OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Planowania Przestrzennego, Kultury i Rekreacji, Zamówień Publicznych, Ochrony p.poż, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

E-mail: robert.kasperczak@wloszakowice.pl, krzysztof.pluta@wloszakowice.pl
Telefon: 5252992,5252991, 5252963

Biuro Planowania Przestrzennego, Kultury i Rekreacji, Zamówień Publicznych oraz Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych dzieli się na stanowiska: ds.Planowania Przestrzennego, ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, ds. Realizacji Zamówień Publicznych, ds. Ochrony Przeciwpożarowej, ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych.

Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
1)przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2)koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3)koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5)prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,
7)dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
8)prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych oraz z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
9)prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
10)prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu,
11)rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
12)opiniowanie wstępnych podziałów nieruchomości,
13)wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego,
14)prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę na terenie Gminy,
15)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o samowolach budowlanych na terenie Gminy.

Stanowisko ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
1)prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
2)organizowanie sportowych i rekreacyjnych i wypoczynkowych imprez dla mieszkańców Gminy i pracowników Urzędu,
3)wspieranie działalności zespołów sportowych, współpraca z młodzieżą, grupami zrzeszonymi i niezrzeszonymi, pomoc dla nich w organizacji czasu wolnego,
4)budowa, remonty, utrzymanie boisk sportowych,
5)prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury, a w tym: spraw tworzenia, łączenia, przekształcania, znoszenia i nadawania im statutów.

Stanowisko ds. Realizacji Zamówień Publicznych
1)postępowanie o udzielenie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy, a w szczególności Urzędu,
2)prowadzenie szkoleń i dokonywanie kontroli w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy i Urzędu,
3)prowadzenie dokumentacji przetargowej.

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
1)prowadzenie ewidencji Ochotniczych Straży Pożarnych,
2)budowa, remonty i utrzymanie remiz,
3)sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych,
4)koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych pod kątem:
a)opracowania i realizacji planów rzeczowo - finansowych,
b)organizacji zaopatrzenia w środki alarmowania, łączności, odzieży specjalnej i umundurowania,
c)pomocy administracyjno - biurowej na rzecz poszczególnych jednostek,
d)przygotowanie wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz wypłat dla komendanta gminnego i kierowców.

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
1)tworzenie formacji obrony cywilnej,
2)nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
3)świadczenia na rzecz obrony,
4)współdziałanie z organami wojskowymi,
5)przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
6)administracja rezerwami osobowymi, w tym rejestracja, pobór i ewidencja,
7)orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
8)sprawy przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
9)udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
10)zakwaterowanie sił zbrojnych.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06