OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr VII/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Numer dokumentu: VII/2007
Rok: 2007

P r o t o k ó ł Nr VII/07
-------------------------------------------
z VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 20 kwietnia 2007 r. w sali Urzędu Gminy.


Otwarcia VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice:
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2006 r;
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Włoszakowice;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
- debata budżetowa;
- podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Jezierzycach Kościelnych.
7. Podjęcie uchwały o zniesieniu sołectwa Włoszakowice.
8. Zmiana uchwały w sprawie terminu wyborów sołeckich.
9. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Włoszakowice do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.
10. Sprawozdanie z realizacji Planu Odpadami dla Gminy Włoszakowice za lata 2005-2006.
11. Dofinansowanie zakupu łodzi dla Policji.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Objazd Gminy: Grotniki, Dłużyna, Charbielin, Skarżyń.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Włoszakowice złożył przewodniczący KomisjiGospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Stefan Lis.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Do treści protokołu z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza zwrócił uwagę na oznakowanie dodatkowym np. znakiem STOP skrzyżowania dróg w Krzycku Wielkim z kierunku ul. Górnego. Wyjeżdżając z tej ulicy ma się wrażenie, że drogą główną jest przdłużenie ul. Górnego w ul. Szkolną (myląca jest szerokość drogi). Obecnie ustawiony na tym skrzyżowaniu jest znak – droga podporządkowana.
W dyskusji radni stwierdzili, że kierowcy powinni zwracać uwagę na znaki drogowe, a nie sugerować się szerokością drogi. Stąd nie będą występowali o inne oznakowanie skrzyżowania.

Radny Bronisław Elimer zgłosił stały wyciek wody z linii wodociągowej we Włoszakowicach na wjeździe na ul. Wolności.

Ad. 5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 29 marca 2007 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania statystyczne oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu 2006 r. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2006 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przedstawił Przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 11/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła Uchwałę Nr SO-9/1/A/2007/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. (załącznik do protokołu). Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uchwałę Nr SO-9/4/S/2007/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2006 rok (załącznik do protokołu). Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. opinię pozytywną z uwagą.
Do wskazanej uwagi ustosunkowała się Skarbnik Gminy Maria Rolka, wyjaśniając, że realizacja powstałego na koniec roku zobowiązania nastąpi w roku przyszłym i tym samym znajdzie się w planie wydatków roku następnego. Powoduje to, że kwota zobowiązania w planie ujęta jest dwa razy (w roku powstania oraz w roku realizacji). Wyjściem jest upoważnienie Wójta do zaciągania zaobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. W uchwale budżetowej roku 2007 takie upoważnienie zostało zawarte i będzie kontynuowane w przyszłych latach.

Radni wyjaśnienie przyjęli.

W debacie budżetowej Radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów i wydatków budżetu gminy, których wykonanie znacznie odbiegało od planu. Rozbieżności omówieone były w sporządzonym sprawozdaniu, w wyjaśnieniach udzielonych Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium.

Radni przeanalizowali wyniki kontroli dokonywanych przez Komisję Rewizyjną w roku 2006.

Innych uwag nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej, na swoje uwagi i wątpliwości uzyskali wyjaśnienia. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VII/42/2007
jak w załączniku do protokołu


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Jezierzycach Kościelnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że planowane do sprzedaży nieruchomości niezabudowane zostały wydzielone z terenu położonego przy byłym przedszkolu. Działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VII/43/2007
jak w załączniku do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały o zniesieniu sołectwa Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała, że z inicjatywą likwidacji sołectwa Włoszakowice wystąpiła Rada Gminy Włoszakowice, która uznała, że sołectwo jako jednostka pomocnicza we Włoszakowicach jest zbędna dla realizacji zadań Gminy, kiedy siedziba Urzędu Gminy mieści się też we Włoszakowicach.
Za likwidacją sołectwa przemawia również brak zainteresowania mieszkańców Włoszakowic sprawami sołectwa przejawiający się m.in. najniższą frekwencją na zebraniach wiejskich w porównaniu z innymi sołectwami na terenie gminy.
Podstawą prawną do podjęcia działań w tym przedmiocie przez Radę Gminy Włoszakowice był zapis przewidziany w § 8 Statutu Gminy, zgodnie z którym likwidacja sołectwa wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi. Mając na uwadze postanowienia statutu, a nadto treść art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz działając w oparciu o zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice określone w Uchwale Nr XVIII/145/2004 z dnia 20.09.2004 r., Rada Gminy postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa oraz określiła formę i tryb konsultacji (Uchwała Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.)
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety, zawierającej pytanie: “czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice?”, które zostały rozprowadzone przez upoważnionego ankietera w okresie od dnia 20 lutego 2007 r. do dnia 28 lutego 2007 r. Wypełnione ankiety były zbierane przez ankietera. Istniała też możliwość ich zwrotu przez mieszkańców do urny znajdującej się w holu Urzędu Gminy Włoszakowice. Termin zwrotu ankiet upływał z dniem 7 marca 2007 r.
Wyniki zbiorcze przeprowadzonej konsultacji ustaliła komisja w dniu 8 marca 2007 r. powołana przez Wójta Gminy Włoszakowice. Na ogólną liczbę uprawnionych do udziału w konsultacjach w liczbie 2.405 osób, ankiet ważnych zwrócono 1.243, natomiast ankiet nieważnych komisja nie stwierdziła.
Spośród głosów ważnych na pytanie konsultacyjne“Czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice ?” na TAK oddano 745 głosów, na NIE oddano 493 głosy, a nieważnych było 5 głosów. Protokoł z ustalenia wyników.
Wyniki konsultacji świadczą niezbicie o tym, iż ponad połowa uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi Włoszakowice brała udział w konsultacjach w sprawie sołectwa, a zdecydowana większość mieszkańców wsi opowiedziała się za zniesieniem (likwidacją) sołectwa.
W związku z powyższym należy uznać, że mieszkańcy Włoszakowic opowiedzieli się za likwidacją sołectwa Włoszakowice.
Wobec powyższego, uzasadnione jest stanowisko Rady Gminy Włoszakowice wyrażone w niniejszej uchwale o zniesieniu sołectwa Włoszakowice.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy trzech głosach wstrzymujących się

