OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/57/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach

Uchwała Nr IX/57/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach

Numer uchwały: 57
Numer sesji: 9
Rok: 2007


UCHWAŁA NR IX/57/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2007 r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana w Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337 ) w związku z art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635),

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1.
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach.

§2.
Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
UZASADNIENI E
do UCHWAŁY Nr IX/57/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2007r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach.


W oparciu o ustawową kompetencje wynikającą z art. 14, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Wójt przedkłada niniejszą uchwałę Radzie Gminy Włoszakowice.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 w/w. ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach.

Potrzeba sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Włoszakowice wynika z analizy.
W procesie analizy powstał wniosek o zwiększenie programu usług obsługi tranzytowego ruchu turystycznego dla zespołu zabudowy rejonu jeziora Dominickiego i zespołów zabudowy pojezierza Sławskiego.
Lokalizacja na tym terenie stacji paliw i innych usług służyć będzie również mieszkańcom gminy Włoszakowice oraz podniesie poziom wyposażenia tego terenu w infrastrukturę społeczną.
Przedmiotowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest więc zasadne i wpłynie również korzystnie na rozwój i układ przestrzenny gminy.


W przedmiotowym zamierzeniu nie zachodzą okoliczności faktyczne oraz prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych.
Wobec powyższego rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie przedmiotowej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06