OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVII/2006 z dnia 24 października 2006 r.

Protokół Nr XXXVII/2006 z dnia 24 października 2006 r.PROTOKÓŁ Nr XXXVII/06
    ------------------------------------------------

z  XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 24 października 2006 r. w sali Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

 Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Program sesji:
1.Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja dot. oświadczeń majątkowych.
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.Interpelacje radnych.
4.Uchwalenie podatków i opłat oraz zwolnień w podatkach w Gminie Włoszakowice na 2007r.:
1) obniżenie ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,
2) wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3) zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości,
4) określenie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
5) stawki podatku od środków transportowych,
6) opłata miejscowa,
7) podatek od posiadania psów.
5.Uchwalenie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.
7.Powołanie zastępcy kierownika USC we Wloszakowicach.
8.Dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup tomografu komputerowego.
9.Zmiana budżetu gminy na 2006 rok.
10.Sprawy bieżące.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.

 


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja dot. oświadczeń majątkowych.
 Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Ponadto Wójt przedstawił infrmacje podmiotów dokonujacych analizy oświadczeń majątkowych.  Informacje zostały przyjęte, stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty.


Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John – zgłosiła interpelację w sprawie oświetlenia ulicznego pomiędzy Krzyckiem Wielkim a Sądzią (załącznik nr 2 do protokołu).
Radny Zenon Mejza – zgłosił interpelację w sprawie zagłębienia w asfalcie na drodze powiatowej w Krzycku Wielkim (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 4 . Uchwalenie podatków i opłat w Gminie Włoszakowice na 2007 r.

Obniżenie ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych.
Stawka podatku rolnego jest uzależniona jedynie od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, którą Rada Gminy może obniżyć.
Podatek rolny wymierzany jest również dla  użytków rolnych do 1 ha (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne) i liczony jest od 1 ha gruntów  - równowartość pieniężna 5q żyta. Dla gospodarstw przelicznik ten wynosi 2,5 q żyta.
Zaproponowano obniżenie średniej ceny żyta za 1 kwintal z 35,52 zł do kwoty do 30,00  zł przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Włoszakowice na 2007 r. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Postanowienie w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                  UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/283/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 5 do protokołu

Wysokość stawek podatku od nieruchomości
 
                  Przewodnicząca Rady  Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w gminach przez rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji rad gmin w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
                Zgodnie z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznemu podwyższeniu. Obwieszczenie w tej sprawie wydaje  Minister Finansów.

 Rada Gminy Włoszakowice określiła następujące  stawki podatku od nieruchomości   obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:
1) od gruntów:
a/   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  
     zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -                                         0,50 zł 
     od 1m2  powierzchni,
      b/  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-3,65 zł 
           od 1 ha powierzchni,
c/  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności      
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -                        0,10 zł
    od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
        a/ mieszkalnych  -                                                                                                       0,57 zł
   od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   
  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -14,00zł                     
   od 1m2  powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
    materiałem  siewnym  -                                                                                           8,66zł
    od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
    zdrowotnych    -                                                                                                      3,75 zł
    od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                5,00 zł                                                                                                                                                                       
    od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                                    
3) od budowli   -     2% ich wartości określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                  UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/284/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 6 do protokołu

Zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości
 
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła  zwolnić od podatku od  nieruchomości:
1.nieruchomości  oraz ich części  (budynki, budowle, grunty) stanowiące własność gminy lub będące w posiadaniu  lub w trwałym zarządzie instytucji kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz gminnych jednostek budżetowych  z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2.nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle i grunty),   które   stanowią   własność
gminy lub będące w posiadaniu lub w trwałym zarządzie zajęte na działalność ochrony środowiska w zakresie  gospodarki wodno-ściekowej,
3.nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich, szewskich, wytwarzania mioteł i wyrobów wikliniarskich,  rymarstwa.
Uwag nie było.
                                                              W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                  UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/285/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 7 do protokołu
  
Określenie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że zwolnienia  stanowią pomoc regionalną, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła zwolnić od podatku od nieruchomości:
 1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące nową inwestycję o  wartości:
          a) nie mniejszej niż 100 tys. EURO do 200 tys. EURO           na okres do 12 m – cy,
        b) powyżej              200 tys. EURO do 300 tys. EURO           na okres do 24 m – cy         
        c) powyżej              300 tys. EURO                                          na okres do 36 m – cy
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na okres do:
          a) 12  miesięcy, jeżeli utworzą od  2 do   5 nowych miejsc pracy,
          b) 24 miesięcy, jeżeli utworzą od   6 do  15 nowych miejsc pracy,
          c) 36 miesięcy, jeżeli utworzą nowe miejsca pracy w ilości powyżej 15.
Uwag nie było. Rada wniosła o pilne podanie treści uchwały do wiadomości publicznej np. w Naszym Jutrze.

