OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/71/2007 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XI/71/2007 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 71
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała nr XI/ 71 / 2007
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 21 listopada 2007 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 roku nr 173, poz. 1218 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku nr 251, poz. 1847 ) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. ( M.P. z 2007 r. nr 47, poz. 557 )
Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1
Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włoszakowice wynosi rocznie:

U w a g a !!!

tabele ze stawkami podatku od środków transportowych w załączonym do uchwały pliku

 


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXXVII/287/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 

Irena Przezbór

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/ 71 / 07 z dnia 21 listopada 2007 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, jak również różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla rady gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną dla pojazdów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2,3,5,7, natomiast dla pojazdów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,4,6 istnieją ponadto stawki minimalne.
Na podstawie art. 12B ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Minister Fianasów przelicza stawki minimalne określone w załącznikach od 1-3 ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym. Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2007 roku, który przypadł na dzień 1 października 2007 roku, wyniósł 3,7700 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 4,82% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 2 października 2006 roku wynosił 3,9608 zł. W związku z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2008 roku będą obowiązywać stawki z roku podatkowego 2007.
Minister Finansów określił górne granice stawek podatkowych od środków transportowych na 2008 rok.
Od 1 stycznia 2008 roku nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Opodatkowane pozostają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06