OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/58/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na 2007 r.

Uchwała Nr IX/58/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na 2007 r.

Numer uchwały: 58
Numer sesji: 9
Rok: 2007

UCHWAŁA NR IX/ 58 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 165,166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2007 roku Nr 88, poz. 587 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Postanawia się zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 133.281 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2
Postanawia się zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 133.281 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3
Zwiększa się plan wydatków majątkowych określonych w § 2 ust.2 pkt 2 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 39.350 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 2.964.240 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4
Zwiększa się wydatki oraz wprowadza nowe zadania związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2010 wprowadzone w § 2 ust.3 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” i obecnie określa je załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 18.106.374 złote,
2 ) po stronie wydatków 19.545.990 złotych.

§ 6
1.W uchwale Nr VIII/52/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007 dodaje się § 7 w brzmieniu: “ Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określony w § 7 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok”do kwoty 1.000.000 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku.
2.Paragrafy 7 i 8 powyższej uchwały otrzymują numer 8 i 9.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie:

1.Zwiększa się plan dochodów o 133.281 złotych poprzez wprowadzenie środków uzyskanych z:
1) opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej w kwocie 16.000 złotych,
2) opłat za podłączenie się do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 110.000 złotych,
3) fundacji jako wsparcie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 7.281 złotych.
( załącznik nr 1 )
2.Zwiększa się plan wydatków o 133.281 złotych poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań oraz zwiększenie środków na już planowane realizowane w:
1) Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę 21.817 złotych wykorzystując środki wypracowane w I półroczu oraz środki z Fundacji,
2) Zespole Szkół w Bukówcu Górnym o kwotę 600 złotych z przeznaczeniem na przyjęcie zespołu taneczno – muzycznego z Czech,
3) w urzędzie o kwotę 110.864 złote z przeznaczeniem na dokończenie budowy sieci wodociągowej z Krzycka Wielkiego do Jezierzyc oraz na dalsze prace remontowe na Ośrodku Żeglarskim, obiektach sportowych, usługi prawne, szacunkowe w zakresie nieruchomości, prace z zakresu bezpieczeństwa, kultury fizycznej i sportu ( załącznik nr 2 )
3.Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach przydzielonych środków między paragrafami podziałki klasyfikacyjnej na wnioski złożone przez Urząd Gminy i Przedszkole we Włoszakowicach. ( załącznik nr 2 )
4.Zwiększa się wydatki majątkowe o 51.350 złotych
1) na dokończenie budowy sieci wodociągowej Krzycko Wielkie _ Jezierzyce Kościelne 16.050 złotych,
2) na ogrodzenie boiska sportowego we Włoszakowicach 33.000 złotych oraz na inne zadania z zakresu sportu 2.300 złotych,
oraz zmniejsza się o 12.000 złotych, z czego 6.000 z zakupu gruntu i 6.000 złotych z zakupu sprzętu.( załącznik nr 3 )
5.Do wieloletniego programu inwestycyjnego wprowadza się nowe zadania:
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach,
- budowa sali środowiskowo – sportowej we Włoszakowicach,
- budowa obwodnicy Bukówca. ( załącznik nr 4 )
6.Zmniejsza się limit zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr VIII/52/2007 na poprzedniej sesji.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06