OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VIII/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Protokół Nr VIII/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Numer dokumentu: VIII/2007
Rok: 2007

P r o t o k ó ł Nr VIII/07
-------------------------------------------
z VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Gminy.


Otwarcia VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady (15 radnych), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Sprawa dotycząca Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach w drodze zamiany,
- zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.
8.Zmiana budżetu gminy na rok 2007.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
10.Sprawy bieżące:
- powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,
- sprawa dofinansowania zadania: Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu,
- pismo w sprawie parkingu w Boszkowie-Letnisku.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Objazd Gminy (Sądzia, Krzycko Wielkie, Boguszyn),
13. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spotu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John. Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa informację złożył przewodniczący Komisji Stefan Lis.
Rada Gminy informacje przyjęła, akceptując propozycje Wójta dot.:
uzupełnienia składu Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. o pracownika Spółki,
podwyższenia kapitału zakładowego,
podziału zysku.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Do treści protokołu z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza – zwrócił się z wnioskiem o wybudowanie chodnika w Krzycku Wielkim do budynku mieszkalnego firmy Werner Kenkel i Spółka, utwardzenie drogi na ul. Spokojnej, wybudowanie chodnika do Osiedla 700-lecia oraz zwrócił się z pytaniem, kiedy rozpocznie się modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie.
Radna Irena Przezbór – przekazała wniosek mieszkańców ul. Wolności we Włoszakowicach dot. wąskiej drogi dojazdowej do zakładu “Hermes”, gdzie dochodzi do niszczenia przez nadjeżdżające samochody płotów właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogą.
Radny Stefan Lis – wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o usunięcie drzew rosnących przy drodze do Dłużyny (jabłonie i czereśnie). Niektóre drzewa są uschnięte i chore.
Radna Hanna Michalska – zwróciła się o:
wyczyszczenie początkowego odcinka rowu odwadniającego w Zbarzewie (wjazd z Włoszakowic - lewa strona),
uporządkowanie działki gminnej w Zbarzewie przed pałacem,
poszerzenie o jedną płytę chodnika w Zbarzewie,
wyjaśnienie, czy będą instalowane lampy oświetlenia ulicznego w Zbarzewie w kierunku Wschowy i czy planuje się tam wycinkę kasztanów przydrożnych,
rozważenie możliwości przeniesienia placu zabaw na teren szkolny w Jezierzycach Kościelnych.
Radny Andrzej Czajka – wnioskował o pobudowanie drogi asfaltowej na ul. Łąkowej w Grotnikach za oczyszczalnią – odcinek ok. 100 m.

Ad. 5. Sprawa dotycząca Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt statutu Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego (załącznik do protokołu).
Radni stwierdzili, że o ile pierwsza forma budowy sal w każdej gminie była jasna i czytelna o tyle propozycja wstąpienia do stowarzyszenia w kształcie określonym w statucie nie jest jednoznaczna.
Pytania radnych dotyczyły sprawy posiadania gruntu pod budowę (bezpłatny zarząd, umowa notarialna); kwestia własności sal po ich wybudowaniu; formy ich przekazania gminom; opodatkowania przejęcia sal przez gminy; zapisu w statucie dotyczącym składek członkowskich (w pierwszej wersji mowa była tylko o jednej wpłacie 10.000 zł + VAT). Wątpliwości radnych nie wyjaśnił uczestniczący w posiedzeniu radca prawny Starostwa Powiatowego, który stwierdził, że treść statutu stowarzyszenia została ustalona na spotkaniu skarbników gmin uczestniczących w programie. Statut może zostać zmieniony, skoro radni mają do niego uwagi. W terminie do 15 sierpnia br. należy podjąć uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia, aby zdążyć przygotować dla każdej z gmin dokumentację techniczną i do końca roku wystąpić o dofinansowanie. Koszt tego etapu to 12.000 zł. Cele stowarzyszenia nie obejmują tylko budowy sal, niektóre cele są już realizowane.
Wójt stwierdził, że proponowana nowa forma realizacji programu budowy sal wiejskich jest niekorzystna:
występuje zbyt duże prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku na budowę sali we Włoszakowicach w przypadku równoczesnego złożenia wniosku przez powiat na budowę sal wiejskich (na terenie jednej gminy będą złożone wnioski na dwie sale),
kwota, jaką gmina ma wpłacić w ramach wykonania wspólnego projektu sali (ok. 10 tys. zł), nie jest atrakcyjna (za kwotę 3 tys. EURO można kupić gotowy projekt, a później dostosować go do potrzeb),
realizację budowy sali w Jezierzycach Kościelnych można rozpocząć w każdej chwili, ale po upewnieniu się, że sala we Włoszakowicach dostała dofinansowanie,
istnieje prawdopodobieństwo, że podczas opracowywania projektu będą rozbieżności poszczególnych gmin, co do jego składowych (sposób ogrzewania, wentylacji, rozwiązanie dot. części socjalnej, podłogi itp.), co może skomplikować realizację całego projektu.
Uwagi budzą cele stowarzyszenia, np.: zadania ochrony zdrowia, edukacji publicznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, turystyki i wypoczynku oraz miejsce działalności (poza granicami RP stowarzyszenie funkcjonujące w ramach krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń), a chodziło tylko o wybudowanie sal wiejskich.
Radca prawny Starostwa Powiatowego poinformował, że nie ma przeszkód, aby stowarzyszenie realizowało budowę sali we Włoszakowicach, stwierdził też, że jego udział w sesji miał charakter informacyjny, a nie miał zadania przekonania radnych do słuszności takiego postępowania.
Radni po wysłuchaniu wyjaśnień i zapoznaniu się z celami stowarzyszenia postanowili podjąć uchwałę o wystąpieniu z Powiatowego Programu Budowy Sal Wiejskich.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/48/2007

