OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: specjalista do spraw księgowości

Numer dokumentu: 1
Rok: 2007

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach


Na podstawie art. 3a ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalistę do spraw księgowości.

1.Wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe o kierunku związanym z ekonomią lub rachunkowością,
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) dobry stan zdrowia,
d) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe
a) trzy letni staż pracy,
b) znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office, internet, explorer,
c) znajomość zagadnień z zakresu
- administracji samorządowej;
- płac i spraw zusowskich;
- rachunkowości,
d) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
e) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w podstawowym zakresie,
f) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) przygotowywanie list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zatrudnionych osób,
b) dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym (podatek dochodowy od osób fizycznych), z zakładem ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia (składki ubezpieczeniowe,
c) przygotowanie dokumentacji dla potrzeb emerytalno – rentowych,
d) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
e) sporządzanie deklaracji i sprawozdań z w/w zakresu
f) przygotowywanie przelewów.

4.Wymagane dokumenty
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c)dokumenty potwierdzające wykształcenie,
d)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ( ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

5. Inne informacje
Umowa zostanie zawarta na czas określony – próbny z możliwością dalszego zatrudnienia,
pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny pracodawcy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego29 lub pocztą na adres urzędu 64- 140 Włoszakowice z dopiskiem : Nabór pracownika na stanowisko specjalistę d/s księgowości w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu to jest do dnia 15 stycznia 2008 r.

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy Włoszakowice po terminie nie będą rozpatrywane.


Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Wójt

Stanisław Waligóra

 

Informacja

 

Na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach-specjalistę do spraw księgowości, wpłynęły trzy oferty. Dwie spośród nich nie spełniały wymogów formalnych, trzecia oferta spełniała wymagania zgodnie z ogłoszeniem o naborze ( wyższe wykształcenie ekonomiczne, staż pracy w księgowości i inne) została zakwalifikowana do dalszego postępowania. Przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną. Dokumentacja z postępowania została przedstawiona wójtowi który podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Joanny Chomskiej na stanowisku specjalisty do spraw księgowości od dnia 1 marca 2008 roku.

 

Monika Klemenska Sekretarz Gminy

 

 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-12-31 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06