OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXV/2006 z dnia 11 sierpnia 2006

Protokoł Nr XXXV/2006 z dnia 11 sierpnia 2006PROTOKÓŁ Nr XXXV/06
    ------------------------------------------------

z  XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 11 sierpnia 2006 r. w sali Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

 Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Program sesji:
1.Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2.Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.
6.Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
7.Podjęcie uchwał w sprawach przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice:
- dla fragmentu miejscowości Boszkowo,
- dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie.
8.Dokonanie zmian w budżecie Gminy  na 2006 rok.
9.Sprawy bieżące.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra.  Informacja została przyjęta, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty  i Wychowania oraz Komisji Rolnictwa złożyła przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Krystyna John.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył przewodniczący Komisji Andrzej Patelka.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych
Radni zgłosili następujące interpelacje pod adresem Starosty Leszczyńskiego:
1. Zajęcie przez Starostę stanowiska w sprawie propozycji Gminy dopłacenia do poszerzenia o 1 metr projektowanej przebudowy drogi na odcinku od wsi Jezierzyce Kościelne do wsi Włoszakowice.
2.Ścięcie garbów powstałych ze spływającego asfaltu na łuku drogi powiatowej w miejscowości Włoszakowice (wyjazd w kierunku Boszkowa-Letniska przed skrzyżowaniem z ul. Leśną).
3.Założenie dwóch garbów ograniczających prędkość na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach  (około 150 metrów od wjazdu do miejscowości od strony Leszna i około 150 metrów przed przejściem dla pieszych).
4.Zlikwidowanie kilku dziur powstałych na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Włoszakowice na ul. Wolsztyńskiej, na wysokości siedziby Nadleśnictwa.
5.Informacja o znacznym pogorszeniu stanu drogi pomiędzy miejscowościami Włoszakowice i Bukówiec Górny. Na tej drodze z jednej strony rozpada się pobocze i powstają dziury.
6.Informacja o złym stanie drogi prowadzącej przez Zbarzewo.
7.Usunięcie garbu pomiędzy drogą powiatową a utwardzonym wjazdem na posesję we Włoszakowicach przy ul. Leszczyńskiej 22.
8.Odwodnienie dróg: w Boszkowie – Letnisku za przejazdem kolejowym w kierunku Boszkowa-wsi oraz we Włoszakowicach za przejazdem kolejowym przy skrzyżowaniu ul. Kurpińskiego z ul. Grotnicką.

Radni zgłosili również interpelację pod adresem Starosty Wolsztyńskiego o usunięcie dziury na drodze należącej do powiatu wolsztyńskiego, a znajdującej się za miejscowością Bucz, w kierunku do miejscowości Boszkowo, za zakładem „Łabimex”. Uszkodzenie asfaltu jest mało widoczne, lecz bardzo niebezpieczne.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.
  Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o odpadach wprowadziły konieczność zmiany obowiązujących dotychczas regulaminów utrzymania czystości i porządku. Najistotniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia systemu gromadzenia odpadów i nakładania na mieszkańców obowiązku podpisywania umów na odbiór odpadów z firmą wywozową. Proponuje się również drobne korekty do systemu selektywnej zbiórki odpadów dotyczące kolorów pojemników i worków do zbiórki odpadów.
  Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie. Opinia z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr HK-0701-10/06 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Regulamin był analizowany na posiedzeniach Komisji.
Uwag do projektu regulaminu radni nie wnieśli.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
               Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/273/2006
         ---------------------------------------------------
              jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
  Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na rady obowiązek określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zaproponowano górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych na kwotę:
1)6,50 zł za jednorazowy wywóz 120 litrów odpadów resztkowych,
2)6,00 zł za jednorazowy wywóz 90 litrów odpadów resztkowych,
3)5,00 zł za jednorazowy wywóz 60 litrów odpadów resztkowych,
4)70,00 zł za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.
Zaproponowano górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych na kwotę 18,00 za 1m3 wywiezionych ścieków.
Radni propozycje przyjęli.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
               Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/274/2006
         ---------------------------------------------------
              jak w załączniku nr 6 do protokołu

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice:

- dla fragmentu miejscowości Boszkowo,
 Postanowiono o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Boszkowie obejmującego cześć działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 57. Celem opracowania będzie przeznaczenie części terenu działki 57 z dotychczasowego terenu zabudowy rekreacyjnej na teren lasu.
Uwag nie było.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
               Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/275/2006
         ---------------------------------------------------
              jak w załączniku nr 7 do protokołu

  - dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie
  Postanowiono przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Krzycko Wielkie obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi:180/14; 180/15; 180/16; 180/18; 184/7, 560/4; 561/1, 660/2. Celem opracowania będzie przeznaczenie ww. obszaru na teren działek aktywizacji gospodarczej.
Uwag nie było.
       W wyniku przeprowadzonego głosowania
               Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym          głosie wstrzymującym
                       U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/276/2006
         ---------------------------------------------------
              jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 8. Dokonanie zmian w budżecie Gminy  na 2006 rok.
 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dochody budżetu Gminy należy zwiększyć o wpływy uzyskane z podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000 zł; wpływy z opłaty skarbowej o 12.000 zł; wpływy za podłączenie się do kanalizacji sanitarnej o 40.000 zł; dotację Wojewody na dożywianie o 1.096 zł.
 W wydatkach planuje środki na naprawę dachu na Ośrodku Żeglarskim  30.000 zł oraz na wiatę na boisku w Boguszynie 7.000 zł; środki dla Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym na naprawę bruku przy “czerwonej szkole”  5.000 zł; środki dla GOK-u na pomalowanie sal w Boguszynie, Sądzi, Skarżyniu  20.000 zł; środki dla Biblioteki na pomalowanie elewacji budynku we Włoszakowicach 10.000 zł; środki dla OPS-u na dożywianie zwiększyć o 1.096 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2006 wyniesie:
po stronie dochodów - 16.639.616 zł
po stronie wydatków - 19.223.820 zł

Uwag nie było.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
               Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/277/2006
         ---------------------------------------------------
              jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 9. Sprawy bieżące.
 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wniosek dotyczący przekwalifikowania gruntu w Boszkowie-Letnisku przy ul. Turystycznej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzone przez Radę Gminy Włoszakowice nie przewiduje zmiany przeznaczenia wnioskowanej działki z terenów łąk na teren zabudowy letniskowej.
Korespondencja w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radni zapoznali się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Lesznie w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach. Wnioski z kontroli stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.
 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła odpowiedź Starosty Leszczyńskiego na uwagi mieszkańców Gminy Włoszakowice dotyczące funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym. Korespondencja w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Innych wniosków nie było.

Ad. 11. Zakończenie.
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XXXV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


      Protokołowała                                                                                                                                               Przewodnicząca
          

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                                                           (-) Irena Przezbór


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06