OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/67/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr X/67/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Numer uchwały: 67
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA NR X/ 67 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 165,166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2007 roku Nr 115, poz. 791 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Postanawia się zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 29.255 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2.Postanawia się zmniejszyć dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 100.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

1.Postanawia się zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 29.255 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
2.Postanawia się zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w § 2 ust. 4 pkt 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 100.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków majątkowych określonych w § 2 ust.2 pkt 2 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 118.000 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 3.082.240 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

Likwiduje się rezerwę ogólną określoną w § 5 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” w kwocie 84.624 złote wykorzystując ją na dodatkowe nieplanowane zadania.

§ 5

1.Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonych w § 6 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę:
1) przychody o 30.000 złotych,
2) wydatki o 29.000 złotych.
2.Ogółem przychody GFOŚiGW wynoszą 50.000 złotych , a wydatki 49.500 złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1) po stronie dochodów 18.135.629 złotych, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.472.846 złotych
2) po stronie wydatków 19.575.245 złotych, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.472.846 złotych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie:
1.Zwiększa się plan dochodów o 129.255 złotych poprzez wprowadzenie środków uzyskanych:
1) z dotacji na dożywianie 763 złotych,
2) z dotacji na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 108 złotych,
3) z dotacji na zakup mundurków i podręczników dla klas “0”-III 30.100 złotych,
4) z dotacji na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych 17.544 złote,
5) od Marszałka na budowę drogi Dłużyna – Skarżyn 45.000 złotych,
6) z odpłatności za obiady w przedszkolu 8.840 złotych,
7) z odsetek bankowych od opłat 20.000 złotych,
9) z dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne 6.900 złotych.
2.Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 100.000 złotych.( załącznik nr 1 )
3.Zwiększa się plan wydatków w rezultacie o 29.255 złotych poprzez
1) wprowadzenie urealnień zadań na które otrzymano dotacje,
2) zwiększenie środków do ŚDS ( darowizna z banku), dla szkół i przedszkoli z wypracowanych w I półroczu, dla przedszkola we Włoszakowicach w związku z uruchomieniem oddziału 9-cio godzinnego, dla Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym na wyjazd zespołu do Czech, dla ZDG na budowę drogi Dłużyna – Skarżyn i rozbudowę oświetlenia ulicznego, dla urzędu gminy na rozbudowę kortu w Bukówcu Górnym i dofinansowanie budowy pomnika ( załącznik nr 2 ).
4.Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach przydzielonych środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Przedszkole we Włoszakowicach, Przedszkole w Krzycku Wielkim, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach i Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach (załącznik nr2)
5.Z powyższych zmian, tak dochodów jak i wydatków, te które dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 3.
6.Zwiększa się wydatki majątkowe o 197.500 złotych, w tym:
1) na budowę drogi Dłużyna – Skarżyn o 105.000 złotych,
2) na zakup ogrodzenia sali w Zbarzewie 7.000 złotych,
3) na rozbudowę oświetlenia ulicznego 40.000 złotych,
4) na rozbudowę kortu w Bukówcu Górnym 35.000 złotych,
5) na budowę sali sportowej we Włoszakowicach 10.000 złotych
6) na budowę pomnika 500 złotych
oraz zmniejsza o 79.500 złotych, z czego 29.500 z zakupu gruntu i 50.000 złotych w związku z przejęciem połączenia siecią wodociągową Bukówca z Sądzią przez GZK Sp. z oo ( załącznik nr 4 )
7.Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 84.624 złote przeznaczając ją na dodatkowo wykonywane zadania wyszczególnione powyżej. ( załącznik nr 2 )
8.Zwiększa się przychody oraz wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o wyższą niż zakładano realizację ( załącznik nr 5 ).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06