Rada Gminy nie podjęła na sesji decyzji o przystąpieniu do stowarzyszenia.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach w drodze zamiany
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych w Grotnikach, wyjaśniając, że w celu poszerzenia drogi gminnej łączącej Grotniki z drogą do Dłużyny wydzielone zostały, za zgodą właściciela gruntów przyległych, działki o pow. 0, 14 ha. Właściciel tych nieruchomości wyraził zgodę na ich zbycie na rzecz gminy w zamian za nabycie działki stanowiącej własność gminy o pow. 0,09 ha oznaczonej jako droga biegnąca przez pola uwidoczniona jedynie na mapie, natomiast na gruncie faktycznie droga ta nie istnieje.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/49/2007


- zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśniła, że użytkownicy wieczyści gruntu zabudowanego budynkiem letniskowym w Boszkowie-Letnisku złożyli wniosek w sprawie sprzedaży tej nieruchomości na własność. Zgodnie z prawem grunty oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie mieli. Cena sprzedawanej nieruchomości została ustalona jako dwukrotność ceny wynikającej z operatu szacunkowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/50/2007


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.
Rada postanowiła o zarządzeniu poboru podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, należnych od osób fizycznych) w drodze inkasa w sołectwach: Boguszyn, Boszkowo, Bukówiec Górny, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo.
Na inkasentów poboru podatków wyznaczono następujące osoby na terenie sołectwa:
1) Boguszyn - Edmund Poprawa,
2) Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy
3) Charbielin - Helena Sobecka
4) Dłużyna - Aniela Poloszyk
5) Dominice - Ludwik Mrozkowiak
6) Grotniki - Andrzej Czajka
7) Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland
8) Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak
9) Sądzia - Zenon Poloch
10) Skarżyń - Stanisław Grochowy
11) Zbarzewo - Jan Michalewicz
12) Boszkowo - Aleksy Zaremba
Ustalono procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków od wpłat osobiście zainkasowanych przez inkasenta w wysokości: 3,0 % za wyjątkiem Bukówca Górnego, gdzie wskaźnik ustalono na 2,5%.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/51/2007


Ad. 8. Zmiana budżetu Gminy na rok 2007.
Rada Gminy postanowiła zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2007 o kwotę 124.828 zł, a wydatki o kwotę 1.789.444 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 17.958.344 zł,
2 ) po stronie wydatków 19.397.960 zł.

