OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/131/2020 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XV/131/2020 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 131
Numer sesji: XV
Rok: 2020

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz.2501 z dnia 16 marca 2020 r.)

UCHWAŁA NR XV/131/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji
przez Wójta Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta
Gminy Włoszakowice w spółkach kapitałowych prawa handlowego, to jest w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółce akcyjnej, zwanych dalej "spółkami".
2. Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak również cofanie
i zbywanie przez gminę Włoszakowice udziałów lub akcji w spółkach dokonywane jest z zachowaniem zasad
celowości i gospodarności, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji zadań Gminy
Włoszakowice.

§ 2. Gmina Włoszakowice może wnosić do spółek, na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji:
1) wkłady pieniężne, w granicach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Włoszakowice na dany
rok budżetowy,
2) wkładów niepieniężnych w postaci:
a) praw rzeczowych obejmujących prawo własności nieruchomości lub ich części, prawa własności
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawa własności rzeczy ruchomych, udziału we
współwłasności ww. wymienionych, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w tym prawie,
b) praw obligacyjnych obejmujących udziały, akcje, obligacje,
c) praw majątkowych na dobrach niematerialnych.

§ 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 500 000,00 zł wymaga zgody Rady
Gminy Włoszakowice wyrażonej w odrębnej uchwale.

§ 4. Cofanie i zbywanie udziałów lub akcji w spółkach z udziałem gminy Włoszakowice Wójt wykonuje
samodzielnie z zastrzeżeniem § 5 i 6.

§ 5. 1. Wycofanie udziałów ze spółki następuje poprzez ich umorzenie.
2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółce dokonuje się analizy
mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.

§ 6. 1. Umorzenie i zbywanie udziałów lub akcji o wartości nominalnej przekraczającej 500 000,00 zł
wymaga zgody Rady Gminy Włoszakowice wyrażonej w odrębnej uchwale.
2. Zgody Rady Gminy Włoszakowice wymaga również zbycie udziałów lub akcji w celu umorzenia za
wynagrodzeniem ustalonym poniżej ich wartości nominalnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06