OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 1027, 1028, 1031/1 obręb Bukówiec Górny, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”, oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 1027, 1028, 1031/1 obręb Bukówiec Górny, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”, oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.


BNiB.6220.19.10.2019 Włoszakowice, dnia 24 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice Nr B.NiB.6220.4.10.2018 z dnia 21 maja 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 1027, 1028, 1031/1 obręb Bukówiec Górny, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.
Inwestor: EKO-EN 4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Na podstawie art. 10 § 1, art. 36, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
zawiadamiam że:
1. Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 (pok. 116), w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie określonym art. 35 K.P.A. jest konieczność przeprowadzenia ww. czynności administracyjnych. Strony mają prawo wnieść ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem (art. 37 K.P.A).
3. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Bukówiec Górny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Robert Kasperczak
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2020-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06