OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/127/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XV/127/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 127
Numer sesji: XV
Rok: 2020

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz.2499 z dnia 16 marca 2020 r.)

UCHWAŁA NR XV/127/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz


Załącznik do uchwały Nr XV/127/2020
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 11 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Włoszakowice

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przyjmuje się do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice, zwanym dalej Programem.
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Włoszakowice;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
8) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Włoszakowice;
9) edukacja mieszkańców Gminy Włoszakowice w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Włoszakowice realizuje:
1) Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, gmina Święciechowa, zwane dalej
Schroniskiem, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Gminy Włoszakowice,
na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego;
2) Gospodarstwo rolne położone w Dłużynie, gmina Włoszakowice, poprzez zapewnienie miejsca dla
zwierząt gospodarskich, na podstawie zawartej umowy;
3) Centrum Weterynaryjne Ossowscy – Wacław Ossowski, ul. Kanałowa 12, 64-100 Leszno, zwana dalej
Centrum Weterynaryjnym, na podstawie zawartej umowy.
§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje:
1) Urząd Gminy Włoszakowice poprzez zakup karmy i misek do karmienia;
2) Centrum Weterynaryjne poprzez odłowienie i zapewnianie im opieki weterynaryjnej do czasu
wypuszczenia ich w dotychczasowym miejscu bytowania.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszakowice realizuje Ochotnicza Straż Pożarna
we Włoszakowicach na podstawie zawartej umowy.
§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska;
2) Centrum Weterynaryjne poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących.
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Gmina Włoszakowice poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli,
m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice i na
tablicach ogłoszeń sołectw; oraz oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Schronisko poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 8. Usypianie ślepych miotów realizuje Schronisko oraz Centrum Weterynaryjne poprzez dokonywanie
przez lekarza weterynarii zabiegów w tym zakresie.
§ 9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje:
1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku;
2) Centrum Weterynaryjne poprzez dojazd na miejsce wypadku zwierzęcia oraz transport zwierzęcia do
miejsca świadczenia usług weterynaryjnych.
§ 10. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Włoszakowice jest realizowane poprzez nałożenie
obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, wynikających
z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.

Rozdział 3.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. Gmina Włoszakowice w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m. in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji
i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Włoszakowice do wysokości
kwoty ustalonej w budżecie na ten cel w kwocie 52 500,00 zł.
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869 z późn. zm.), w związku z realizowaniem programu w części przez Urząd Gminy Włoszakowice oraz
w części w związku z powierzeniem zadań innej jednostce samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06