OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut sołectwa ZBARZEWO

Statut sołectwa ZBARZEWO


Statut Sołectwa ZBARZEWO

 

(obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku)

R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogólne

Nazwa i obszar Sołectwa


§ 1

Sołectwo Zbarzewo jest jednostką pomocniczą Gminy Włoszakowice w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym.


§ 2

 1. W skład sołectwa wchodzi wieś Zbarzewo.

 2. Sołectwo stanowi obszar o powierzchni 1.274,97 ha.

 3. Granice sołectwa określone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.


§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

  1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice;

  2) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Włoszakowice;

  3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Włoszakowice;

  4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Włoszakowice;

  5) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Zbarzewo;

  6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Zbarzewo;

  7) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Zbarzewo;

  8) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Zbarzewo.


R o z d z i a ł II

Organizacja i zadania organów Sołectwa


§ 4

Do zadań Sołectwa należy współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz Sołectwa.


§ 5

 1. Organami Sołectwa są:

  1) organ uchwałodawczy - Zebranie Wiejskie;

  2) organ wykonawczy – Sołtys.

 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.


§ 6

 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych władz.

 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy za wyjątkiem sytuacji o jakiej mowa w § 24.
  § 7

    Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

  1) wybór Sołtysa w sytuacji określonej w § 19 ust. 7;

  2) wybór Rady Sołeckiej;

  3) odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

  4) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu oraz sposobu wykorzystywania dochodów z tego mienia;

  5) podejmowanie uchwał w sprawie zamierzonego przez organy Gminy zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub obciążenie innymi prawami położonego na terenie Sołectwa mienia gminnego o jakim mowa w art. 48 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym;

  6) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

  7) zgłaszanie i opiniowanie propozycji przedsięwzięć planowanych do realizacji w Sołectwie;

  8) decydowanie w innych spraw ważnych dla Sołectwa w tym w szczególności w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.


§ 8

Do zadań Sołtysa w szczególności należy:

  1) reprezentowanie Sołectwa;

  2) zwoływanie Zebrań Wiejskich;

  3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

  4) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu;

  5) przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

  6) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

  7) techniczne i organizacyjne zapewnienie warunków pracy Zebrania Wiejskiego, posiedzenia Rady Sołeckiej, spotkań radnych z wyborcami z terenu Sołectwa, oraz innych zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy Wójta.

   

§ 9

Sołtys składa na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do końca czerwca.


§ 10

  Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady na warunkach określonych w Statucie Gminy.

    

   § 11

 1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala w głosowaniu Zebranie Wiejskie bezpośrednio przed przeprowadzeniem wyborów Rady Sołeckiej na nową kadencję.

 2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

   

R o z d z i a ł III

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich

oraz podejmowania uchwał


§ 12

Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim i prawo głosu przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady.


§ 13

 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

  1) z własnej inicjatywy;

  2) na wniosek Rady Sołeckiej;

  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;

  4) na wniosek organów Gminy.

 3. Jeżeli mimo złożonego wniosku w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 - 4 Sołtys w terminie 7 dni lub terminie późniejszym wskazanym przez wnioskodawcę nie zwołał Zebrania Wiejskiego - zwołuje je Wójt.

   

§ 14

Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego zostaje podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.


§ 15

 1. Zebranie Wiejskie jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 osób uprawnionych o jakich mowa w § 12.

 2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 3. Przepis § 14 stosuje się odpowiednio.


§ 16

Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, chyba że Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodniczącego obrad z zastrzeżeniem § 18 ust. 4.


§ 17

 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.

 2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów o ile przepisy nie stanowią inaczej.

 3. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności głosowania. ust. 3 uchylony

 4. Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie podpisuje przewodniczący zebrania.

 5. Z Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokoł, który wraz z uchwałami i listą obecności Sołtys przekazuje Wójtowi.

   

R o z d z i a ł IV

Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej


§ 18

 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada.

 2. Rada określa dzień, godzinę, miejsce Zebrania Wiejskiego do wyborów Rady Sołeckiej i zgłaszania kandydatów na Sołtysa.

