OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r.

Protokół Nr IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r.

Numer dokumentu: IX/2007
Rok: 2007


P r o t o k ó ł Nr IX/07
------------------------------
z IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 10 sierpnia 2007 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.


Otwarcia IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, ineterpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja o pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
3.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
4.Interpelacje radnych.
5.Powierzenie Wójtowi Gminy Włoszakowice uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Włoszakowice.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach.
8.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości jednego punktu stanowiącego składnik wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
11.Sprawa remontu drogi powiatowej Dłużyna – Skarżyń.
12.Opinia Rady Gminy w sprawie rozbiórki samowoli budowlanych w obrzeżu Jez. Dominickiego i pozostałych jezior tego pojezierza.
13.Sprawy bieżące.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Wyjazd w teren.
16.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.


Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Informację z posiedzenia Komisji przewodniczący Stefan Lis. Informacja została przyjęta.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Do treści protokołu z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radni z Włoszakowic złożyli interpelację w sprawie remontu dróg we Włoszakowicach.
Treść interpelacji: "Zwracamy się z prośbą o pilną naprawę asfaltu i wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów poprzez założenie dwóch progów zwalniających na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach. Na tej ulicy w wielu miejscach asfalt, przeważnie na krawędzi, jest mocno załamany. Pomimo, że ustawione są znaki ograniczające prędkość do 40 km na godzinę, większość kierowców ich nie przestrzega.
W szczególności samochody ciężarowe z przyczepą, jadące z dużą prędkością, podskakują na dziurach wytwarzając silne drgania, które przenoszą się na stojące wzdłuż ulicy domy. Drgania są tak silne, że grożą uszkodzeniami domów, co w konsekwencji może wywołać wiele roszczeń odszkodowawczych od zarządcy drogi. Ostre hamowania, pisk opon, trzaski zaczepów, zwłaszcza w nocy, stwarzają dodatkowe uciążliwości dla mieszkających przy tej ulicy. Ulica ta ma znaczne pochylenie w kierunku centrum wsi, a w dolnym jej odcinku jest szkoła. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby przy takiej ostrej jeździe coś się urwało lub nie zadziałało.
Podobna sytuacja jest na: ul. Wolsztyńskiej i ul. K. Kurpińskiego na odcinku od torów kolejowych w kierunku do wsi Bukówiec Górny oraz na ul. Powstańców Wlkp. koło posesji nr 61.
Ponadto informujemy o konieczności sfrezowania asfaltu na ul. Wolsztyńskiej na dojeździe do skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp. i na ul. Powstańców Wlkp. przy skrzyżowaniu z ul. Leśną (zjazd do "Chaty Polskiej"). Wybrzuszenia asfaltu wystają tam na wysokości 20-30 cm, a z dróg tych korzystają rowerzyści. Jazda po takich nierównościach rowerem jest niebezpieczna, jeśli nie wręcz niemożliwa."

Radna Hanna Michalska – poinformowała o wyrwie w asfalcie na drodze w Jezierzycach Kościelnych przy posesji p. Doroty Grygiel oraz wnioskowała o wyrównanie polnych dróg dojazdowych do nieruchomości.


Ad. 5. Powierzenie Wójtowi Gminy Włoszakowice uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Włoszakowice.
Rada Gminy postanowiła o powierzeniu Wójtowi uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Włoszakowice.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr IX/55/2007


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki dz. nr 103/15 o powierzchni 0,0138 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania. Zbywana działka położona jest w ciągu działek handlowych przy ul. Dworcowej w Boszkowie - Letnisku pomiędzy działkami nabytymi od gminy przez firmę Werner Kenkel Spółka z o.o. W celu właściwego zagospodarowania tych nieruchomości firma ta zwróciła się z wnioskiem o umożliwienie nabycia gruntu, aby uzyskać powierzchnię w jednej części.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr IX/56/2007


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach.
Rada Gminy postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 556/5 we Włoszakowicach ul. Leszczyńska (prawa strona przy wjeździe do Włoszakowic). W procesie analizy powstał wniosek o zwiększenie programu obsługi ruchu turystycznego i lokalizacji na tym terenie stacji paliw i innych usług, które służyć będą również mieszkańcom Gminy Włoszakowice.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr IX/57/2007

