OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 10K z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Numer protokołu: 10
Rok: 2008

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 24 kwietnia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zygmunt Nędza, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1.Zarządzenie dla Zespołu Szkół w Dłużynie.
2.Zarządzenie dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych.
3.Projekt zmiany budżetu gminy, dofinansowanie kosztów urządzenia pracowni kuchennej w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim.
4.Projekt stanowiska w/s przeniesienia dzieci sześcioletnich do szkoły oraz w/s zmniejszenia kosztów administracji.
5.Projekt stanowiska w/s pisma starosty o ponowne wstąpienie gminy Włoszakowice do powiatowego Stowarzyszenia.
6.Stanowisko w sprawie dofinansowania przebudowy drogi na odcinku Jezierzyce Kościelne-Włoszakowice.
7.Propozycja sprzedaży gruntu w Zbarzewie.
8.Sprawy bieżące:
- wyjaśnienie dyrektora ENEA Operator – Rejon Dystrybucji Leszno,
- rozpoczęcie inwestycji „Gazociąg oraz światłowód wraz z infrastrukturą na trasie Kościan, – Polkowice/Żukowice” w granicach Gminy Włoszakowice,
- opracowanie na temat możliwości budowy na terenie powiatu leszczyńskiego elektrowni wiatrowych,
- pismo dot. sprzątania jezior,
- informacja o inwestycjach drogowych Zarządu Dróg Gminnych,
- rezerwacja środków na drogę Dłużyna – Skarżyń,
- informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków pomocowych UE,
- informacja o badaniach mammograficznych.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad komisje miał miejsce:
wyjazd do szkoły w Krzycku Wielkim w celu zapoznania się z planami przygotowania pracowni kuchennej,
do Boguszyna ( składowisko rur, zieleń obok rzeźby),
do Bukówca Górnego ( ul. Marcinka, brama w remizie),
do Ujazdowa (wysepka),
do Boszkowa-Letniska (ul. Dominicka, przebudowa),
do Włoszakowic (ul. Zalesie, chodnik park, ul. Kurpińskiego).

Ad. 1. Komisje zapoznały się z treścią wydanego przez Wójta zarządzenia w sprawie likwidacji dla dzieci urodzonych w 2003 roku w obwodzie Zespołu Szkół w Dłużynie I klasy z przyczyn ekonomicznych o następującej treści:
„Polecam nie uruchamiać I klasy dla 8 dzieci urodzonych w 2003 roku w obwodzie szkoły. Z rodzicami i psychologiem proszę ustalić, które dzieci rozpoczną naukę rok wcześniej, a które rok później.”
Ad.2. Komisje zapoznały się z treścią wydanego przez Wójta zarządzenia w sprawie wprowadzenia finansowego planu naprawczego dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych o następującej treści:

„Wprowadzam zakaz uruchamiana klas o liczbie uczniów poniżej 14, zakaz obowiązuje od 1 września 2008 roku dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych i w latach następnych.
Z dniem 1 września 2008 roku 7 uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV Szkoły Podstawowej kieruję do SP we Włoszakowicach lub do SP w Krzycku Wielkim na czas ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie będą dowożeni na koszt gminy. Środki finansowe przepadające na tych 7 uczniów zostaną przeniesione do szkoły, która uczniów przyjmie. Dyrektor w porozumieniu z odpowiednim pracownikiem urzędu gminy organizuje dojazd. Upoważniam dyrektora szkoły do wprowadzenia rozwiązania alternatywnego. W miejsce dowozu do szkoły we Włoszakowicach lub szkoły w Krzycku Wielkim można zorganizować połączenie klasy IV z klasą V i tak prowadzić do końca nauki w szkole, w tej sytuacji środki finansowe nie będą szkole obniżone.
Polecam nie uruchamiać I klasy dla 6 dzieci urodzonych w 2004 roku w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych. Z rodzicami i psychologiem proszę ustalić, które dzieci rozpoczną naukę rok wcześniej, a które rok później.
Polecam zwolnić księgową i jej obowiązki przekazać osobie wyznaczonej przez skarbnika gminy. Zespół Szkół zostanie obciążony z tytułu tak prowadzonej księgowości w urzędzie kwotą 800 zł miesięcznie. Dokumenty do księgowania należy przekazywać raz w tygodniu za pośrednictwem poczty. Wypłata za pracę odbywać się będzie bezpośrednio na konto w banku wskazanym przez pracownika. Ponadto polecam obniżyć płacę sekretarce.
Polecam łączyć zajęcia pomiędzy klasami o małej liczbie uczniów, np. lekcję wychowania fizycznego, plastykę, wychowanie muzyczne, wychowanie techniczne. Proszę opracować plan tych zajęć.
Wykonanie zarządzenia polecam dyr. Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych oraz odpowiednio dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i dyr. Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim.(...) W przypadku dalszego obniżania się liczby dzieci uczęszczających do szkoły, szkoła zostanie przekształcona w szkołę społeczną.”