 3. Rada określa dzień, godziny i miejsce wyborów Sołtysa.

 4. Rada wyznacza przewodniczącego Zebrania Wiejskiego spośród radnych.

 5. Termin Zebrania Wiejskiego o jakim mowa w ust. 2 i termin wyboru Sołtysa o jakim mowa w ust. 3 podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19

 1. Wyboru Rady Sołeckiej dokonuje się na Zebraniu Wiejskim o jakim mowa w § 18 ust. 2.

 2. Wyboru Sołtysa dokonuje się w oddzielnych wyborach o jakich mowa w § 18 ust. 3.

 3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można zgłaszać pisemnie, przed Zebraniem Wiejskim wyznaczonemu przewodniczącemu lub bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim.

 4. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może być osoba, która ma prawo wybieralności do Rady.

 5. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 6. Funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej nie można łączyć.

 7. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa, wyboru Sołtysa dokonuje się na Zebraniu Wiejskim o jakim mowa w § 18 ust. 2.


§ 20

 1. Wybory o jakich mowa w § 19 przeprowadza komisja wyborcza w składzie trzech osób, wybrana spośród uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na stanowisko Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

 2. Do zadań komisji wyborczej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, sporządzenie protokołu wyników wyborów. Protokół podpisują członkowie komisji wyborczej i przewodniczący Zebrania Wiejskiego o jakim mowa w § 18 ust. 4.


§ 21

 1. Za wybranego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 2. W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów rozstrzyga komisja wyborcza w drodze losowania.

   

§ 22

 1. Sołtys członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.

 2. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje na wniosek Sołtysa.

 3. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.


§ 23

Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:

 1. pisemnego zrzeczenia się funkcji;

 2. utraty prawa wybieralności do Rady lub braku tego prawa w dniu wyborów;

 3. śmierci.

§ 24

 1. W razie odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu Rada zarządza wybory.

 2. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej zarządza Sołtys.


R o z d z i a ł  V

Przekazywanie zadań.

Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa


§ 25

 1. Wszystkie przysługujące dotychczas Sołectwu prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym pozostają nienaruszone.

 2. Rada może za zgodą lub na wniosek Zebrania Wiejskiego przekazać Sołectwu inne składniki mienia komunalnego i określić sposób korzystania z nich.


§ 26


Rada corocznie rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim.

   

§ 27

Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.


R o z d z i a ł  VI

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa§ 28

 1. Działalność Sołectwa kontroluje Rada.

 2. Nadzór nad bieżącą dzialalnością Sołectwa sprawuje Wójt.

 3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt.

 4. Sołtys może odwołać się od rozstrzygnięcia Wójta do Rady, która zajmuje stanowisko na najbliższej sesji.


§ 29

Kontrola nad działalnością organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.


§ 30

Organy kontroli oraz nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej.


R o z d z i a ł  VII


Postanowienia końcowe


§ 31

Zmiany Statutu dokonuje Rada w drodze uchwały.


§ 32

W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Rada.


§ 33

Działający w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

 

Irena Przezbór

 

 

Statut Sołectwa Zbarzewo
_______________________________

Spis treści:
Rozdział I - Postanowienia ogólne.
Rozdział II - Zakres działania i zadania sołectwa.
Rozdział III - Organy sołectwa.
Rozdział IV - Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich
oraz warunki ważności podejmowanych
uchwał.
Rozdział V - Tryb wyboru sołtysa, rady sołeckiej i komisji
rewizyjnej.
Rozdział VI - Postanowienia końcowe.

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

& 1

Ogół mieszkańców sołectwa ZBARZEWO stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

& 2

Sołectwo ZBARZEWO stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Włoszakowice dla wykonywania jej i zadań i nie posiada osobowości prawnej.

& 3

Sołectwo ZBARZEWO utworzone zostało na mocy Uchwały Nr VI/42/90 Rady Gminy Włoszakowice i swym zasięgiem obejmuje wieś Zbarzewo.

