OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr V/2007 z dnia

Protokół Nr V/2007 z dnia

Numer dokumentu: V/2007
Rok: 2007

P r o t o k ó ł Nr V/07


z V sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 1 marca 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia V Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 w sprawie nadania nazw m.in. terenom w Dominicach.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę.
8.Dokonanie zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na 2007 r.
9.Ustosunkowanie się do wezwania Wojewody Wielkopolskiego.
10.Sprawy bieżące.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Informację o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza – złożył interpelacje w sprawie: wycinki drzew przy ul. Dworcowej w Krzycku Wielkim; ustawienia tablicy ogłoszeniowej na Osiedlu 700-lecia; odbudowy urządzeń na placu zabaw.
Radny Andrzej Czajka – wnioskował o równanie ul. Piaskowej w Grotnikach.
Radny Tadeusz Szalewski – wnioskował o przełożenie chodnika w Dłużynie oraz o zainstalowanie dodatkowej tablicę ogłoszeniowej we wsi.
Radna Hanna Michalska – zgłosiła awarię oświetlenia ulicznego w Jezierzycach Kościelnych oraz uszkodzenie chodnika.
Radny Krzysztof Poprawski – zgłosił sprawę zagłębień i dziur w chodniku w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wlkp i zalegającej wodzie w tych zagłębieniach, zgłosił również uszkodzenie przystanku autobusowego oraz poinformował, że kawiarnia w Bukówcu Górnym czynna jest tylko w przypadkach wynajmu na imprezy.
Radny Stefan Lis – poinformował, że stojąca woda przy nowym chodniku na ul. Kurpińskiego zostaje przez samochody wychlapywana na chodnik co powoduje jego wymywanie.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy coroczne uchwalanie programu i prowadzenie w oparciu o ten program działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Projekt uchwały zakłada realizację programu poprzez:
1)współpracę z GOPS w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych, podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2)świadczenie pomocy w zakresie udostępniania dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania własne, takich jak: zajęcia komputerowe w szkołach, zajęcia wyrównawcze w szkołach, zajęcia sportowo-turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy;
3)dofinansowanie letnich i zimowych obozów (kolonii) z programem profilaktycznym;
4)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie (organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; kierowanie na badania przez biegłego psychologa; przygotowanie przez komisję dokumentacji do sądów; pokrycie kosztów dojazdu osób podejmujących leczenie odwykowe w poradni dla osób z problemami alkoholowymi; opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);
5)finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy sposób spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych bezalkoholowych.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Nowak wyjaśniła tryb postępowania jaki stosuje się w oparciu o przepisy prawa w przypadku przemocy w rodzinie.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/27/2007
---------------------------------------------------


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 w sprawie nadania nazw m.in. terenom w Dominicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała, że w dniu 28 grudnia 2006 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania terenom w Dominicach nazwy:
1)Osiedle Zalesie dla terenu położonego po prawej stronie drogi z Boszkowa-Letniska do Dominic;
2)Osiedle Nad Zatoką dla terenu położonego przy drodze z Dominic do Miastka.
W toku prowadzonego nadzoru Wojewoda Wielkopolski złożył skargę na w/w uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdyż drogi niezaliczone do dróg publicznych tj. drogi dojazdowe do gruntów, obiektów, place są drogami wewnętrznymi, a nadanie nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów na której jest ona zlokalizowana.
Rada Gminy wprowadzając nazwy dla terenów położonych w Dominicach, które nie jest własnością publiczną zamierzała uporządkować sprawy związane z nadawaniem numeracji dla nieruchomości, o co wystąpiło kilku właścicieli budynków letniskowych. Uzyskanie pisemnej zgody od właścicieli terenów na których droga jest zlokalizowana jest czasochłonne i nie gwarantuje uzyskania od wszystkich takiej zgody (ok. 300 działek – właściciele z terenu kraju i zagranicy).
W związku z tym, przedstawiono Radzie Gminy Włoszakowice projekt uchwały uchylającej zaskarżoną część uchwały odstępując od nadawania nazw terenom w Dominicach.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/28/2007
---------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że w uchwalonym regulaminie przyznawania dodatku mieszkaniowego pominięto nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych, a nie otrzymujących dodatku wychowawczego. W związku z powyższym do regulaminu proponuje się wprowadzić taki zapis.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/29/2007
---------------------------------------------------


Ad. 8. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na 2007 r.
Rada Gminy postanowiła przyjąć propozycję zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2007 o kwotę 158.158 zł oraz wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na realizację zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 12.000 zł tak po stronie dochodów jak i wydatków.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wyniesie:
1 ) po stronie dochodów 17.704.685 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.505.908 zł;
2 ) po stronie wydatków 17.479.685 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.505.908 zł.

