OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron o uzyskanych opiniach organów współdziałających w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 1028 i 1029 obręb Bukówiec Górny, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron o uzyskanych opiniach organów współdziałających w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 1028 i 1029 obręb Bukówiec Górny, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.


BNiB.6220.21.9.2019 Włoszakowice, dnia 24 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice Nr B.NiB.6220.2.10.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 1028 i 1029 obręb Bukówiec Górny, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie”.
Inwestor: EKO-EN 4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
zawiadamiam że:
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 6 marca 2020 r., znak: WR.ZZŚ.7.435.89.2020.IW stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 9 marca 2020 r., znak: WOO-IV.4220.236.2020.JP2.1 stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie obejmującym zmianę ilości i mocy modułów fotowoltaicznych oraz zwiększenie głębokości posadowienia konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie opinią sanitarną z dnia 9 marca 2020 r., znak: ON.NS-72/5/15-75/20 stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.
Z treścią ww. opinii oraz pozostałych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64 – 140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Bukówiec Górny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Robert Kasperczak
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2020-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06