Zwiększono plan dochodów o 104.828 zł poprzez wprowadzenie środków uzyskanych z usług prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 29.000 zł, przez GZK - 30.000 zł, z różnych opłat - 5.000 zł oraz poprzez uaktualnienie kwoty uzyskanej na pokrycie skutków ulg ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 40.828 zł.
Zwiększono plan wydatków o 1.801.444 zł poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań oraz zwiększenie środków na zadania już realizowane w:
1) Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych - 40.000 zł,
2) Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach - 71.772 zł, na malowanie elewacji zewnętrznej i pomieszczeń wewnątrz (środki zaoszczędzone w roku 2006), oraz 3.000 zł na prace promujące Gminę,
3) Przedszkolach - 13.072 zł, na wymianę okien w Bukówcu Górnym i we Wloszakowicach oraz na zakup wyposażenia w Krzycku Wielkim (środki zaoszczędzone w roku 2006),
4) Zarządzie Dróg Gminnych - 1.290.000 zł, na przebudowę, remonty i naprawy dróg i chodników we Włoszakowicach, Krzycku Wielkim, Ujazdowie, Boszkowie, Sądzi, Bukówcu Górnym, Dłużynie oraz na zakup rzeźby dla Grotnik, wiaty przystankowej we Włoszakowicach, projektów itp,
5) Gminnym Ośrodku Kultury - 112.000 zł, na remonty sali i kawiarni we Włoszakowicach, sali w Bukówcu Górnym, sali w Jezierzycach Kościelnych, sali w Zbarzewie, zakup i odnowienie krzeseł na salach, zatrudnienie pracownika na cały etat (księgowość oraz obsługa biura), odprawę emerytalną, dopłatę do strojów Szkolnego Zespołu Regionalnego w Bukówcu Górnym ( 500,00 zł) oraz zorganizowanie koncertu plenerowego,
6)w Urzędzie Gminy, na przygotowanie pomieszczeń do podstacji ratownictwa medycznego (50.000 zł), zakup łodzi dla Policji (10.000 zł), prace remontowe i naprawcze w Boszkowie i na Ośrodku Żeglarskim (72.500 zł), prace remontowe i adaptacyjne w pałacu (53.500 zł), prace na boiskach sportowych (45.000 zł), zmianę i aktualizację dokumentacji na budowę sali sportowej we Włoszakowicach (40.000 zł), badania strażaków (600 zł).

Deficyt w kwocie około 1.700.000 złotych zostanie pokryty z wolnych środków uzyskanych na koniec 2006 roku.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/52/2007


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wójt Stanisław Waligóra poinformował o oddaleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skargi Gminy Włoszakowice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach (załącznik nr 8 do protokołu).
W związku z powyższym Rada Gminy postanowiła wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oddalającego skargę Gminy Włoszakowice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 1 głosie wstrzymującym

UCHWAŁĘ Nr VIII/53/2007


Ad. 10. Sprawy bieżące
- powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że z końcem 2007 roku wygasa czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Ławników na nową kadencję 2008-2011 wybierają rady gmin. Wybory muszą odbyć się najpóźniej w październiku 2007 r.
Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło dla Gminy Włoszakowice wybór następującej liczby ławników:
1. 2 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie,
2. 3 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:
1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)jest nieskazitelnego charakteru;
3)ukończył 30 lat;
4)jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)nie przekroczył 70 lat;
6)jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmuje Rada Gminy Włoszakowice w terminie do 30 czerwca 2007 r.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Rada Gminy powołała zespół, który przedstawi na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, zwłaszcza w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, w składzie:
Zenon Mejza,
Stefan Lis,
Aleksy Zaremba.

- sprawa dofinansowania zadania: Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu
Rada Gminy postanowiła o dofinansowaniu budowy pomnika w wysokości 500 zł, przekazując dotację celową dla Miasta Poznania.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/54/2007


- pismo w sprawie parkingu w Boszkowie-Letnisku
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła treść pisma M.K. w sprawie dzierżawy parkingu w Boszkowie – Letnisku przy ul. Pocztowej.
Gmina Włoszakowice jest właścicielem nieruchomości gruntowej przy ul. Pocztowej w Boszkowie – Letnisku obręb Grotniki oznaczonej nr działki 999 o pow. 0,81 ha.
Działka ta nigdy nie była przedmiotem dzierżawy, chociaż pierwotnie była propozycja przeznaczenia jej na parking.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
N i e b y ł o.

Ad. 12. Objazd gminy.
Radni dokonali objazdu części Gminy tj. Sądzi, Krzycka Wielkiego, Boguszyna.
Materiał objazdu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VIII sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
(-) M. Poloszyk-Miś (-) I. PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06