OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IV/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.

Protokół Nr IV/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.

Numer dokumentu: IV/2007
Rok: 2007

P r o t o k ó ł Nr IV/07


z IV sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 7 lutego 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia IV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15 -osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały dot. zwiększonych zobowiązań finansowych wobec MZO w Lesznie Zmiana Uchwały Nr I/10/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. o zmianie Uchwały XXXII/264/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
7.Rozpatrzenie wniosku GZK sp. z o.o. dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
– zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- ustalenie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług.
8.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na rzecz Stowarzyszenia “Izba Życia – Nadzieja” na realizację działalności statutowej.
10.Powołanie stałych komisji Rady Gminy Włoszakowice.
11.Skarga dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach.
12.Pismo Wojewody Wielkopolskiego do Rady Gminy Włoszakowice.
13.Informacja z WOKISS dot. podatku od nieruchomości za usługi weterynaryjne.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Informację o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja została przyjęta.

Ad. 2. Informacje z posiedzenia komisji Rady Gminy.
Informację z posiedzenia Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył przewodniczący Komisji Stefan Lis.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Paweł Bułgaryn – złożył interpelację w sprawie zorganizowania we Włoszakowicach przedszkola 8 godzinnego.

Radny Krzysztof Poprawski – złożył interpelację utwardzenia ul. Tymkowskiej i ul. Sokołów w Bukówcu Górnym.

Radny Leszek Jagodzik – wystąpił w sprawie modernizacji ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach (oświetlenie, chodniki).

Radna Irena Przezbór – zgłosiła potrzebę instalacji dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej. Ponadto przekazała wniosek mieszkańców ul. K.Kurpińskiego we Włoszakowicach (za torami w kierunku Bukówca Górnego) o założenie chodnika.

Ad. 5. Podjęcie uchwały dot. zwiększonych zobowiązań finansowych wobec MZO w Lesznie Zmiana Uchwały Nr I/10/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. o zmianie Uchwały XXXII/264/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
W związku z przystąpieniem do realizacji wspólnego zadania dotyczącego budowy międzygminnego systemu gospodarki odpadami w ramach projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” finansowanego z Funduszu Spójności, Gmina Włoszakowice posiada wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie – jednostki realizującej projekt, zobowiązania finansowe wynikające z harmonogramu płatności.
Jednostka realizująca projekt zwiększyła zobowiązania Gminy Włoszakowice w stosunku do kwoty przyjętej przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 27 listopada 2006 r. Nastąpiło to w wyniku dokonania przez Spółkę aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zmiany w porównaniu do kosztorysu ujętego w Studium Wykonalności (rok 2003) powstały m in. poprzez niedoszacowanie budowy kompostowni w Śmiglu oraz dwóch stacji przeładunkowych: w Goli i Rawiczu, wzrost cen materiałów i usług budowlanych, a także spadek kursu EURO z pierwotnie przyjętej kwoty 4,03 zł do 3,80 zł obecnie.
Decyzją Komisji Europejskiej K (2005) 5536 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Spójności w/w projektu z dnia 13 grudnia 2005 roku inwestycja ta będzie realizowana w latach 2006 – 2011.
Projekt uchwały celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie zakłada zaciągnięcie zobowiązań finansowych na pokrycie wkładów finansowych w tej spółce do wysokości 386.100,00 zł na lata:
w 2008 roku do kwoty 349.800,00 zł
w 2009 roku do kwoty 19.800,00 zł
w 2010 roku do kwoty 9.900,00 zł
w 2011 roku do kwoty 6 600,00 zł
Radny Aleksy Zaremba negatywnie wypowiedział się o postępowaniu MZO sp. z o.o. wobec gmin uczestniczących w tym projekcie. W związku jednak z sytuacją związaną z pozbywaniem się odpadów Rada Gminy Włoszakowice postanowiła niniejszą uchwałę podjąć.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr IV/20/2007
---------------------------------------------------

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że proponuje się kwotę 78.425,00 zł pozostającą w dyspozycji Gminy Włoszakowice z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym przeznaczyć na współfinansowanie inwestycji pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/21/2006
------------------------------------------------

