OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Włoszakowice".

Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Włoszakowice".

Numer uchwały: 62
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr X/62/07
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2007r.

w sprawie uchwalenia “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Włoszakowice”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami, ostatnia zmiana DzU z 2007r. Nr 138 poz. 974), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzU z 2006r. Nr 129 poz. 902, ze zmianami, ostatnia zmiana DzU z 2007r. Nr 88 poz. 587) w związku z art. 14 ust.6 oraz art. 15 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity DzU z 2007r. Nr 39 poz. 251, ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 88 poz. 587) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Włoszakowice” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/62/07
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2007 r.

W dniu 14 maja 2002r. Rada Ministrów przyjęła “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Podstawowym celem tego programu jest oczyszczenie do roku 2032 terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a ponadto sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska.
Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym (Rada Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki), wojewódzkim (wojewoda, samorząd województwa), lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek opracowania “Programów usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest”. Nadzór nad realizacją programu sprawuje właściwy Wojewoda.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06