OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/130/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/130/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Numer uchwały: 130
Numer sesji: XV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XV/130/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,
258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku,
poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2020 rok określonych w § 1 Uchwały Nr
XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok
o kwotę 19.873,00 złote, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12.373,00 złote oraz
dochodów majątkowych o kwotę 7.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.373,00 złote, co daje
kwotę ogólną dotacji 15.838.108,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.004.218,61 złotych, w tym dochodów bieżących
51.810.320,87 złotych i dochodów majątkowych 1.193.897,74 złotych.
§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr
XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok
o kwotę 19.873,00 złote, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
uchwały.
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 19.873,00 złote i wynosi ogółem 48.670.808,61 złotych,
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 19.623,00 złote i ogółem wynoszą 29.919.456,00 złotych,
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 8.866,00 złotych i wynoszą
18.651.212,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 10.757,00 złotych i wynoszą
11.268.244,00 złote,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.214.000,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 250,00 złotych i wynoszą 15.785.837,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 421.515,61 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 330.000,00 złotych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.373,00 złote, co daje kwotę
ogólną wydatków 15.838.108,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 52.629.218,61 złotych, w tym wydatków bieżących
48.670.808,61 złotych i wydatków majątkowych 3.958.410,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06