UCHWAŁĘ Nr VII/44/2007
jak w załączniku do protokołu

Ad. 8. Zmiana uchwały w sprawie terminu wyborów sołeckich.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że planuje się zmianę terminów wyborów sołtysów z dnia 12 maja 2007 r. na następujące terminy:
1.Bukówiec Górny – 6 maja 2007 r. (niedziela) w godzinach 8.00 – 12.00
2.Krzycko Wielkie - 6 maja 2007 r. (niedziela) w godzinach od 11.00 – 15.00
3.pozostałe sołectwa - 13 maja 2007 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 – 12.30.
Zmiana taka jest konieczna ze względów organizacyjnych.
Uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VII/45/2007
jak w załączniku do protokołu

Ad. 9. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Włoszakowice do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała o przystąpieniu Gminy Włoszakowice do wspólnego z Powiatem Leszczyńskim zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sal w każdej z gmin powiatu. Uchwała taka została podjęta na ostatniej sesji wraz z zobowiązaniem do partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej w wysokości 10.000 zł.
Koszty nie obejmowały podatku stąd proponowana zmiana uchwały i zwiększenie udziału Gminy do kwoty 15.000 zł
Innych uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VII/46/2007
jak w załączniku do protokołuAd. 10. Sprawozdanie z realizacji Planu Odpadami dla Gminy Włoszakowice za lata 2005-2006.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zgodnie z ustawą o odpadach należy przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Radni zapoznali się z realizacją planu i sprawozdanie przyjęli.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 11. Dofinansowanie zakupu łodzi dla Policji.
W sesji uczestniczył Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. mgr Tadeusz Prokop, który przedstawił informację dotyczacą zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego i zapewnienia porządku publicznego na wodach i terenach wokół wód Powiatu Leszczyńskiego. Szybka reakcja na zgłoszenia i zagrożenia na wodach wymaga właściwych i skutecznych środków w tym przypadku nowoczesnej łodzi motorowej. W związku z tym o wsparcie finansowe zwrócił się Starosta Powiatu Leszczyńskiego wraz z Komendanetem Miejskim Policji. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Rada Gminy Włoszakowice postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zakup łodzi patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 10.000 zł


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VII/47/2007
jak w załączniku do protokołu

Ad. 12. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy poinformował, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie wydało decyzję w sprawie odwołania od nakazu podatkowego ustalającego wysokość podatków od usług weterynaryjnych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Włoszakowice.

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek – podsumował "Bieg Sokoła" w Bukówcu Górnym, natomiast radny Rady Leszek Jagodzik proponował lepsze rozpropagowanie wśród młodzieży szkół w Gminie udziału w zawodach narciarskich organizowanych przez TG "Sokół". Szkoły organizując wyjazdy zimą w góry mogłyby terminy oraz miejsce tych wyjazdów ustalać tak, aby umożliwić udział młodzieży w narciarskich zawodach gminnych.

Ad. 14. Objazd Gminy.
Radni podczas objazdu zapoznali się:
w Grotnikach
ze stanem sali i boiska sportowego oraz wyposażenia remizy OSP wraz z planowanymi inwestycjami,
ustawioną "rzeźbą kowala";
z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i planami jej modernizacji;
z wybudowanymi w ostatnich latach asfaltowymi drogami;
w Dłużynie
wykonanym ogrodzeniem boiska od strony szosy Dłużyńskiej;
obiektem remizy i salki wiejskiej;
szkołą z boiskiem szkolnym wraz z planami urządzenia placu zabaw;
utwardzonymi drogami i rzeźbą "rzemieślnika";

w Charbielinie
wykonaną drogą dojazdową i odbudowanymi rowami odwadniającymi drogę;
stanem salki wiejskiej;
odcinkiem drogi z kostki wewnątrz wsi;
rezerwatem "Grabina";
w Skarżyniu
z wykonanym odcinkiem drogi asfaltowej przy dojeździe do wsi;
ze stanem drogi betonowej;
ze stanem sali wiejskiej;
z utwardzoną drogą w kierunku Bukówca Górnego.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VII sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
(-)M. Poloszyk-Miś (-) I. PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06