OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Ogólne

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 5252999

Biuro Ogólne dzieli się na:
1.Stanowisko ds. Sekretariatu - do którego należą sprawy związane z zapewnieniem obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz prowadzenie spraw kancelaryjno - technicznych, a w szczególności:
1)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu a dotyczącej Urzędu, Gminnego Zakładu Komunalnego, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gospodarstwa Pomocniczego - Boszkowo, Zarządu Dróg Gminnych
2)prowadzenie ewidencji korespondencji,
3)przygotowywanie pomieszczeń i obsługa Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
4)prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
5)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
6)gromadzenie i przechowywanie kluczy zapasowych od pomieszczeń budynku Urzędu,
7)przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do Referatu Finansowego, właściwych Biur lub Stanowisk Pracy,
8)prowadzenie biblioteki Urzędu;
9)zbieranie informacji prasowych o Gminie.

2.Stanowisko ds. Oświaty – do którego należą sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności:
1)zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
2)kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum,
3)zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum,
4)zapewnianie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
5)zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci, tym którym to na mocy przepisów szczególnych się należy, do i ze szkoły,
6)powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk,
7)ocenianie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
8)organizowanie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
9)sporządzanie zbiorczych sprawozdań z tego zakresu
10)zatrudnianie dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli.

3.Stanowisko ds. Kadr – do którego należą sprawy zarządzania kadrami, a w szczególności:
1)prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu,
2)organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
3)przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
4)organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
5)przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
6)działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
7)przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
8)prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
9)kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.

4.Stanowisko ds. Planowania i Promocji Gminy – do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1)przygotowywanie wieloletnich planów Gminy,
2)kontrola planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu,
3)przygotowywanie materiałów promujących Gminę,
4) prowadzenie archiwum Urzędu.
2)plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu oraz kontrola realizacji tych planów.

5.Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia – do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1)tworzenie i utrzymanie oraz przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
2)zwalczanie chorób zakaźnych,
3)profilaktyka zdrowotna.

6.Stanowisko ds. Planowania – do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1)przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy,
2)plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu oraz kontrola realizacji tych planów.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06