                      W wyniku przeprowadzonego głosowania
                              Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                  UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/286/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 8 do protokołu
           
Stawki podatku od środków transportowych
               Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśnił, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, jak również różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
 W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla rady gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną do określonych ustawowo pojazdów oraz tzw. widełkami podatkowymi (kwotą maksymalną i minimalną) kwota minimalną również dla określonych typów  pojazdów.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy podjęła jednogłośnie
              UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/287/2006
         --------------------------------------------------
            jak w załączniku nr 9 do protokołu

Opłata miejscowa

             Opłata miejscowa jest pobierana  od osób fizycznych  przebywających dłużej niż dobę  w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych w miejscowościach posiadających   korzystne warunki  klimatyczne, walory  krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.  W gminie Włoszakowice takie miejscowości to Boszkowo- Letnisko i Dominice. Nie dotyczy to między innymi osób przebywających w szpitalach, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, osób, które płacą podatek od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych w takiej miejscowości.
 Wysokość opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych na terenie miejscowości Boszkowo-Letnisko, Dominice za każdy dzień pobytu ustala się według następujących stawek:
 1) osoby dorosłe                                                                                                           1,20 zł,
 2) emeryci i renciści                                                                                                     0,60 zł,
 3) ucząca się młodzież i dzieci                                                                                     0,60 zł.


        W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                  UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/288/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 10 do protokołu

Podatek od posiadania psów
Ustalono wysokość stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Włoszakowice na kwotę  40,00  zł  od każdego psa.
Zwolniono  z  podatku od posiadania psów :
 a/ jednego psa w nieruchomościach zabudowanych do 1ha.
 b/ psy utrzymywane przez osoby czasowo przebywające na obszarze gminy jeżeli podatek od posiadania psów został zapłacony za dany rok w gminie stałego zameldowania 
          właściciela.
 Zwrócono jednocześnie uwagę, że właściciele psów nie wypełniają obowiązków na nich ciążących  tj. nie przestrzegają uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (psy wychodzą bez  nadzoru poza posesję lub są świadomie wypuszczane, śmiecą na terenach publicznych, a  właściciele nie są zainteresowani sprzątaniem po nich).
Uwagi te postanowiono zamieścić w Naszym Jutrze, aby zwrócić uwagę że brak reakcji zainteresowanych może spowodować wprowadzenie rejestrów, co będzie znacznym utrudnieniem w stosunku do sytuacji obecnej.
Innych uwag nie było.


        W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                  UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/289/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 5. Uchwalenie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach. Radni do treści statutu nie wnieśli uwag.


        W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                  UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/290/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 12 do protokołu
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.
Do projektu procedury uchwalania budżetu uwagi zgłosił radny Zenon Mejza. Uwagi dotyczyły pozbawienia środków finansowych będących w dyspozycji sołtysów.
Wójt wyjaśnił, że ustawa o samorządzie gminnym odpowiedzialnym za gospodarkę finansową gminy czyni wójta, stąd takie stanowisko.

 

 

      W wyniku przeprowadzonego głosowania
                   Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                      UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/291/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 13 do protokołu

Głosowanie ww. uchwały odbyło sie przy uczestnictwie 13 radnych.

Ad. 7. Powołanie zastępcy kierownika USC we Wloszakowicach.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła na zastępcę kierownika USC we Włoszakowicach powołać Stanisława Waligórę.
         W wyniku przeprowadzonego głosowania
             Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                 UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/292/2006
                          --------------------------------------------------
                           jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 8. Dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup tomografu komputerowego.
Rada Gminy Włoszakowice zapoznała się z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w sprawie przekazania deklarowanej kwoty na zakup tomografu komputerowego bezpośrednio do Szpitala tj. kwoty 60.000 zł. Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
        W wyniku przeprowadzonego głosowania
             Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                 UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/293/2006
                   --------------------------------------------------
                       jak w załączniku nr 16 do protokołu

 Ad. 9. Zmiana budżetu gminy na 2006 rok.
Rada Gminy dokonała zmiany budżetu na skutek budżet gminy na rok 2006 zamyka się kwota po stronie dochodów 17.416.976 zł a po stronie wydatków 21.057.880 zł.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
             Rada Gminy podjęła jednogłośnie
                                 UCHWAŁĘ  Nr XXXVII/294/2006
                   --------------------------------------------------
                       jak w załączniku nr 17 do protokołu

Ad. 10. Sprawy bieżące.
Wójt przedstawił informację na temat realizowanych inwestycji w minionej kadencji w poszczególnych miejscowościach gminy.
 
 Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
 Radny Czesław Bartkowiak – poinformował o zamknięciu kawiarni w Bukówcu Górnym.

 Ad. 12. Zakończenie.
  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rada Gminy Włoszakowice  zakończyła  XXXVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

 

      Protokołowała                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

(-)  Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                                      (-)  Irena Przezbór

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06