Ad 8. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
Postanowiono zwiększyć dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2007 o kwotę 133.281 zł.
Plan dochodów zwiększa się poprzez wprowadzenie środków uzyskanych z:
opłat za podłączenie się do kanalizacji wodociągowej w kwocie 16.000 zł,
opłat za podłączenie sie do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 110.000 zł,
wsparcia udzielonego przez Fundację "Jesteśmy więc pomagamy" dla Środowiskowego Domu Samopomocy 7.281 zł.
Plan wydatków zwiększa się o planowane oraz dodatkowe zadania w Środowiskowym Domu Samopomocy, o przyjęcie zespołu taneczno-muzycznego z Czech w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym, o dokończenie sieci wodociągowej z Krzycka Wielkiego do Jezierzyc Kościelnych, o wydatki związane z pracami remontowymi na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku.
Do wieloletniego programu inwestycyjnego wprowadzono nowe zadania:
1.modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach,
2.budowa sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach,
3.budowa obwodnicy Bukówca Górnego.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
po stronie dochodów 18.106.374 zł,
po stronie wydatków 19.545.990 zł.
Radny Zenon Mejza zwracił uwagę, że w wieloletnim planie inwestycyjnym powinna znaleźć się budowa drogi z Krzycka Wielkiego (ul. J. Górnego) do Włoszakowic.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym   UCHWAŁĘ Nr IX/58/2007

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
Rada Gminy postanowiła o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę Włoszakowice za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani. Pożyczka będzie wpływać w transzach w latach 2008-2010. Spłata pożyczki nastąpi od IV kwartału 2010 r. Całkowita kwota pożyczki inwestycyjnej zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o. o. w Lesznie wynosi 12.144.504,01 zł. Gmina Włoszakowice współfinansuje ww. projekt w wysokości 408.756,62 zł. Wysokość kwoty poręczenia przedstawia się następująco: rok 2010 – 9.565,01 zł; lata 2011-2020 po 38.260,06 zł każdego roku; rok 2021- 16.591,01 zł. Upoważniono Wójta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 408.756,62 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wraz z Gminą Włoszakowice poręczenia udziela 18 gmin współfinansujacych projekt.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr IX/59/2007

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości jednego punktu stanowiącego składnik wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
Rada Gminy udzieliła zgodę na ustalenie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wartości jednego punktu w kwocie 5 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w ŚDS. Wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Pracownicy pobierali niższe wynagrodzenia z powodu mniejszej liczby podopiecznych. Od dłuższego czasu Środowiskowy Dom Samopomocy pracuje przy maksymalnej ilości uczestników.
Radni uwag nie zgłosili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr IX/59/2007

Ad. 11. Sprawa remontu drogi Dłużyna – Skarżyń.
Wójt poinformował, że jest możliwość uzyskania przez gminy środków na budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym została podpisana umowa w sprawie przyjęcia przez Gminę Włoszakowice w użyczenie od Zarządu Powiatu Leszczyńskiego odcinka drogi powiatowej od Dłużyny do Skarżynia. Umowa stanowi załącznk nr 10 do protokołu. Ponadto został przygotowany wniosek o dofinansowanie budowy drogi – załącznik nr 11 do protokołu. Umowa wejdzie w życie po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy Włoszakowice oraz Radę Powiatu Leszczyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przedmiotowego odcinka drogi. Rada Gminy Włoszakowice postanowiła wyrazić zgodę na przyjęcie w użyczenie odcinka drogi powiatowej pomiędzy Dłużyną a Skarżyniem.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr IX/61/2007

Rada Gminy Włoszakowice wydała ponadto opinię, w której uznała za celowe przeprowadzenie inwestycji: remont odcinka drogi o długości 2.439 metrów od Dłużyny do Skarżynia, tj. do granicy Gminy Włoszakowice, i udzieliłaWójtowi Gminy Włoszakowice poparcia dla podjęcia czynności zmierzających do realizacji tej inwestycji.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie O P I N I Ę