Zmiany po stronie dochodów spowodowane są:
1) zwiększeniem wpływów w podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem budowli GZK sp. z o. o. o kwotę 252.900 zł,
2) zwiększeniem dotacji Wojewody na:
a) wypłatę zasiłków rodzinnych o 12.500 zł,
b) opłacenie składek ubezpieczeniowych od podopiecznych GOPS o 600 zł,
3) zmniejszeniem subwencji oświatowej o 75.772 zł,
4) zmniejszeniem prognozowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 26.470 zł,
5) zmniejszeniem dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków z OPS – u o 5.600 zł.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/30/2007
---------------------------------------------------


Ad. 9. Ustosunkowanie się do wezwania Wojewody Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wezwanie Wojewody Wielkopolskiego Tadeusza Dziuby do podjęcia przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta Stanisława Waligóry.
Rada Gminy przed podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta ma obowiązek umożliwić złożenie wyjaśnień Wójtowi. Ponadto Rada Gminy ma obowiązek dokładnie zbadać, czy rzeczywiście zaistniały okoliczności powodujące wygaśnięcie mandatu.
W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Włoszakowice umożliwiła wypowiedzenie się Wójtowi Gminy Włoszakowice w sprawie zarzutu stawianego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz dokładnie zbadała sprawę. Jak wynika z wyjaśnień Wójta, przedstawionych dokumentów oraz opinii prawnych, Rada Gminy ustaliła, że mandat Wójta Gminy Włoszakowice nie wygasł z mocy prawa jak twierdzi Wojewoda.

1. Pismem z dnia 2 lutego 2007 roku Rada Gminy Włoszakowice została wezwana przez Wojewodę Wielkopolskiego do podjęcia uchwały w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry. Powód do podjęcia takiej uchwały został przez Wojewodę przedstawiony Radzie Gminy w piśmie z dnia 16 stycznia 2007 roku. Wojewoda poinformował, że Wójt złożył oświadczenie o działalności gospodarczej małżonki z przekroczeniem terminu wyznaczonego w art. 24j ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

2. Art. 24j ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nakazuje złożyć Wójtowi oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, o ile jest ona wykonywana na terenie danej gminy. Ustawa nie przewiduje składania oświadczenia, w sytuacji, gdy taka działalność nie jest wykonywana na terenie danej gminy lub została wyrejestrowana. Ustawa nakazuje złożyć oświadczenie w ciągu 30 dni od dnia wyboru. Ostatecznym terminem złożenia oświadczenia był dzień 12 grudnia 2006 roku.

3. Ustalono, że małżonka Wójta swoją działalność gospodarczą wyrejestrowała (i zaprzestała) dnia 11.12.2006 r., a więc dwa dni przed ostatecznym terminem składania oświadczeń wojewodzie. W tej sytuacji bezdyskusyjne jest, że Wójt w ostatnich dwóch dniach określonych ustawą nie miał obowiązku składania oświadczenia o działalności gospodarczej małżonki.

4. Bez znaczenia jest tu, wysłanie przez Urząd na początku stycznia 2007 r. Wojewodzie, na skutek błędu i wbrew woli Wójta trzech oświadczeń napisanych 11.12.2006r. Wójt, gdy tylko o fakcie wysyłki dowiedział się powiadomił Wojewodę o zaistniałym błędzie pismem z dnia 23.01.2007 roku, a dodatkowo pisemnie sprawę wyjaśnił w dniu 15.02.2007 roku przesyłając odpowiedź na pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli z dnia 09.02.2007 roku.

5. Brak obowiązku składania negatywnych oświadczeń w sytuacji, gdy działalność gospodarcza nie jest prowadzona wynika z ustawy, co m.in. potwierdził p. Wojewoda w piśmie do Rady Gminy z dnia 16 stycznia 2007 roku, w którym to piśmie nie zakwestionował terminu otrzymanych w styczniu dwóch jeszcze innych oświadczeń (o zawartych umowach i o zatrudnieniu).

6. Podkreślić należy, że Wójt w ostatnich dwóch dniach przed terminem określonym ustawą, nie miał obowiązku wysyłania żadnego oświadczenia wojewodzie, a także nie miał obowiązku powiadamiania wojewody o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej przez małżonkę – tego nie przewiduje ustawa.

Mając na względzie te wyjaśnienia Rada Gminy Włoszakowice stwierdza, że nie doszło do wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Włoszakowice, ponieważ w dniu przedostatnim i ostatnim, określonego ustawą terminu na złożenie oświadczenia przez Wójta o prowadzeniu działalności gospodarczej jego małżonki, nie istniał obowiązek złożenia oświadczenia. W związku z powyższym mandat Wójta nie wygasł a wezwanie wojewody o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Wójta jest bezpodstawne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/31/2007
---------------------------------------------------Ad. 10. Sprawy bieżące.
Radni zapoznali się z treścią pisma skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie przez Edwarda Parchimowicza.

Na spotkanie z Radą Gminy Przemęt w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego Rada wyznaczyła:
Irenę Przezbór
Krystynę John
Stefana Lisa
Zenona Mejzę
Aleksego Zarembę
Ponadto wyznaczyła radną Krystynę John do udziału w pracach komisji podczas konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie.

Wójt Gminy przedstawił pismo Starostwa Powiatowego o dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla KMP w Lesznie dla zabezpieczenia porządku na jez. Dominickim. Rada Gminy wniosek zaopiniowała negatywnie.
Ponadto negatywnie zaopiniowano wniosek o dofinansowanie konkursu “Mówimy gwarą” w Szkole w Bukówcu Górnym.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Radny Andrzej Czajka – poinformował o zagrożeniu pożarowym u p. Borowczaków w Grotnikach na skutek nieszczelnych przewodów kominowych (dym wydobywa się na zewnątrz przez dachówki).
Radny Paweł Marcinek – poruszył sprawę czyszczenia studzienek kanalizacyjnych w Bukówcu Górnym.


Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku V sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy
(-)M.Poloszyk-Miś (-) I. PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06