OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr X/2007 z dnia 21 września 2007 r.

Protokół Nr X/2007 z dnia 21 września 2007 r.

Numer dokumentu: X/2007
Rok: 2007

P r o t o k ó ł Nr X/07
-------------------------------------------
z X Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 21 września 2007 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.


Otwarcia X Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Przyjęcie “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Włoszakowice”
6.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu we Włoszakowicach.
7.Zarządzenie wyborów sołeckich w Jezierzycach Kościelnych.
8.Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.
9.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.
11.Informacja przewodniczącej i wójta dot. oświadczeń majątkowych za 2006 r.
12.Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
13.Sprawy bieżące – pismo do Starosty Leszczyńskiego.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. 

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice.
Informację z posiedzenia Komisji złożył przewodniczący Stefan Lis. Informacja została przyjęta.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Do treści protokołu z IX sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John – złożyła interpelację w sprawie naprawy zadaszenia nad wejściem do sali wiejskiej w Krzycku Wielkim.
Radna Irena Przezbór- przedstawiła uwagi mieszkańców Włoszakowic w sprawach:
1)przełożenia ok. 10 m chodnika na skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Słowiańską;
2)oznakowania znakiem pierwszeństwa przejazdu skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. 3 Maja;
3)przeniesienie pojemników na śmieci przy skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego – ul. Chopina – ul. Moniuszki (zasłaniają widoczność dla ruchu pojazdów);
4)przywrócenie możliwości przejazdu dla samochodów żużlówką.


Ad. 5. Przyjęcie “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Włoszakowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Podstawowym celem tego programu jest oczyszczenie do roku 2032 terytorium kraju z azbestu oraz usunięcie wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych, a ponadto sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.
Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym (Rada Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki), wojewódzkim (wojewoda, samorząd województwa), lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek opracowania “Programów usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest”. Nadzór nad realizacją programu sprawuje właściwy wojewoda.
W dyskusji radni stwierdzili, że koszty wymiany szczególnie pokryć dachowych znajdujących się na znacznych powierzchniach wiejskich budynków inwentarskich, stodół, garaży czyli ich zdemontowanie, kupno nowego materiału i jego założenie ze środków samych zainteresowanych jest nieporozumieniem. Materiał zawierający azbest został wprowadzony do obrotu przez służby państwowe, które teraz powinny ponieść koszty swoich błędnych decyzji, a nie przenosić ich na właścicieli budynków, którzy już raz koszty te ponieśli.
Inspektor Urzędu Gminy Mateusz Mroziński wyjaśnił, że Państwo nie przewiduje udzielenia wsparcia finansowego, jakiego oczekiwaliby zainteresowani wymianą pokryć dachowych.

Pomimo uwag radni postanowili przyjąć program dla Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/62/2007


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu we Włoszakowicach.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie gruntu o pow. 90 m2 stanowiącego cześć ul. Ogińskiego we Włoszakowicach. Ustalono cenę gruntu na 3 zł/1m2.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr X/63/2007

Ad. 7. Zarządzenie wyborów sołeckich w Jezierzycach Kościelnych.
Zarządzenie wyborów sołeckich w Jezierzycach Kościelnych nastąpiło w związku z kończącą się kadencją sołtysa.
Zgodnie ze statutem sołectw kadencja sołtysa wybranego w wyborach powszechnych przez mieszkańców sołectwa trwa 4 lata od dnia wyborów. W Jezierzycach Kościelnych wybory miały miejsce w dniu 3 października 2003 r. Wraz z końcem kadencji sołtysa upływa kadencja rady sołeckiej i komisji rewizyjnej.
Termin zebrania wyznaczono na dzień 5 listopada 2007 r. , a termin wyborów sołtysa na dzień 18 listopada 2007 r. w godz. 10.00 – 14.00.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr X/64/2007Ad. 8. Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dnia 18 września 2007 r. odbyło się spotkanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Zespół w składzie:
radny Zenon Mejza
radny Aleksy Zaremba
radny Stefan Lis
stwierdził, że na ustaloną dla Gminy Włoszakowice liczbę wybieranych ławników, tj.:
- 2 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie
zgłoszeni zostali:
Iwona Ruszkowska zam. Krzycko Wielkie
Jerzy Stachowiak zam. Włoszakowice
 -3 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
zgłoszeni zostali:
do Sądu Rejonowego:
Józef Ruta zam. Grotniki
Józef Małecki zam. Sądzia
- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszona została:
Maria Muszkieta zam. Włoszakowice
Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają ustawowe warunki kandydowania określone w art. 158 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie:
- posiadają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- ukończyli 30 lat, a nie przekroczyli 70 – tego roku życia;
- zamieszkują w miejscu kandydowania tj. na terenie gminy Włoszakowice;
- są zdolni ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika (zaświadczenie lekarskie);
- posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonano w ustawowym terminie tj. do 30 czerwca 2007r.
Kandydatów na ławników zgłosiły uprawnione podmioty tj. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu , Prezes Sądu Rejonowego w Lesznie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa z/s w Lesznie oraz obywatele mający czynne prawo wyborcze, zamieszkujący stale na terenie gminy Włoszakowice.
Zespół stwierdził ponadto kompletność złożonych dokumentów:
1)karta zgłoszenia;
2)wyrażenie zgody na kandydowanie;
3)informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
4)oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
5)zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
6)3 aktualne fotografie;
7)do karty złożonej przez obywateli dołączono listę osób zawierającą imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis 26 osób zgłaszających.

