OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/70/2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XI/70/2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Numer uchwały: 70
Numer sesji: 11
Rok: 2007

U C H W A Ł A nr XI/ 70/ 2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2007, Nr 173, poz. 1218) oraz art.6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2007 roku Nr 109, poz. 747),

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się na terenie gminy Włoszakowice średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku
przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Włoszakowice na 2008 rok.

z kwoty 58,29 zł do kwoty 35,00 zł


§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXVII/283/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006 roku §3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
/Irena Przezbór/


Uzasadnienie do uchwały nr XI/ 70 /2007
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Stawka podatku rolnego została uzależniona od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta. Cena ustalona przez Radę w stosownej uchwale obowiązuje na terenie danej gminy. Ustawodawca nie ogranicza rady w tym zakresie żadnymi dodatkowymi warunkami, ani też nie wskazuje na kryteria, które powinny decydować o wysokości obniżki, z tym, że skutkuje to zmniejszeniem wpływów do budżetu z tytułu podatku rolnego.
Podatek rolny obejmuje także użytki rolne do 1 ha oznaczone w ewidencji gruntów jako użytki rolne i wynosi równowartość pieniężną 5q żyta.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06