OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut Zespołu Szkół w Dłużynie

Statut Zespołu Szkół w Dłużynie§ l


Nazwa i siedziba Zespołu Zespół Szkół w Dłużynie zwany dalej Zespołem.

W skład Zespołu wchodzą:

1) szkoła podstawowa z oddziałem „0”
2) gimnazjum

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu

„Szkoła Podstawowa w Dłużynie”

„Gimnazjum w Dłużynie”

Na stemplu używana jest nazwa:

Zespół Szkół w Drużynie
64-140 Włoszakowice
tel. 5370 058
Reg. 411128093 NIP 697-19-87-561

§ 2Zespołowi nadaje imię Gmina Włoszakowice na wspólny wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.


Inne informacje o Zespole


§ 3


Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Włoszakowice

Czas trwania cyklów kształcenia w Zespole zgodnie z ramowymi planami nauczania wynosi:

1) oddział "0" - l rok
2) szkoła podstawowa - 6 lat
3) gimnazjum - 3 lata

Dla dzieci w wieku 6 lat Zespół, w ramach szkoły podstawowej, realizuje roczne przygotowanie przedszkolne (rok zerowy).

Dzienny czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci o których mowa w ust 3, przeznaczony na realizacje podstawy programowej wynosi 5 godzin.
Cele i zadania Zespołu


§ 4


Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1992 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych, a w szczególności:

w oddziale przedszkolnym:

a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
b) współpraca z rodzina polegająca na pomocy jej w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,

w szkole:

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez:

- atrakcyjne i nowatorskie procesy nauczania,
- rozwijanie zainteresowań,

umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań
uczniów,

Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

- organizowanie zajęć świetlicowych,
- system zapomóg i stypendiów,
- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
- prowadzenie zajęć logopedycznych,

Zajęcia logopedyczne są prowadzone na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie oraz w miarę posiadanych środków finansowych.


§ 5Zakres zadań wynikający z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych realizowany jest przez Zespół w następujący sposób, w szczególności w zakresie:

zapewnia w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole,

szczegółowe zasady dotyczące warunków i sposobów organizowania nauki religii w szkołach publicznych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. /Dz.U.Nr 36 poz.155 z 1992 r. z późniejszymi zmianami/,

udzielanie dzieciom i uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, na wniosek nauczyciela, pedagoga, rodziców (opiekunów prawnych),

organizowanie pomocy o której mowa w pkt. 3 w zależności od potrzeb w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

zajęcia o których mowa w pkt. 4 są organizowane dla grupy liczącej od 4 do 8 uczniów w tygodniowym wymiarze ustalonym w ramowym planie nauczania.

w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba uczestników zajęć, o których mowa w pkt. 6 może być zmniejszona lub zwiększona,

kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu,

w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości zapewnia się odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie stanowiska pracy ucznia,

o rodzaju i stopniu niepełnosprawności jak również o formach kształcenia lub opieki oraz warunkach niezbędnych do realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów, o których mowa w pkt. 9 orzeka poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna albo lekarz specjalista,

w celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

zezwolenie o którym mowa w pkt. 10, udziela się na czas określony - nie krótszy niż jeden rok i może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole,

z wnioskiem o zezwolenie o którym mowa w pkt. W mogą wystąpić :

uczeń za zgodą rodziców,

rodzice ( prawni opiekunowie dziecka),

wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,

uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może być klasyfikowany i promowanym w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas,

klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego organizowanego zgodnie z w/w przepisami,

jeżeli uczeń o wybitnych zdolnościach jednokierunkowych realizuje indywidualny program lub tok nauki, nie może spełniać wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, instytucji, lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolnioną, może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu minimum programowego,

uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu(przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy (klas) programowo wyżej w tej lub innej szkole - także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą - albo realizować program samodzielnie,

uczniowi któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczna wyznacza nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji - nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczająca 5 godzin miesięcznie,

zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku:

uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt.14,

złożenie przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia.§ 6


Zadania opiekuńcze Zespół wykonuje odpowiednio do wieku dzieci i uczniów oraz potrzeb środowiskowych i realizuje je w sposób następujący:

sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, jak również podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek uczniów organizowanych przez Zespół.

organizowania pełnienia w czasie przerw dyżurów nauczycielskich w Zespole.