W związku z zapytaniem skierowanym przez wójta kierownik Posterunku Policji nie wniósł zastrzeżeń do ww. kandydatów.
Zespół również nie wnosi zastrzeżeń do zgłoszonych kandydatów i wnioskuje do Rady o dokonanie ich wyboru na ławników na kadencję 2008-2011.
Protokół ze spotkania zespołu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W celu przeprowadzenia tajnych wyborów zaproponowano do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Paweł Marcinek, Paweł Bułgaryn, Hanna Michalska. Ww osoby wyraziły zgodę, zostały wybrane do Komisji Skrutacyjnej, przeprowadziły głosowanie i przedstawiły protokoły z głosowania.

Na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2008-2011 wybrani zostali:
Iwona Ruszkowska
Jerzy Stachowiak

jak w

UCHWALE Nr X/65/2007
----------------------------------


Na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję w latach 2008-2011 wybrani zostali:
Józef Małecki
Józef Ruta
Maria Muszkieta – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

jak w

UCHWALE Nr X/66/2007
----------------------------------


Ad. 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.
Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2007 r.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.
Postanowiono zwiększyć plan dochodów o 129.255 złotych poprzez wprowadzenie środków uzyskanych:
1) z dotacji na dożywianie - 763 złotych,
2) z dotacji na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 108 złotych,
3) z dotacji na zakup mundurków i podręczników dla klas “0”- III - 30.100 złotych,
4) z dotacji na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych - 17.544 złote,
5) od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi Dłużyna – Skarżyń - 45.000 złotych,
6) z odpłatności za obiady w przedszkolu - 8.840 złotych,
7) z odsetek bankowych od opłat - 20.000 złotych,
8) z dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne - 6.900 złotych.

Postanowiono zwiększyć plan wydatków o 29.255 złotych poprzez:
1) korektą zadań, na które otrzymano dotacje, pod kątem ich wykonalności,
2) zwiększenie środków dla ŚDS ( darowizna z banku), dla szkół i przedszkoli z wypracowanych w I półroczu; dla przedszkola we Włoszakowicach w związku z uruchomieniem oddziału 9 godzinnego; dla Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym na wyjazd zespołu do Czech; dla ZDG na budowę drogi Dłużyna – Skarżyń i rozbudowę oświetlenia ulicznego; dla Urzędu Gminy na rozbudowę kortu w Bukówcu Górnym i dofinansowanie budowy pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1) po stronie dochodów 18.135.629 złotych,
2) po stronie wydatków 19.575.245 złotych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr X/67/2007

Ad. 11. Informacja przewodniczącej i wójta dot. oświadczeń majątkowych za 2006 r.
Informacje Wójta Gminy Włoszakowice i Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice dot. oświadczeń majątkowych za 2006 r. zostały przedstawione Radzie Gminy.

Ad. 12. Przystąpienie do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kirunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”.
Inspektor Urzędu Gminy Krzysztof Pluta wyjaśnił, że proponowana zmiana “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”, obejmuje teren w Boszkowie-Letnisku przy ul. Turystycznej.
W obowiązującym Studium ww. tereny stanowią rolniczą przestrzeń produkcyjną (użytki zielone). Faktycznie tereny te nie są wykorzystywane rolniczo.
W latach ubiegłych dokonano na nich parcelacji na działki gruntowe o małych powierzchniach. W wyniku podziałów geodezyjnych nastąpiła istotna zmiana struktury własnościowej, wraz z którą uwidoczniły się tendencje inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego (letniskowego) inicjowane przez osoby fizyczne, będące właścicielami działek gruntowych. Uregulowanie przestrzenne tych terenów w tym dopuszczenie budownictwa mieszkaniowego (letniskowego) wymaga sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenia studium są wiążące.
Tereny objęte wnioskowaną zmianą Studium przeznaczone są pod inną funkcję, niż to wynika z wniosków właścicieli działek gruntowych. Koniecznym staje się zatem wprowadzenie zmiany do tego Studium.
Uwag nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie  UCHWAŁĘ Nr X/67/2007

Ad. 13. Sprawy bieżące – pismo do Starosty Leszczyńskiego.
Radni zapoznali się z treścią pisma skierowanego do Starosty Leszczyńskiego w sprawie utworzenia we Włoszakowicach oddziału lub filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Rada zaakceptowała powyższy zamiar.
Ponadto Wójt poinformował o prowadzonych inwestycjach gminnych tj. wymianie oświetlenia ulicznego, przebudowie części ul. Grotnickiej oraz na ul. Kurpińskiego, wykonaniu drogi asfaltowej w Krzycku Wielkim na ul. Mórkowskiej, przeprowadzonym przetargu na utwardzenie drogi na “małej wsi” w Jezierzycach Kościelnych, budowie chodnika w Sądzi i w Boszkowie.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zenon Mejza – wnioskował o założenie oświetlenia ulicznego w Krzycku Wielkim na ul. Spokojnej.

Dalsza część sesji miała charakter wyjazdowy do Dominic, Ujazdowa, Boszkowa i Boszkowa- Letniska.
Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła X Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Przewodnicząca Rady Gminy: Irena Przezbór

Protokołowała: Mirosława Poloszyk-Miś
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06