OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/123/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała Nr XV/123/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Numer uchwały: 123
Numer sesji: XV
Rok: 2020

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz.2498 z dnia 16 marca 2020 r.)

UCHWAŁA NR XV/123/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 2068 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celach:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym mowa w §
1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości – 5,00 zł;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł;
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych
i autobusowych, placów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych znajdujących się w pasie drogowym
3. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 2,00 zł.
4. Dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za każdy dzień
zajęcia 1m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 w wysokości – 0,20 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości
25,00 zł z tym zastrzeżeniem, że:
1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych wraz z przyłączami ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł;
2) za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w wysokości 20,00 zł;

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki
opłat:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł;
2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł;
3) za 1 m2 powierzchni reklamy – 2,00 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Włoszakowice nr XXXI/280/2017 z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie w dniu 1 maja 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz


UZASADNIENIE
Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art.40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz 2068 ze zmianami) zgodnie, z którą Rada
Gminy jest zobowiązana ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
W uchwale jako stawkę podstawową za zajęcie 1 m2 jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej,
pobocza zatok postojowych i autobusowych, placów i ciągów pieszych w pasie drogowym drogi
gminnej przyjęto stawkę w wysokości 3,00 zł.
Ponieważ znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakazuje zróżnicowanie stawek opłat w
zależności od kategorii drogi, rodzaju elementu, procentowej wielkości pasa, zajmowanego
pobocza itd. zróżnicowano stawki pod tym względem.
Zróżnicowano również stawki dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
odpowiednio do znowelizowanego brzmienia przepisów ustawy o drogach publicznych.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06