OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/121/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XIV/121/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Numer uchwały: 121
Numer sesji: XIV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XIV/121/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2020 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 299.804,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 52.982.695,61 złotych, w tym dochodów bieżących 51.796.297,87 złotych i dochodów majątkowych 1.186.397,74 złotych, z czego dochody związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 755.746,97 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 299.804,00 złote i wynosi ogółem 48.649.285,61 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 205.644,00 złote i ogółem wynoszą 29.904.283,00 złote, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 19.644,00 złote i wynoszą 18.642.346,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 186.000,00 złotych i wynoszą 11.261.937,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 20.000,00 złotych i wynoszą 2.214.000,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 15.779.487,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o 74.160,00 złotych i wynoszą 421.515,61 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 330.000,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 52.607.695,61 złotych, w tym wydatków bieżących 48.649.285,61 złotych i wydatków majątkowych 3.958.410,00 złotych.
§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.824.000,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 790.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 4. Zwiększa się dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów o kwotę 205.644,00 złotych, które po zmianie wynoszą 2.475.444,00 złote.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.


 

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice


(-)Kazimierz Kurpisz 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06