OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie, przebudowie i rozbudowie obiektów inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego w Jezierzycach Kościelnych, realizowanego na działkach nr 245 i 345/11 obręb Jezierzyce Kościelne, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie, przebudowie i rozbudowie obiektów inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego w Jezierzycach Kościelnych, realizowanego na działkach nr 245 i 345/11 obręb Jezierzyce Kościelne, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.


BNiB.6220.4.2.2020 Włoszakowice, dnia 03.03.2020 r.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie, przebudowie i rozbudowie obiektów inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego w Jezierzycach Kościelnych, realizowanego na działkach nr 245 i 345/11 obręb Jezierzyce Kościelne, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.

Na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

zawiadamiam,

że w dniu 11 lutego 2020 r. zostało wszczęte na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie, przebudowie i rozbudowie obiektów inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego w Jezierzycach Kościelnych, realizowanego na działkach nr 245 i 345/11 obręb Jezierzyce Kościelne, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.

W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283) organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice. Natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Informacje dotyczące w/w przedsięwzięcia udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64 – 140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

POUCZENIE

1. Organy administracji publicznej są zobowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek (art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego),
2. Organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego),
3. Organy administracji publicznej powinny wyjaśnić stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy (art. 11 Kodeksu postępowania administracyjnego),
4. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).
6. Strony mają prawo wnieść ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem (art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego).
7. Zgodnie z art. 74 ust. 3c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283) w przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokument, o którym mowa ust 1 pkt 6 (wypis z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania), zawiera nieaktualne dane lub w przypadku gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt. 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Na podstawie art. 74 ust. 3d cyt. wyżej ustawy w przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi: zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (pkt. 1) lub przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego (pkt. 2) – nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
9. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 74 ust. 3e cyt. ustawy).
10. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 74 ust. 3f cyt. ustawy) .

W załączeniu:
Klauzula informacyjna „RODO”.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Jezierzyce Kościelne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.


Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice

Klauzula Informacyjna

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice;
- Kontakt z Administratorem można nawiązać za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@wloszakowice.pl;
- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;
- przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;
- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;
- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy;
- osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
- Pani/ Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2020-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06