Ad. 3. Komisje zapoznały się z projekt zmiany budżetu gminy, dofinansowanie kosztów urządzenia pracowni kuchennej w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim.

Ad. 4. Komisje przyjęły stanowisko w/s przeniesienia klas „O” z przedszkoli do szkół oraz wprowadzenia dalszych oszczędności finansowych.
1.W przypadku wprowadzenia obowiązku dla dzieci sześcioletnich uczęszczania do szkoły podstawowej należy w przypadku braku miejsca w szkole pozostawić te dzieci w przedszkolu z podporządkowaniem dyrektorowi miejscowej szkoły.
2.Dotychczas zatrudnione przedszkolanki dla sześciolatków w przedszkolach należy przenieść jako nauczycieli do nauki tych dzieci w szkole.
3.W miejsce przeniesionych dzieci sześcioletnich z przedszkola do szkoły nie będą tworzone nowe oddziały dla dzieci młodszych. Do przedszkola będą przyjmowane tak jak dotychczas, tylko dzieci pięcioletnie. Czterolatki mogą zostać przyjęte w celu uzupełnienia grupy pięciolatków. W wyniku zmian w przedszkolach w zasadzie będzie po jednym oddziale mniej.
4.W celu zmniejszenia kosztów administracji proponuje się połączyć wszystkie przedszkola w jedno przedszkole gminne. W miejsce likwidowanych przedszkoli należy utworzyć filie z zatrudnieniem na kierowników tych filii dotychczasowych dyrektorów z takim samych uposażeniem. Środki finansowe należy rozdzielać na filie według dotychczasowego systemu.
Ad. 5. Propozycja stanowiska Rady Gminy w/s wniosku Starosty Leszczyńskiego o przystąpienie gminy Włoszakowice do stowarzyszenia.
Komisje przyjęły projekt stanowisko o następującej treści:
Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr VI/32/2007 r. z dnia 4 kwietnia 2007 r przystąpiła do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.
Następnie przedstawiono Gminie propozycję wstąpienia do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.
Przystąpienie gminy Włoszakowice do Stowarzyszenia, na skutek usilnych zapewnień starosty, dawało możliwość otrzymania znaczącego dofinansowania ze środków UE na budowę sal sportowych we wszystkich gminach znajdujących się na obszarze powiatu.
Podczas przedstawienia władzom Gminy projektu statutu Stowarzyszenia okazało się, że celem tego Stowarzyszenia jest nie tylko budowanie sal, a także zarządzanie nimi i co jeszcze ważniejsze- faktyczne przejęcie od gmin przez powiat zadań z zakresu kultury.
Rada Gminy Włoszakowice nie wyraziła zgody na wstąpienie do Stowarzyszenia i jednocześnie wystąpiła z Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.
Wkrótce ustalono także, że starosta nie miał racji twierdząc, że tylko poprzez Stowarzyszenie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania, wręcz przeciwnie: nie jest możliwe otrzymanie środków finansowych na tak pomyślany projekt budowy kilkunastu sal.
Władze Gminy Włoszakowice nie widzą większej potrzeby współpracy z powiatem niż to wynika z przepisów prawa. Nie mamy także zamiaru oddawać powiatowi swoich kompetencji.
