OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut sołectwa KRZYCKO WIELKIE

Statut sołectwa KRZYCKO WIELKIE


 

 

Załącznik do Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 r.  

Statut Sołectwa KRZYCKO WIELKIE

(obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku)

R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogólne

Nazwa i obszar Sołectwa


§ 1

Sołectwo Krzycko Wielkie jest jednostką pomocniczą Gminy Włoszakowice w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym.


§ 2

 1. W skład sołectwa wchodzi wieś Krzycko Wielkie.

 2. Sołectwo stanowi obszar o powierzchni 969,79 ha.

 3. Granice sołectwa określone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.


§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

  1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice;

  2) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Włoszakowice;

  3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Włoszakowice;

  4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Włoszakowice;

  5) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Krzycko Wielkie;

  6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Krzycko Wielkie;

  7) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Krzycko Wielkie;

  8) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Krzycko Wielkie.


R o z d z i a ł II

Organizacja i zadania organów Sołectwa


§ 4

Do zadań Sołectwa należy współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz Sołectwa.


§ 5

 1. Organami Sołectwa są:

  1) organ uchwałodawczy - Zebranie Wiejskie;

  2) organ wykonawczy – Sołtys.

 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.


§ 6

 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych władz.

 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy za wyjątkiem sytuacji o jakiej mowa w § 24.  § 7

    Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

  1) wybór Sołtysa w sytuacji określonej w § 19 ust. 7;

  2) wybór Rady Sołeckiej;

  3) odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

  4) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu oraz sposobu wykorzystywania dochodów z tego mienia;

  5) podejmowanie uchwał w sprawie zamierzonego przez organy Gminy zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub obciążenie innymi prawami położonego na terenie Sołectwa mienia gminnego o jakim mowa w art. 48 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym;

  6) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

  7) zgłaszanie i opiniowanie propozycji przedsięwzięć planowanych do realizacji w Sołectwie;

  8) decydowanie w innych spraw ważnych dla Sołectwa w tym w szczególności w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.


§ 8

Do zadań Sołtysa w szczególności należy:

  1) reprezentowanie Sołectwa;

  2) zwoływanie Zebrań Wiejskich;

  3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

  4) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu;

  5) przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

  6) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

  7) techniczne i organizacyjne zapewnienie warunków pracy Zebrania Wiejskiego, posiedzenia Rady Sołeckiej, spotkań radnych z wyborcami z terenu Sołectwa, oraz innych zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy Wójta.

   

§ 9

Sołtys składa na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do końca czerwca.


§ 10

  Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady na warunkach określonych w Statucie Gminy.

    

   § 11

 1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala w głosowaniu Zebranie Wiejskie bezpośrednio przed przeprowadzeniem wyborów Rady Sołeckiej na nową kadencję.

 2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

   

R o z d z i a ł III

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich

oraz podejmowania uchwał


§ 12

Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim i prawo głosu przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady.


§ 13

 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

  1) z własnej inicjatywy;

  2) na wniosek Rady Sołeckiej;

  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;

  4) na wniosek organów Gminy.

 3. Jeżeli mimo złożonego wniosku w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 - 4 Sołtys w terminie 7 dni lub terminie późniejszym wskazanym przez wnioskodawcę nie zwołał Zebrania Wiejskiego - zwołuje je Wójt.

   

§ 14

Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego zostaje podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.


§ 15

 1. Zebranie Wiejskie jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 osób uprawnionych o jakich mowa w § 12.

 2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 3. Przepis § 14 stosuje się odpowiednio.


§ 16

Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, chyba że Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodniczącego obrad z zastrzeżeniem § 18 ust. 4.


§ 17

 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.

 2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów o ile przepisy nie stanowią inaczej.

 3. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności głosowania. ust. 3 uchylony

 4. Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie podpisuje przewodniczący zebrania.

 5. Z Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokoł, który wraz z uchwałami i listą obecności Sołtys przekazuje Wójtowi.

   

R o z d z i a ł IV

Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej


§ 18

 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada.

 2. Rada określa dzień, godzinę, miejsce Zebrania Wiejskiego do wyborów Rady Sołeckiej i zgłaszania kandydatów na Sołtysa.

 3. Rada określa dzień, godziny i miejsce wyborów Sołtysa.

 4. Rada wyznacza przewodniczącego Zebrania Wiejskiego spośród radnych.

 5. Termin Zebrania Wiejskiego o jakim mowa w ust. 2 i termin wyboru Sołtysa o jakim mowa w ust. 3 podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19

 1. Wyboru Rady Sołeckiej dokonuje się na Zebraniu Wiejskim o jakim mowa w § 18 ust. 2.

 2. Wyboru Sołtysa dokonuje się w oddzielnych wyborach o jakich mowa w § 18 ust. 3.

 3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można zgłaszać pisemnie, przed Zebraniem Wiejskim wyznaczonemu przewodniczącemu lub bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim.

 4. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może być osoba, która ma prawo wybieralności do Rady.

 5. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 6. Funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej nie można łączyć.

 7. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa, wyboru Sołtysa dokonuje się na Zebraniu Wiejskim o jakim mowa w § 18 ust. 2.


§ 20

 1. Wybory o jakich mowa w § 19 przeprowadza komisja wyborcza w składzie trzech osób, wybrana spośród uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na stanowisko Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

 2. Do zadań komisji wyborczej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, sporządzenie protokołu wyników wyborów. Protokół podpisują członkowie komisji wyborczej i przewodniczący Zebrania Wiejskiego o jakim mowa w § 18 ust. 4.


§ 21

 1. Za wybranego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 2. W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów rozstrzyga komisja wyborcza w drodze losowania.

   

§ 22

 1. Sołtys członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.

 2. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje na wniosek Sołtysa.

 3. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.


§ 23

Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:

 1. pisemnego zrzeczenia się funkcji;

 2. utraty prawa wybieralności do Rady lub braku tego prawa w dniu wyborów;

 3. śmierci.

§ 24

 1. W razie odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu Rada zarządza wybory.

 2. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej zarządza Sołtys.


R o z d z i a ł  V

Przekazywanie zadań.

Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa


§ 25

 1. Wszystkie przysługujące dotychczas Sołectwu prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym pozostają nienaruszone.

 2. Rada może za zgodą lub na wniosek Zebrania Wiejskiego przekazać Sołectwu inne składniki mienia komunalnego i określić sposób korzystania z nich.


§ 26


Rada corocznie rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim.

   

§ 27

Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.


R o z d z i a ł VI

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa§ 28

 1. Działalność Sołectwa kontroluje Rada.

 2. Nadzór nad bieżącą dzialalnością Sołectwa sprawuje Wójt.

 3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt.

 4. Sołtys może odwołać się od rozstrzygnięcia Wójta do Rady, która zajmuje stanowisko na najbliższej sesji.


§ 29

Kontrola nad działalnością organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.


§ 30

Organy kontroli oraz nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej.


R o z d z i a ł  VII


Postanowienia końcowe


§ 31

Zmiany Statutu dokonuje Rada w drodze uchwały.


§ 32

W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Rada.


§ 33

Działający w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

 (-) Irena Przezbór

 


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-08
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06