OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokoł Nr 10R z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Numer protokołu: 10
Rok: 2008

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 kwietnia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej: Zenon Mejza – przewodniczący, Bronisław Elimer – członek
komisji, Aleksy Zaremba – członek komisji
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
2. Sprawozdanie ze Zgromadzenia Wspólników MZO sp. z o.o. w Lesznie .
3. Analiza uchwał na sesje.
4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 57 w Boszkowie.
5. Pismo Starosty Leszczyńskiego w sprawie dofinansowania budowy drogi Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice.
6. Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego dot. uszczegółowienia WRPO na lata 2007-2013.

Wnioski Komisji:
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik do protokołu. Wniosek zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Gminy celem przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem ze Zgromadzenia Wspólników MZO sp. z o.o. w Lesznie. Komisja wnioskuje o podanie na najbliższej sesji wysokości udzielonych nagród i osiągnięć za jakie je przydzielono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
3. Komisja dokonała analizy materiałów na sesje dot.
1) zmiany studium oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego dot. dz. Nr 893 we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego (obręb Grotniki);
2) zmiany studium i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 714 w Grotnikach ul. Piaskowa;
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. Nr 1195 we Włoszakowicach ul. Grotnicka;
- z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.
4) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 57 w Boszkowie.
5. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Starosty Leszczyńskiego w sprawie dofinansowania budowy drogi Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice.
6. Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego dot. uszczegółowienia WRPO na lata 2007-2013 w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania do budowy sali sportowej we Włoszakowicach. Komisja zapoznała się z projektem technicznym.
7. Komisja zapoznała się z informacją o zakończonych naborach wniosków na działania drogowe w ramach WRPO – załącznik.

Komisja Rewizyjna

Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba

W n i o s e k

do Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice w składzie:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - członek

na swoim posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2008 roku
1)rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007,
2)porównała powiązania danych ze sprawozdaniami budżetowymi,
3)ustaliła powiązania z dokonywanymi przez Komisję w ciągu 2007 roku kontrolami wykonywania budżetu Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2007 według szczegółowości klasyfikacyjnej, odnosząc się przede wszystkim do rozdziałów.

Na planowane do uzyskania 18.646.699,00 zł dochodów wpłynęła kwota 18.954.359,14 zł; a wydatkowano 18.784.516,17 zł z planowanych 20.086.315,00 zł.
Wynikiem realizacji budżetu jest powstała nadwyżka w kwocie 169.842,97 zł, którą wraz z wolnymi środkami pozostałymi z lat ubiegłych wykorzystano na spłatę rat pobranych pożyczek w kwocie 525.000,00 zł.

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu Uznała, że wykonanie zgodne z planem dochodów, który jest prognozą ich wielkości, może wahać się o około 10 % w obie strony. Zwróciła uwagę na pozycje, których wykonanie znacząco odbiega od planu i przyjęła wyjaśnienia powstałych rozbieżności. Podobną zasadę przyjęto do wydatków, z tą różnicą, że wykonanie zaniżone do 10 % przyjęto za prawidłowe, ponieważ ich plan jest nieprzekraczalnym limitem.

DOCHODY

1.Dział 600 rozdział 60016 plan 83.500 zł, wykonanie 12.146 zł ( ok.15 %) - dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Gminnych szacowano na podstawie roku 2006 i wykonano je w stopniu ok.150 %, jednak nie zostały przekazane obiecane środki z dotacji na budowę drogi Dłużyna – Skarżyń planowane w kwocie 75.000 zł.
2.Dział 756 rozdział 75621 plan 2.161.398 zł, wykonanie 2.478.030 zł ( 115 % ) - wpływ podatku dochodowego od osób prawnych ponad dwukrotnie przekroczył realizację roku 2006, która była podstawą planu, jest to pozycja trudna do oszacowania realizowana poprzez Urzędy Skarbowe.
3.Dział 801 rozdział 80101 plan 39.604 zł, wykonanie 21.080 zł ( 53 % ) - w szkołach nie uzyskano w planowanych wysokościach dochodów z odsetek bankowych oraz nie wykorzystano środków z dotacji na nauczanie języka angielskiego w I i II klasach, według opinii księgowych szkół proponowane środki są stosunkowo wysokie w porównaniu do możliwości wykorzystania w naszych szkołach, według stawek tu obowiązujących.
4.Dział 852 rozdział 85213 plan 8.000 zł, wykonanie 6.210 zł ( 78 % ) – zwrócono nadmiar dotacji na zadania z zakresu OPS-u, wykorzystano według niezbędnych potrzeb.
5.Dział 852 rozdział 85214 plan 63.900 zł, wykonanie 56.080 zł ( 88 % ) – zwrócono niewykorzystane środki z dotacji na wypłatę zasiłków, wykorzystano według niezbędnych potrzeb.

