OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/126/2020 w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania

Uchwała Nr XV/126/2020 w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania

Numer uchwały: 126
Numer sesji: XV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XV/126/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
do zaopiniowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) Rada Gminy
Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się treść projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Włoszakowice zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Postanawia się przekazać projekt regulaminu, o którym mowa w ust. 1 organowi regulacyjnemu do
zaopiniowania, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz

Załącznik do uchwały Nr XV/126/2020
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 11 marca 2020 r.

PROJEKT REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice, zwany
dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Włoszakowice oraz wzajemne prawa
i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług.
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze
zm.).
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza wodę lub odprowadza ścieki na podstawie
pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków, zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.);
2) Umowie – rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 6 Ustawy.
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek w zakresie dostawy wody:
1) zapewnić zdolność użytkowanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej
Umową ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara);
2) zapewnić dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny;
3) zapewnić parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie gorsze niż określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294);
4) prowadzić regularną, wewnętrzną kontrolę jakości wody.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek w zakresie odprowadzania ścieków:
1) zapewnić zdolność użytkowanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły
i niezawodny;
2) zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków;
3) zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków;
4) prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków komunalnych
i przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma ponadto obowiązek:
1) zapewnić ogólne wymagania w zakresie jakości materiałów do budowy urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami i wewnętrznymi aktami normatywnymi
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

2) zapewnić ogólne wymagania dotyczące projektowania i wykonania sieci i przyłączy wodociągowych oraz
sieci kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych, w zakresie których mają wpływ na jakość usług;
3) spełniać wymagania w zakresie jakości usług wodociągowych i usług kanalizacyjnych określone
w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
4) zapewnić prawidłową eksploatację i naprawę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) zainstalowania na własny koszt i utrzymania u odbiorcy usług wodomierza głównego na przyłączu
wodociągowym.
Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 4. 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
2. Na podstawie pisemnego wniosku osoba, która złożyła wniosek oraz Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne zawierają Umowę.
3. Warunkiem zawarcia Umowy jest wskazanie przez osobę, która składa wniosek o dostawę wody
i odprowadzania ścieków podstawy korzystania z nieruchomości oraz planowanego sposobu korzystania
z nieruchomości na cele mieszkaniowe lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Warunkiem zawarcia Umowy jest spełnienie wymogów technicznych i formalnych niezbędnych do
zawarcia Umowy oraz świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w sposób
zgodny z Regulaminem i Umową.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZANE ŚCIEKI
§ 5. 1. Rozliczanie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z odbiorcą usług odbywa się na
podstawie taryfy z zastrzeżeniem art. 24i Ustawy.
2. Długość okresu obrachunkowego określa Umowa, nie może być to jednak okres krótszy niż jeden
miesiąc.
3. Wejście w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany Umowy.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ
§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w siedzibie Przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wniosek imię i nazwisko (lub nazwę ) wnioskodawcy.
2. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych może ubiegać się osoba posiadająca
tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1 warunki
techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zgodnie
z wnioskiem wnioskodawcy.
4. Warunki techniczne tracą ważność z upływem dwóch lat od dnia ich wydania. Ważność warunków
technicznych może być przedłużona na okres wskazany przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
nie dłuższy jednak niż dwa lata.
5. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) średnicę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do której należy dokonać włączenia;
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;
3) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków.
Rozdział 6.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 7. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest:
1) uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z Przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym;

