OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 69
Numer sesji: 11
Rok: 2007

U C H W A Ł A nr XI/ 69/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2006 roku Nr 251, poz. 1847)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości bowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,52zł od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12złod 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-15,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXVII/284/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006 roku.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.Przewodniczący Rady Gminy
/ Irena Przezbór/
Uzasadnienie do uchwały Nr XI/ 69/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włoszakowice przez cały rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ; tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 art. 20 ust.1: górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.
Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku Monitor Polski Nr 47, poz. 557 ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2008.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-11-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06