WYDATKI

1.Dział 010 rozdział 01005 plan 33.300 zł, wykonanie 14.418 zł ( 43 % ) - niektóre ujęte w planie zadania sklasyfikowano w rozdziale 70005 lub 75023.
2.Dział 750 rozdział 75011 plan 109.050 zł, wykonanie 95.935 zł ( 88 % ) - wydatki dotyczące prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb, przesuwając niektóre z planowanych zakupów na rok następny.
3.Dział 750 rozdział 75022 plan 75.560 zł, wykonanie 64.419 zł ( 85 % ) - odbyło się mniej sesji niż planowano.
4.Dział 750 rozdział 75075 plan 15.000 zł, wykonanie 2.280 zł ( 15 % ) -; większość z planowanych zadań dotyczących promocji przesunięto do realizacji na okres późniejszy. niezbędne zrealizowano w wystarczającym zakresie,
5.Dział 750 rozdział 75095 plan 40.842 zł, wykonanie 34.841 zł ( 85 % ) - wydatki zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb.
6.Dział 754 rozdział 75414 plan 1.600 zł, wykonanie 0 zł ( 0 % ) - nie było potrzeby realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.
7.Dział 754 rozdział 75495 plan 15.400 zł, wykonanie 7.884 zł ( 51 % ) - nie wykonano wszystkich planowanych zadań z zakresu ochrony i monitoringu obiektów Gminy.
8.Dział 758 rozdział 75818 plan 96.633 zł, wykonanie 0 zł ( 0 % ) - nie uruchomiono środków z rezerwy, ponieważ nie było takiej potrzeby.
9.Dział 801 rozdział 80120 paragraf 4740 plan 1.600 zł, wykonanie 5 zł (0,33%) - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakupione przez ZSO sklasyfikowano w wydatkach szkoły podstawowej i gimnazjum.
10.Dział 801 rozdział 80146 plan 31.163 zł, wykonanie 24.733 zł ( 79 % ) większość nauczycieli uzupełniła dokształcanie w latach poprzednich.
11.Dział 851 rozdział 85141 plan 50.000 zł, wykonanie 8.782 zł ( 18 % ) w związku z trudnościami z zaadoptowaniem proponowanych pomieszczeń na Podstację Pogotowia Ratunkowego odstąpiono od zadania jako inwestycji, a tymczasowo przystosowano pomieszczenia w innym budynku – wydatki w rozdziale 70005.
12.Dział 851 rozdział 85154 plan 132.900 zł, wykonanie 86.210 zł ( 65 % ) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zrealizowano w wysokości wynikającej z potrzeb,
13.Dział 852 rozdziały 85213, 85214, 85115, 85219, 85228 i 85295 ( a więc wszystkie poza 85212, w których to swą działalność klasyfikuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ) plan ogółem 579.438 zł, wykonanie 383.424 zł ( 66 % ) - wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w wysokości występujących potrzeb, a niektóre sytuacje, na które musiały być zabezpieczone środki, w ogóle nie wystąpiły.
14.Dział 900 rozdział 90001 plan 129.700 zł, wykonanie 94.310 zł ( 73 % ) - w zasadzie nie rozpoczęto prac związanych z planowaną przebudową oczyszczalni ani nie wystąpiła potrzeba wykonywania prac kanalizacyjnych.

Komisja zwróciła uwagę na błędy pisarsko-rachunkowe w kolumnie: procent wykonania w dziale 010 rozdział 01008 oraz rozdział 01008 paragraf 4210.

DOTACJE I ICH WYDATKOWANIE
Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, odzwierciedla je plan. W związku z niemożliwością wykorzystania pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się realne, wykorzystane kwoty. Zwroty nastąpiły w obowiązującym okresie, niektóre jeszcze w roku 2007, ostatnie, których realizacja przebiegała do końca roku, do 9 stycznia roku 2008.

Sprawozdania budżetowe ( tabelaryczne )
Komisja zaznajomiła się ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi w ciągu roku 2007 (Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-N – o stanie należności, Rb- Z – o stanie zobowiązań, Rb- NDS – o nadwyżce/deficycie, Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych), Rb- ST o stanie środków na rachunkach bankowych i stwierdziła, że dane w nich wykazane są zgodne z budżetem gminy. Ponadto zapoznała się ze złożonymi bilansami jednostek. Wszystkie sprawozdania ( kwartalne, półroczne i roczne ) zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Kontrole Komisji
W ciągu 2007 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w zakresie prawidłowości realizacji budżetu Gminy nie wnosząc uwag do prowadzonej gospodarki finansowej kontrolowanych jednostek.
Przeprowadzono kontrole w zakresie:
1. kontroli gospodarki finansowej:
1)Gminnego Ośrodka Kultury,
2)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3)Samorządowego Ogniska Muzycznego,
4)Gminnej Biblioteki Publicznej,
5)Ośrodka Żeglarskiego,
6)Urzędu Gminy,
2. kosztów:
1)wyjazdu delegacji Gminy Włoszakowice do Kropelin,
2)remontu kuchni w Przedszkolu we Włoszakowicach,
3)remontu sali w Jezierzycach Kościelnych i w Zbarzewie,
4)budowy boiska w Boguszynie,
3. kontroli dokumentacji przetargowych:
1) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice,
2) na przebudowę ul. Grotnickiej we Włoszakowicach,
3) na utwardzenie ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim,
4) budowę ogrodzeń boisk sportowych we Wloszakowicach i w Zbarzewie.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów opiniuje całościowe wykonanie budżetu Gminy za 2007 rok pozytywnie i wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.

Członkowie Komisji
Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-14
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06