OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/68/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr X/68/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 68
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr X/68/2007

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2007r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974 ) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880),Rady Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/226/2005r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005r. w sprawie „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”.

§ 2.

Granice terenów objętych zmianą Studium przedstawiono na kopii mapy topograficznej w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.
§ 3.

W zmianie Studium należy uwzględnić uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i określić problematykę wskazaną w art. 10 ust. 2 ustawy jw., w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06