Ad.7. Rozpatrzenie wniosku GZK sp. z o.o. dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Radni zapoznali się z wnioskiem Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z.o.o. zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radni zwrócili się z pytaniem dlaczego tak szybko rosną koszty oczyszczania ścieków. Wyjaśniono, że wzrost nastąpił w związku z obciążeniem GZK sp. z o. o. podatkiem od nieruchomości. Radni postanowili wyjaśnienie przedstawić w gazetce “Nasze Jutro”.
Ponadto pracownik Spółki Roman Hałupka przedstawił plan dotyczący wykonania dokumentacji pod stację wodociągową w Dominicach oraz sukcesywnej wymiany starych sieci. Radni
Postanowiono o następującej wysokości taryfy uwzględniając wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1)cena za dostarczaną wodę 1,91 zł/ 1 m3
2)cena za odprowadzane ścieki komunalne – 3,30 zł/1 m3
3)cena za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,22 zł/1m3

Do ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 7%. Taryfa obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/22/2006
---------------------------------------------------


Biorąc pod uwagę wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, aby w przypadku wnioskowanej taryfy za odprowadzanie 1 m3 ścieków komunalnych w wysokości 4,01 zł zastosować wobec tej tzw. taryfowej grupy odbiorców usług dopłatę w wysokości 0,71 zł na 1 m3, tak aby obniżyć opłaty ponoszone przez mieszkańców Gminy do stawki 3,30 zł/ 1 m3 odprowadzonych ścieków komunalnych.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/23/2006
---------------------------------------------------

Ad. 8. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że planuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2007 o kwotę 300.000 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 będzie wynosić:
1 ) po stronie dochodów 17.546.527 zł.
2 ) po stronie wydatków 17.321.527 zł.
Plan budżetu postanawia się zwiększyć przede wszystkim na udział w projekcie “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” na kwotę 97.350 zł. Na przebudowę i konserwację oświetlenia ulicznego kwota 138.200 zł, na dopłatę do zakupu tomografu dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie - kwota 60.000 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/24/2006
---------------------------------------------------

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na rzecz Stowarzyszenia “Izba Życia – Nadzieja” na realizację działalności statutowej.
Rada Gminy wyraziła zgodę na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Gminy przy Placu 21 Października we Włoszakowicach na rzecz Stowarzyszenia “Izba Życia – Nadzieja” na okres 5 lat tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/25/2006
---------------------------------------------------

Ad. 10. Powołanie stałych komisji Rady Gminy Włoszakowice.
W związku ze zmianą w Statucie Gminy Włoszakowice dotyczącym zakresu działania komisji stałych (Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia). Powołano składy Komisji jak załączniku do uchwały.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/26/2006
---------------------------------------------------


Ad. 11. Skarga dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach.
Skargę przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór.
Do złożenia wyjaśnienia zarzutów stawianych w skardze wezwano Prezesa Zarządu Spółki GZKsp. z o.o.
Podstawową sprawą jest wystąpienie o zmianę projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach na ul. K.Kurpińskiego (za torami kolejowymi) juz po przeprowadzeniu przetargu na realizację inwestycji, co pociągnęło by za sobą zmianę projektu, konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, miało by wpływ na specyfikację przetargową , a tym samym uniemożliwiło by realizację inwestycji w 2006r.

Ad. 12. Pismo Wojewody Wielkopolskiego do Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o przekroczeniu terminu na złożenie oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.
Rada Gminy czeka na ostateczne stanowisko Wojewody Wielkopolskiego w tej sprawie.

Ad. 13. Informacja z WOKISS dot. podatku od nieruchomości za usługi weterynaryjne.
W związku z wnioskiem dotyczącym podatku od nieruchomości, w których prowadzi się zakłady lecznicze dla zwierząt wystąpiono do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Bronisław Elimer – wnioskował o usunięcie drzewa w Boszkowie- Letnisku ul. Źródlana. Drzewo jest stare, a łamiące się gałęzie powodują zagrożenie.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o usunięcie przechylającej się sosny na ul. Leśnej we Włoszakowicach.
Sołtys wsi Włoszakowice – poinformowała, że nie zgadza się z uzasadnieniem decyzji Rady Gminy o likwidacji sołectwa Włoszakowice. Radna Krystyna John sprostowała wypowiedź Sołtysa wyjaśniając, że Rada Gminy Włoszakowice nie podjęła uchwały o likwidacji sołectwa, ale o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Włoszakowice w tej sprawie.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku IV sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

(-)M. Poloszyk-Miś (-) I. PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06