OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/77/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XI/77/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Numer uchwały: 77
Numer sesji: 11
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XI/ 77 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 listopada 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 165,173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2007 roku Nr 140, poz. 984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 441.733 złote, jak w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 2

1.Postanawia się zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 441.733 złote, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
2.Postanawia się dokonać przeniesień w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 2 ust. 4 pkt 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok”, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków majątkowych określonych w § 2 ust.2 pkt 2 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 20.000 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 3.172.890 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

1.Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w § 3 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 10.000 złotych, które po zmianie ogółem wynoszą 135.000 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2.Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani określone w § 3 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 10.000 złotych, które po zmianie ogółem wynoszą 135.000 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 96.633 złote, do wykorzystania na dodatkowe nieplanowane obecnie zadania.

§ 6

1.Zwiększa się stan początkowy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone w § 6 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę:
1) stan na początku roku o 2.294,35 złote,
2) wydatki o 2.294,35 złote.
2.Ogółem przychody GFOŚiGW wynoszą 50.000 złotych, a wydatki 51.794,35 złote, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1) po stronie dochodów 18.633.659 złotych, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.470.514 złotych,
2) po stronie wydatków 20.073.275 złotych, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.470.514 złotych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie:
1.Zwiększa się plan dochodów o 441.733 złote poprzez wprowadzenie środków uzyskanych:
1) z dotacji na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych 4.460 złotych,
2) z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 30.000 złotych,
3) z PFRON – u jako rekompensatę za utracone dochody własne z tytułu ulg ustawowych dotyczących zakładów pracy chronionej 385.152 złote,
4) z Ministerstwa na uzupełnienie dochodów gminy 12.121 złotych,
5) z dochodów uzyskanych dodatkowo z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10.000 złotych.( załącznik nr 1 )
2.Zwiększa się plan wydatków w rezultacie o 441.733 złote poprzez
1) wprowadzenie urealnień zadań na które otrzymano dotację 4.460 złotych,
2) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych 122.000 złotych,
3) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim 30.000 złotych,
4) zwiększenie środków dla ZDG 80.000 złotych,
5) zwiększenie środków dla urzędu gminy 108.640 złotych,
6) utworzenie rezerwy ogólnej budżetu 96.633 złote. ( załącznik nr 2 )
3.Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach przydzielonych środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach. (załącznik nr2)
4.Z powyższych zmian, tak dochodów jak i wydatków, te które dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 3.
5.Zwiększa się wydatki majątkowe o 70.000 złotych, w tym:
1) na budowę dróg o 30.000 złotych,
2) na zakup pieca dla ZS w Jezierzycach Kościelnych 40.000 złotych,
a zmniejsza o 50.000 złotych przeznaczone za zakup gruntu oraz dokonuje się przeniesienia urealniając i wprowadzając zgodnie z klasyfikacją budżetową ( pomnik 500 złotych i zakup kserokopiarki dla OPS -u 5.000 złotych ). ( załącznik nr 4 )
6.Zwiększa się stan początkowy, poprzez urealnienie do faktycznego oraz wydatki, poprzez wykorzystanie tych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ( załącznik nr 5 ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06