2) zgłoszenie Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zamiaru budowy przyłącza na co najmniej
siedem dni przed jego rozpoczęciem;
3) uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody na wykonanie przyłączenia.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przy udziale wnioskodawcy, dokonuje protokolarnego
odbioru technicznego przyłącza celem stwierdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami
technicznymi oraz projektem budowlanym przyłącza.
3. Wzory protokołów odbioru przyłączy, o których mowa w ust. 2 określa Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne.
4. Odbiór przyłącza dokonywany jest przed zasypaniem wykopu. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
zakryciu należy zgłaszać Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zasypaniem.
5. Podstawę do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz do zawarcia
Umowy z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym stanowi protokół odbioru technicznego
wykonanego przyłącza z wynikiem pozytywnym.
§ 8. Koszt określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz koszt wykonania protokolarnego odbioru technicznego
wykonanego przyłącza określa Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Rozdział 7.
TECHNICZNE WARUNKI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
§ 9. 1. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące
dostępności tych usług w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
2. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan
techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Możliwości dostępu do usług wodociągowych w przyszłości określają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
§ 10. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu jej
jakości oraz utrudnieniach w odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje
odbiorców usług poprzez komunikaty na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a jeżeli przerwa lub
ograniczenia miałyby przekraczać12 godzin, najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem utrudnień.
2. W przypadku wystąpienia ograniczeń bądź niedoboru dostarczanej wody z przyczyn, o których mowa
w ust. 1 przez okres dłuższy niż 12 godzin Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest
zapewnić zastępcze punkty poboru wody oraz poinformować odbiorców usług o ich lokalizacji.
3. Wstrzymanie dostaw wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia
odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia
i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:
1) z powodu awarii sieci, urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych nie ma możliwości
prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;
2) wystąpiły przerwy w zasilaniu urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w energię elektryczną.
§ 11. Jeżeli strony w Umowie nie ustaliły inaczej, udzielanie informacji dotyczących niedotrzymywania
ciągłości usług, odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz braku możliwości wprowadzania do sieci
kanalizacyjnej ścieków, następuje w ciągu:
1) 12 godzin – na żądanie złożone w dowolnej formie, w tym również telefonicznie określenia
przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

2) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;
3) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIANIA REKLAMACJI
§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zapewnić odbiorcom usług
należyty poziom usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy
usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji
objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfie.
3. Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje, w szczególności dotyczące niewykonania lub
nienależytego wykonania usług na piśmie na adres lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1) dane odbiorcy usług, numer umowy;
2) przedmiot reklamacji;
3) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, w tym dowody uzasadniające reklamację;
4) zgłoszenie roszczeń.
§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji powiadomić odbiorcę usług o sposobie jej załatwienia.
W szczególnych okolicznościach, o ile wymagane jest zebranie dowodów, informacji lub wyjaśnień termin ten
wynosi 30 dni.
2. Powiadomienie odbiorcy usług powinno zawierać:
1) przywołanie podstawy prawnej;
2) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji;
3) uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w całości lub w części;
4) informację o udzielonym upuście lub zwrocie należności oraz formie wypłaty;
5) pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie.
3. Złożenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
§ 14. 1. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub organ
Państwowej Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody, odbiorcy usług może przysługiwać
bonifikata na zasadach określonych w umowie.
2. Bonifikata na wniosek odbiorcy usług może być zaliczana na poczet zaległych lub przyszłych należności.
3. Udzielona bonifikata nie ogranicza prawa odbiorcy usług do dochodzenia roszczeń na zasadach
ogólnych.
4. Ocena jakości wody następuje poprzez badanie laboratoryjne próbki pobranej w obecności
przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorcy usług przy wodomierzu głównym
w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia przez odbiorcę usług w przypadku badań fizyko-
chemicznych, a w przypadku badań bakteriologicznych – w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od
zgłoszenia.
5. Ustalenie obniżenia jakości wody następuje w oparciu o badanie wykonane przez odpowiednie
laboratorium posiadające stosowną akredytację według wyboru odbiorcy usług. W przypadku nie dokonania
wyboru laboratorium przez odbiorcę usług w terminie trzech dni od daty złożenia reklamacji, ustalenie jakości
wody zostanie dokonane przez laboratorium wybrane przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 15. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych
zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie stosownego porozumienia
pomiędzy Gminą Włoszakowice a Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji
składanych do Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jeden raz w miesiącu przez przedstawiciela
Gminy Włoszakowice.
4. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
obciąża Gminę Włoszakowice.
5. Upoważnione do poboru wody na cele przeciwpożarowe są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz inne branżowe jednostki straży pożarnej.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06