& 4

Samorząd mieszkańców wsi ZBARZEWO działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami);
- uchwały Nr XV/101/96 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie
statutu gminy z późniejszymi zmianami;
- niniejszego statutu.R o z d z i a ł  II

Zakres działania i zadania sołectwa


& 5

Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa nie zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów rządowej administracji ogólnej i innych podmiotów, a w szczególności:
- zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego przez radę gminy, a także rozporządzanie dochodami z tego źródła;
- rozporządzanie środkami wydzielonymi z budżetu gminy;
- opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
- występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa i podjęcia odpowiednich uchwał;
- współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa głównie poprzez ułatwienie im kontaktu z wyborcami;
- współpraca z właściwymi organami z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
- organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
- tworzenie pomocy sąsiedzkiej;
- sprawowanie kontroli społecznej i wypowiadanie się w sprawach działalności jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi;
- podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.

& 6

Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych w KPA dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.

& 7

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi może nawiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.


R o z d z i a ł  III

Organy sołectwa

& 8
1. Organami sołectwa są:
- zebranie wiejskie;
- sołtys.
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
3. Kontrolę gospodarki finansowej samorządu wiejskiego dokonuje komisja rewizyjna w składzie 3-5 osobowym i skarbnik gminy.
4. Kadencja sołtysa wybranego w wyborach powszechnych przez mieszkańców sołectwa oraz rady sołeckiej i komisji rewizyjnej trwa 4 lata od dnia wyborów.

& 9

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
Prawo udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

& 10

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą:
- odwołanie sołtysa, wybór i odwołanie rady sołeckiej i komisji rewizyjnej lub poszczególnych ich członków;
- podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzystywania dochodów z tego mienia;
- podejmowanie uchwał w sprawie wydatkowania innych środków;
- podejmowanie uchwał w sprawie zamierzonego przez organy gminy zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub obciążenie innymi prawami położonego na terenie sołectwa mienia gminnego o jakim mowa w art. 48 ust.3 ustawy samorządowej;
- opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego ;
- opiniowanie projektów uchwał rady gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
- decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych;
- inicjowanie działalności gospodarczej.

& 11

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego sprzeczną z prawem.
3. Sołtys może odwołać się od rozstrzygnięcia wójta do rady gminy, która może utrzymać w mocy to rozstrzygnięcie lub je uchylić.

Odwołanie sołtysa winno być rozpatrzone na najbliższej sesji rady gminy.


& 12

1. Sołtys jest organem wykonawczym zebrania wiejskiego i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia urzędu przez sołtysa obowiązki jego przejmuje zastępca wyłoniony spośród członków rady sołeckiej przez radę sołecką.

& 13

1. Do zadań sołtysa w szczególności należy:
- zwoływanie zebrań wiejskich;
- zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
- sprawowanie zwykłego zarządu mieniem sołectwa;
- przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
- organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji;
- techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków pracy zebrania wiejskiego, rady
sołeckiej oraz radnych z terenu sołectwa podczas ich spotkań z wyborcami, a także innych
zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy zarządu gminy;
- współpraca z organami gminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez radę gminy odrębną uchwałą, za co pobiera wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez radę gminy.
3. Funkcja sołtysa jako organu wykonawczego zebrania wiejskiego pełniona jest honorowo. Postanowienie niniejsze nie narusza uprawnień sołtysa do pobierania wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych, jak również innych świadczeń ustalonych przez Radę Gminy.


& 14

Sołtys co najmniej raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie z całokształtu swej działalności.
& 15

1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach rady gminy.
2. Na posiedzenia zarządu gminy, którego przedmiotem są sprawy dotyczące sołectwa zarząd zaprasza sołtysa.
3. Sołtys może także zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

& 16

Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.
Rada sołecka składa się z 4 osób i jest organem opiniodawczo-doradczym sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.
Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności i przewodniczy obradom.


& 17

Rada sołecka w szczególności:
- opracowuje i przedkłada sołtysowi projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie wiejskie;
- opracowuje i przedkłada sołtysowi projekty programu pracy samorządu;
- występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców
w rozpatrywaniu problemów sołectwa i realizacji działań samorządu;
- współdziała z sołtysem w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego;
- prowadzi społeczną kontrolę jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej
ludności, formułuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację;
- współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

& 17"a"

Komisja rewizyjna w szczególności:
- kontroluje i nadzoruje prawidłowość wydatkowania własnych środków finansowych
samorządu wiejskiego oraz dotacji celowej przekazywanej z budżetu gminy;
- co najmniej raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie z działalności z zakresu
kontroli.

