OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Numer dokumentu: 11
Rok: 2020

Zarządzenie nr 11/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (T.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania Gminy Włoszakowice w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Włoszakowice była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Włoszakowice spadków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.
§2
Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego, przekazanej gminie Włoszakowice przez bank na podstawie art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2357 ze zmianami).
§3
1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w §2 Biuro Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy we Włoszakowicach wprowadza do rejestru informacji przekazywanych z banków o możliwości nabycia spadków dane przekazane z banku wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym zmarłego. Druk rejestru informacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Włoszakowice podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym zmarłego są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego z zakresu postępowania spadkowego, tj. przekraczają kwotę 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust. 2 Biuro Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy Włoszakowice przekazuje informację o zmarłym wraz z rejestrem do osoby wykonującej zawód radcy prawnego lub adwokata, która podejmuje następujące czynności:
• Sprawdza czy informacja z banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku – imię i nazwisko, nr PESEL – i w razie potrzeby występuje do banku o uzupełnienie niezbędnych danych;
• Sprawdza czy Gmina Włoszakowice była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
• Występuje do Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym przed Gminą Włoszakowice;
• Występuje do osób, o których mowa w pkt. 3, o podanie informacji czy podjęły one bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia, bądź odrzucenia spadku po zmarłym. Druk pisma stanowi nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4
Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1. Bank nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
2. Gmina Włoszakowice nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
3. Środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego są niższe niż kwota wymieniona w § 3 ust. 2.
4. Zmarły posiadacz rachunku bankowego ma co najmniej jednego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia przed Gminą Włoszakowice;
5. Osoby uprawnione do dziedziczenia przed Gminą Włoszakowice przekazały informację o podjęciu działań mających na celu nabycie spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.
§ 5
W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych w § 4, po ponownej weryfikacji stanu środków na rachunku bankowym zmarłego osoba wykonująca zawód radcy prawnego lub adwokata kieruje do właściwego sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Włoszakowice po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszakowice.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
(-)Robert Kasperczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Romana Pitrowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06