Indywidualna opieka nad niektórymi dziećmi i uczniami realizowana jest przez Zespół w następujących formach, w szczególności:

nad dziećmi z oddziału „0” i uczniami najniższych klas szkoły podstawowej lub uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej,

uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku,

uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki w tym stała bądź doraźna pomoc materialna.

W czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajobrazowo-turystyczne dzieci i uczniowie musza mieć przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 30 uczniów.

Przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.

Na wycieczce turystyki kwalifikowanej powinna być zapewniona opieka jednej dorosłej osoby nad grupą do 10 uczniów.
§ 7


Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział:

oddział „0” - opiece jednego nauczyciela,

w szkołach Zespołu - szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale zwanym dalej wychowawcą.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by:

nauczyciel prowadził swój oddział przez cały czas pobytu dziecka w oddziale „0”,

wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w szczególności w klasach I-III szkoły podstawowej,

zmiana wychowawcy może nastąpić tylko z ważnych przyczyń na zbiorową prośbę uczniów, wniosek Rady Rodziców lub na prośbę samego nauczyciela. Prośba o zmianę wychowawcy wymaga formy pisemnej i wraz z uzasadnieniem kieruje się ją do Dyrektora Zespołu.

Negatywne załatwienie prośby wymaga formy pisemnej wraz
z uzasadnieniem.


Organy Zespołu

§ 8
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Zespole Szkół:Dyrektor ZespołuKieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zespołu

Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom zespołu,

Dysponuje środkami finansowymi,

Opracowuje arkusz organizacyjny,

Dba o powierzone mienie,

Wydaje polecenia służbowe,

Dokonuje oceny pracy nauczycieli,

Mianuje nauczycieli,

Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,

Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

Reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz,

Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.


2) Rada Pedagogiczna:


Zatwierdza plany pracy Zespołu,

Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,

Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

Opiniuje tygodniowy podział godzin,

Opiniuje projekt planu finansowego,

Opiniuje propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,

Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady Zespołu zgodnie z art.52.2. ustawy o systemie oświaty,

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Dłużynie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki,

W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole,

Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego,

Przygotowuje Statut i zmiany do statutu Zespołu,

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.


3) Rada Rodziców:


Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,

Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

Działa na rzecz stałej poprawy bazy,

Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu,

Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Zespołu,

Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora Zespołu.


Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:

kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

tryb podejmowania uchwał,

zasady wydatkowania funduszy,

Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.


Samorząd Uczniowski:opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,

reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z wewnątrzszkolnym,

systemem oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego statutu,

form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej 1 dziennie,

dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

prawo do zapoznawania się z podstawą programową, z jej treścią i standardami wymagań,

prawo do organizacji życia szkolnego,

prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.Zasady rozwiązywania konfliktów.


§ 9

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Zespołu tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Zespołu, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały, w wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor Zespołu przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

W sprawach spornych ustala się co następuje:

uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne.§ 10


W Zespole dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora.

Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska, o których mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na l-go wicedyrektora) oraz możliwości finansowe. Dyrektor sporządza zakres czynności dla wicedyrektora, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.
Organizacja Zespołu


§ 11

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 12

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusze organizacji szkół zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 13


Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 30. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 18.

Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.


§ 14

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 15


Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut,

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż l godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.


§ 16


Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

języków obcych, informatyków oddziałach liczących powyżej 24 uczniów),

wychowania fizycznego (grupa może liczyć od 12 do 26 uczniów),

techniki,

chemii.


§ 17


Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

Zajęcia o których mowa w ust l są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.

Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu zespołu nie może być niższa niż 15 a liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w ramach międzyklasowych i międzyoddziałowych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 osób.


§ 18


Zespół zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego napoju w ciągu dnia,

Odpłatność za korzystanie z napoju ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.


§ 19


Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze budynku, szkoły podstawowej, które przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego

Do zadań bibliotekarza należy:

opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

organizowanie konkursów czytelniczych,

przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

współpraca z nauczycielami Zespołu,

prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

zakup i oprawa książek.§ 20

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.


§ 21


Dla realizacji celów statutowych Zespół posiada następującą bazę:

sale dydaktyczne, z niezbędnym wyposażeniem umożliwiające naukę na jedną zmianę,

salę gimnastyczną wraz z zapleczem,

zaplecze kuchenne,

archiwum,

sekretariat,

gabinet dla dyrektora,

pomieszczenia biurowe

Nad zdrowiem i higiena dzieci i uczniów sprawuje pieczę niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Włoszakowicach - Spółka cywilna lekarzy rodzinnych.Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu


§ 22


W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.

Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko:

1) sekretarza szkoły,
2) pracownika do spraw kadr,
3) głównego księgowego,
4) pracownik administracyjno-gospodarczy,
5) sprzątaczki,
6) palacza.

Zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 opracowuje dyrektor Zespołu.§ 23Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

Do obowiązków nauczyciela należy:

kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

przestrzegać zapisów statutowych,

zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

w sali gimnastycznej i na boiskach używać tylko sprawnego sprzętu,

na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

dbać o poprawność językową uczniów,

stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.§ 24


Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas; mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora zespołu kierownik zespołu.

Do zadań zespołu m. in. należy:

wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.§ 25


Dyrektor zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:

tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.l winien:

zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie parorodzinne,

utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie,

śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,

na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) poprzez wpis do dzienniczka ucznia,

uczestniczyć w zebraniach rodziców (wywiadówka).Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie i pedagoga szkolnego.§ 26Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych,

udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej,

działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

ponadto pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka.§ 27


Do zadań nauczyciela - wychowawcy świetlicy należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) sprawowanie opieki przed i po zajęciach szkolnych,
3) pomoc w odrabianiu lekcji,
4) dbałość o sprzęt świetlicy i szkoły.
Uczniowie Zespołu Szkół


§ 28


Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 6 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.

Dyrektor Zespołu Szkół może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.§ 29


Uczeń Zespołu Szkół ma prawo:

informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

poszanowania swej godności,

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra

osobistego osób trzecich,

korzystania z pomocy doraźnej,

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

noszenia emblematu szkoły,

nietykalności osobistej,

bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,

reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny małego Polaka,

systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

wystrzegać się szkodliwych nałogów,

naprawiać wyrządzone szkody materialne,

przestrzegania zasad kultury współżycia,

dbania o honor i tradycję szkoły

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora zespołu, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 9 o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

Uczeń Zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

wzorową postawę,

wybitne osiągnięcia,

dzielność i odwagę.

Nagrody przyznaje dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum klas I-III:

pochwała wyróżnienie, wobec klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu,

pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

nagroda od Rady Pedagogicznej w formie książki, dyplomu, listu pochwalnego itp.

bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

nagrody rzeczowe mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów (klasie),

wpisanie nazwiska ucznia w „Złotej Księdze”.

Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców Zespołu

Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ustala się następujące rodzaje kar:

upomnienie wychowawcy wobec klasy,

upomnienie dyrektora,

upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.

nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:

umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

dopuszcza się kradzieży,

wchodzi w kolizję z prawem,

demoralizuje innych uczniów,

permanentnie narusza postanowienia statutu Zespołu

Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.Postanowienia końcowe


§ 30


Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół chodzących w skład Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu.

Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, nazwa Zespołu wymieniona jest na pieczęci urzędowej.

Regulaminy określające działalność organów zespołu jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

Może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.§ 31Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06