R o z d z i a ł IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich
oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

& 18

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek organów gminy (rada gminy, zarząd gminy) w miarę potrzeb.
2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
3.Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub zarządu winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
4. Zebranie wiejskie zwoływane jest na wniosek 1/3 osobowego składu rady sołeckiej
(lecz nie mniej niż dwie osoby).


& 19

O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

& 20

1. Zebranie jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych i prawidłowo poinformowanych o zebraniu.
2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników. Przepis & 19 stosuje się odpowiednio.
& 21

1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys.
2. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys, chyba że wybierze ono innego przewodniczącego obrad.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa, który powinien go skonsultować z radą sołecką.
4. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnić referentów spraw przedstawianych na zebraniu. W przypadku trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc.

& 22

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Zebranie wiejskie może postanowić o tajności głosowania.
3. Uchwały podjęte przez zebranie wiejskie podpisuje przewodniczący zebrania.


R o z d z i a ł V

Tryb wyboru sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej

& 23

1. Wybory sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej zarządza w drodze uchwały rada gminy określając miejsce, dzień, godzinę wyborów sołtysa, oraz określając miejsce, dzień, godzinę zebrania wiejskiego wybierającego radę sołecką i komisję rewizyjną.
Termin wyborów i zebrania wiejskiego należy uzgodnić z sołtysem wyznaczając przewodniczącego zebrania wyborczego spośród radnych Rady Gminy oraz inną osobę do technicznej pomocy.
2. Uchwałę Rady Gminy o terminie wyborów sołtysa i o zwołaniu zebrania wyborczego podaje do sołectwa sołtys co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

& 24

Dla dokonania ważnego wyboru rady sołeckiej i komisji rewizyjnej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co namniej 1/5 uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu mieszkańców sołectwa.
Przepis & 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

& 25

1. Wyboru sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej dokonuje się odrębnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatów na sołtysa, członków rady sołeckiej i członków komisji rewizyjnej można zgłaszać pisemnie, przed zebraniem przewodniczącemu zebrania wyznmaczonemu przez Radę Gminy bądź Przewodniczącemu Rady Gminy lub bezpośrednio na zebraniu wyborczym.
4. Kandydatami na stanowisko sołtysa, członków rady sołeckiej i członków komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych pobudek.
5. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie bezpośrednio na zebraniu bądź pisemnie.
6. Funkcji sołtysa, członka rady sołeckiej i członka komisji rewizyjnej nie należy łączyć.
7. W przypadku zgłoszenia i wyboru na sołtysa wcześniej już wybranego członka rady sołeckiej musi nastąpić z jego strony rezygnacja z członkostwa w radzie.
Skład rady sołeckiej uzupełnia kolejny kandydat, który uzyskał największą ilość głosów na zebraniu wyborczym.
8. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na stanowisko sołtysa wyboru dokonuje się na tym samym zebraniu wiejskim.
& 26

Wybory przeprowadza komisja w składzie trzech osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na stanowisko sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie czy nie istnieją przeszkody o jakich mowa w & 25 ust. 4, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący zebrania.

& 27

1. Za wybranych kandydatów na członków rady sołeckiej i komisji rewizyjnej uważa się tych którzy otrzymali największą liczbę głosów.
2. Za wybranego sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów w wyborach powszechnych całego sołectwa przy zastosowaniu przepisów & 25 ust. 7.
3. W przypadku równej ilości głosów w wyborach - sołtysa czy członka rady sołeckiej i komisji rewizyjnej wyłania komisja wyborcza poprzez losowanie.& 28

1. Sołtys, członkowie rady sołeckiej i komisji rewizyjnej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego statutu i uchwal zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Sołtys może być odwołany także na wniosek Rady Gminy.
3. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

& 29

Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa.
& 30

Odwołanie przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Przepis & 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
& 31

1. W razie odwołania sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu rada gminy zarządza niezwłocznie ponowne wybory.
2. Ponowne wybory do rady sołeckiej zarządza sołtys.


R o z d z i a ł VI

Postanowienia końcowe


& 32

Zmiany statutu dokonuje rada gminy w drodze uchwały.

& 33

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje rada gminy.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-25
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06