OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/72/2007 w sprawie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr XI/72/2007 w sprawie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 72
Numer sesji: 11
Rok: 2007


UCHWAŁA Nr XI / 72 / 2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 listopada 2007 r.w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) art.30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. ost. zm.Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Włoszakowice uchwala:


Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.


Postanowienia wstępne


§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę dla której organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice,
2)dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w pkt. 1,
3)nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w przedszkolu, szkole / placówce,
4)roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5)klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6)uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
7)tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
8)Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 ),
9)rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181, ze zmianami, ost. zm. Dz.U.z 2007 r. Nr 56, poz. 372).


Dodatek motywacyjny

§ 2. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznawany za osiągnięcia w pracy.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole lub placówce;
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

3.Posiada co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

4.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne stanowi 3 % planowanych dla każdej szkoły środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany w wysokości :
1) dla nauczycieli - do 15%
2) dla wicedyrektora - do 17%
3) dla dyrektora - do 20%
pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.

6.Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy i wypłacany jest z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora ustala dyrektor, a dla dyrektora – wójt.

8. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.


Dodatek funkcyjny

§ 3. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko:
1)dyrektora szkoły, zespołu szkół,
2)wicedyrektora szkoły, zespołu szkół,
3)dyrektora przedszkola,
4)nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
5)nauczyciela, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu,
6) doradcy metodycznego,
7) nauczyciela konsultanta.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 uzależniona jest od liczby
oddziałów i wynosi odpowiednio dla:
1)dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola do 6 oddziałów do 500 zł,
2)dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola od 7 do 12 oddziałów do 900 zł,
3)dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola powyżej 12 oddziałów do 1.200 zł,
4)wicedyrektora zespołu szkół do 600 zł.

3.Wysokość dodatków dla nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oraz zajęcia w zależności od sprawowanej funkcji wynosi:
1)dla wychowawcy klasy, grupy - 50 zł,
2)dla doradcy metodycznego - 40 zł,
3)dla nauczyciela konsultanta - 40 zł,
4)dla opiekuna stażu - 50 zł.

4.Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 2 i 3 przysługuje również nauczycielowi, któremu w zastępstwie powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy też wychowawstwo klasy w szkole lub w przedszkolu.

5.Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2 uwzględniając wielkości szkoły, przedszkola, liczbę uczniów, dzieci i pracowników, złożoności zadań wynikających z warunków lokalnych i środowiskowych oraz społecznych w jakich szkoła, przedszkole funkcjonuje ustala:
1)dla dyrektora wójt,
2)dla wicedyrektora oraz nauczyciela dyrektor.

6.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji doradcy metodycznego nauczyciela konsultanta, opiekuna stażu, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

7.Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia wychowawstwa, funkcji nauczyciela konsultanta, doradcy metodycznego, opiekuna stażu z innych powodów, a jeśli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
8.Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.Dodatek za wysługę lat


§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za okres urlopu dla poratowania zdrowia z zastrzeżeniem art.20 ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

3. Dodatek za wysługę wypłaca się z góry.Dodatek za warunki pracy


§ 5. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych , uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.34 ust 2 i 3 Karty Nauczyciela, w wysokości do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – wójt biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

5. Dodatek za pracę wypłaca się z dołu.Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw odbywała się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych , uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają sie lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.


§ 7. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
mgr Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06