Ad. 12. Opinia Rady Gminy w sprawie rozbiórki samowoli budowlanych w obrzeżu Jez. Dominickiego i pozostałych jezior tego pojezierza.
W związku z docierającymi do władz gminy informacjami o prowadzonych rozbiórkach "samowoli budowlanych" w obrzeżu jeziora Dominickiego i pozostałych jezior tego pojezierza przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Lesznie i Wolsztynie na polecenie Wojewody Wielkopolskiego Rada Gminy Włoszakowice wyraziła dezaprobatę wobec tych działań.
Zdaniem Rady Gminy Włoszakowice za powstałą sytuację odpowiedzialne są władze państwowe, które obecnie swoje błędy przerzucają na właścicieli działek letniskowych. To właśnie władze państwowe dopuściły po 1990 roku do takiej sytuacji prawnej, w której geodeci mogli zastąpić urbanistów. W wyniku ich działalności, zgodnej z prawem, doszło do wydzielenia w obrzeżu Jeziora Dominickiego kilkuset kilkuarowych nieruchomości i prywatnych dróg dojazdowych. Każdy nabywca takiej nierolniczej działki miał prawo ogrodzić działkę, posadzić drzewa, wykopać studnię, założyć trawniki, posadzić kwiaty itd. Dla większości posiadaczy działka letniskowa jest marzeniem i dorobkiem życia. Podejmując taką ingerencję w czyjąś własność prywatną władze państwowe o tym przede wszystkim powinny pamiętać.

Działki te w sposób oczywisty straciły charakter rolny, a więc funkcja terenu automatycznie została zmieniona na letniskową bez tworzenia nowego miejscowego planu. Administracyjne nakazywanie usuwania niezarejestrowanych przyczep kempingowych doprowadzi do jeszcze większych napięć.

Obecnie nie ma żadnej możliwości powrotu do użytkowania rolniczego tych terenów, chyba, że wojewoda te tereny wykupi. Ewentualna ochrona jezior poprzez wydzielanie pasów ochronnych na gruntach prywatnych może być społecznie zaakceptowana tylko pod warunkiem zapłacenia posiadaczom tych gruntów słusznego odszkodowania. Stosowane ze strony administracji państwowej represje wobec właścicieli działek są bezsensowne: szkodzą nie tylko ludziom, ale i samej władzy państwowej i z tego powodu powinny być jak najszybciej zaprzestane.

Rada Gminy Włoszakowice działania te potępia i od nich stanowczo się odcina. Jednocześnie wnioskuje o pociągnięcie do odpowiedzialności tych funkcjonariuszy państwa, którzy do obecnej sytuacji doprowadzili. Na to, że w obrzeżach jezior sytuacja się komplikuje, władze gminy Włoszakowice funkcjonariuszom tym zwracały od wielu lat uwagę.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie O P I N I Ę

Ad. 13. Ad.14. Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że w trakcie weryfikacji dokumntów księgowych za rok 2006, stwierdzono wydatki na zakup szampanów w ogólnej kwocie 56,80 zł (na zakończenie kadencji Rady Gminy Włoszakowice 2002-2006 i z okazji Nowego Roku). Radni postanowili zrefundować ten zakup. Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik nr 14.

Radny Zenon Mejza prosił o wyjaśnienie wadliwego wykonania drogi w Krzycku Wielkim na ul. Gołanickiej. Kierownik Zarządu Dróg Gminnych wyjaśnił, że budowę drogi w Krzycku Wielkim na ul. Gołanickiej realizował wykonawca z Krzycka Wielkiego. Faktura jest zapłacona. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 4 lat i w związku z tym jest zmuszony usunąć wady. Zobowiązał się zakończyć pracę do końca siepnia 2007 r.

Ad. 15. Wyjazd w teren.
Radni w ramach prowadzonych od początku kadencji wyjazdów w teren w celu zapoznania się ze stanem majątku gminnego, prowadzonych i planowanych inwestycji tym razem odwiedzili jedną z największych firm w Gminie, tj. firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim.

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku IX sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodniczący Rady Gminy:  Irena Przezbór

Protokołowała: Mirosława Poloszyk-Miś
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06