OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » BIURO NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

BIURO NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

E-mail: robert.kasperczak@wloszakowice.pl; beata.gertych@wloszakowice.pl; mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl; boguslaw.olejnik@wloszakowice.pl; jerzy.wlekly@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Telefon: (65)52 52 992; 9)65) 52 52 991; (065) 52 52 962 (065) 52 52 994; (065) 52 52 995

 

 

Biuro Nieruchomości i Budownictwa dzieli się na:

1. Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami – do którego należą w szczególności następujące sprawy :

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne

2) ustalenie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,

3) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,

4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

6) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim,

7) zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,

8) wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne.

9) prowadzenie postępowań w przedmiocie wymierzania opłat adiacenckich,

10) prowadzenie spraw w przedmiocie wydania zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy z ksiąg wieczystych.

2. Stanowisko ds. Ochrony Środowiska – do którego należą w szczególności następujące sprawy:

1) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

2) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,

3) ochrona zwierząt,

4) ochrona przyrody a w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

5) ochrona środowiska a w tym w szczególności: Gminny Program Ochrony Środowiska oraz prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania tzw. decyzji środowiskowych,

6) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,

7) zakres obejmujący prawo wodne,

8) zezwoleń na świadczenie usług: zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

3. Stanowisko ds. Rolnictwa – do którego należą w szczególności następujące sprawy:

1) ochrona gruntów rolnych i leśnych, a w tym:

a) przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

b) wyłączenia gruntów z produkcji,

c) rolniczego wykorzystania gruntów,

d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych oraz użyźniania innych gruntów,

e) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

2) nasiennictwa,

3) gospodarki wodnej,

4) organizowanie giełd, wystaw, pokazów.

4. Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej - do którego należą w szczególności następujące sprawy:

1)administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

2) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

3) zarząd nieruchomościami wspólnymi,

4) przejmowanie zakładowych budynków mieszkaniowych,

5)egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

6)stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

7)cmentarzy.

5. Stanowisko ds. Gminnej Spółki Melioracyjnej – do którego należą w szczególności następujące sprawy:

1) zlecanie robót melioracyjnych,

2) nadzór nad tymi robotami i ich odbiór,

3) naliczanie składki, rozliczanie wpłat, egzekwowanie zaległości,

4) budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na nieruchomościach należących do Gminy, w szczególności w parku, wokół Urzędu oraz na wiejskich boiskach sportowych.

6. Stanowisko Geodety – do którego należą w szczególności sprawy:

1) ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

2) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,

3) prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

4) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,

5) komunalizacja gruntów.

 

 

7. Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego – do którego należą w szczególności sprawy:

1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,

7) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

8) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych oraz z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

9) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu,

10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu,

11) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

12 )opiniowanie wstępnych podziałów nieruchomości,

13) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego,

14) prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę na terenie Gminy,

15) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o samowolach budowlanych na terenie Gminy,

16) prowadzenie spraw w zakresie planów zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa.

8. Stanowisko ds. Kultury – do którego należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie i realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,

2) wykonywanie zadań związanych z instytucjami kultury, a w tym: tworzenie, łączenie, przekształcenia, i likwidacja instytucji kultury.

9. Stanowisko ds. Realizacji Zamówień Publicznych – do którego należą w szczególności sprawy:

1) postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy, a w szczególności Urzędu,

2)prowadzenie szkoleń i dokonywanie kontroli w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach 3)publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy i Urzędu,

4) prowadzenie dokumentacji przetargowej.

10. Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej – do którego należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie ewidencji Ochotniczych Straży Pożarnych,

2) budowa, remonty i utrzymanie remiz; wykaz budynków remiz stanowi załącznik nr 11,

3) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych,

4)koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych pod kątem:

a)opracowania i realizacji planów rzeczowo - finansowych,

b)organizacji zaopatrzenia w środki alarmowania, łączności, odzieży specjalnej i umundurowania,

c)pomocy administracyjno - biurowej na rzecz poszczególnych jednostek,

d)przygotowanie wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz wypłat dla komendanta gminnego i kierowców.

11. Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji – do którego w szczególności należą sprawy:

1) organizowanie sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych imprez, wykaz imprez - załącznik nr 9,

2) budowa, remonty, utrzymanie, boisk sportowych. Wykaz boisk stanowi załącznik nr 10,

3) prowadzenie Szkolnego Klubu Żeglarskiego w Boszkowie,

4) organizowanie sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych imprez dla pracowników gminy,

5) wspieranie działalności zespołów sportowych, współpraca z młodzieżą,

6)prowadzenie Portu żeglarskiego w Boszkowie.

12. Stanowisko ds. Administracyjno – Gospodarczych - do którego należą następujące sprawy:

 1. utrzymanie budynków gminnych ( w tym nadzór nad osobami zatrudnionymi do sprzątania, dozorowania, palenia, itd.,) - wykaz budynków stanowi załącznik nr 7,

 2. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

 3. prowadzenie inwestycji, adaptacji, remontów, konserwacji i napraw,

 4. prowadzenie analizy kosztów funkcjonowania Urzędu i pozostałych budynków oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

 5. ubezpieczania budynków gminnych,

 6. zaopatrywanie Urzędu i pozostałych budynków w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz utrzymanie tego sprzętu,

 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 8. prowadzenie książek obiektów budowlanych,

 9. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej Urzędu i innych budynków gminnych,

 10. zaopatrzenie w opał, wodę, energię elektryczną, utrzymanie urządzeń łączności telefonicznej, radiowej, komórkowej, alarmowej i zapewnienie odbioru odpadów komunalnych,

 11. utrzymanie urządzeń grzewczych,

 12. utrzymanie samochodów należących do Urzędu,

 13. utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej ( w tym wywieszenie flag, położenie wieńców, zniczy lub kwiatów na grobach lub pod tablicami poległych za Ojczyznę albo w inny sposób zasłużonych), załącznik nr 8 określa miejsca pamięci narodowej i terminy składania wieńców i kwiatów,

 14. organizowanie dowozu dzieci do szkół,

 15. nadzór nad stanowiskami pomocniczymi:

  konserwator-palacz,

  sprzątaczka-dozorca,

  dozorca,

zakres obowiązków na tych stanowiskach określają indywidualne umowy o pracę”. 

 

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-26
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06