Oferta starosty dotycząca dofinansowania budowy sali sportowej we Włoszakowicach kwotą 60 tys. zł w zamian za przystąpienie Gminy Włoszakowice do Stowarzyszenia jest nie do przyjęcia zwłaszcza, gdy równocześnie powiat chce od Gminy 450 tys. zł na budowę drogi powiatowej i gdy nie rozliczono kwoty około 60 tys. zł. za budowę drogi powiatowej do Skarżynia. W rzeczywistości jest to można powiedzieć, próba starosty aby płacić naszymi, gminnymi pieniędzmi za niegminne zadania.
Na takie postępowanie nie wyrażamy zgody. Także nie wyrażamy zgody na wstąpienie do Stowarzyszenia. Stanowisko Rady w tej sprawie jest ostateczne.
Ad. 6. Komisje zapoznały się z wnioskiem Starosty Leszczyńskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. o udział finansowy gminy Włoszakowice w wysokości 450 tysięcy złotych w kosztach budowy drogi powiatowej na odcinku Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice.
Z przepisów prawa wynika, że budowa, przebudowa, remonty oraz bieżące administrowanie drogami należącymi do powiatu należy do tego powiatu.
Przebudowa drogi z Leszna przez miejscowość Święciechowa o szerokości asfaltu 7 metrów i dalej o szerokości asfaltu 6 metrów do granicy z gminą Włoszakowice odbyła się bez udziału finansowego miasta Leszna i gminy Święciechowa. Nie ma więc uzasadnienia, aby gmina Włoszakowice lub gmina Wijewo były potraktowane na innej zasadzie.
W czasie zarówno planowania jak i realizacji przebudowy odcinka od miejscowości Święciechowa do granicy z gminą Włoszakowice tutejszy samorząd usilnie zwracał uwagę na budowę zbyt wąskiej jezdni nieodpowiadającej potrzebom ruchu różnych pojazdów.
Zwracano także na zastosowaną, wówczas niczym nieuzasadnioną dysproporcję: z Leszna do miejscowości Święciechowa i przez tę miejscowość, aż do jej granic wybudowano jezdnię o szerokości asfaltu wynoszącą 7 metrów, natomiast w dalszym przebiegu jezdnie zwężono do szerokości wnoszącej 6 metrów. Liczne wypadki na tym wąskim odcinku drogi, jak i rozjechane już obecnie bardzo wąskie pobocze świadczą, że nasze uwagi były i nadal są jak najbardziej uzasadnione.
W celu niedopuszczenia przy dalszej przebudowie do powielenia błędu dokonanego przez poprzednie władze powiatu, Rada Gminy Włoszakowice postanowiła dopłacić do kosztów poszerzenia drogi w granicach gminy do szerokości asfaltowej jezdni wynoszącej 7 metrów. Wysokość dopłaty została obliczona jako 15% kosztu poszerzenia jezdni o ten 1 metr przy założeniu, że powiat otrzyma dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% kosztów. O naszej decyzji powiadomiono władze powiatu pismem z dnia 2 maja 2006 r.
Przypominamy także, że w związku z naszym wnioskiem o wykonanie obwodnicy wsi Jezierzyce Kościelne ku naszemu zadowoleniu poprzednie władze powiatu przyjęły realizację budowy tej obwodnicy do planu. Obiecano nam także wybudowanie na obwodnicy i dalej do Włoszakowic jezdni o szerokości asfaltu 7 metrów z szerokim poboczem. Próba odejścia przez obecne władze powiatu od przypomnianych ustaleń jest dla nas niepokojąca.
Dobrze, że chociaż teraz mamy jasne stanowisko co do obwodnicy wsi Jezierzyce Kościelne. Nie jest jednakże dla nas do przyjęcia zapowiedź budowy drogi od wsi Jezierzyce Kościelne przez Krzyżowiec do Włoszakowic z jezdnią o szerokości asfaltu 6 metrów i z bardzo wąskim poboczem. Przypominamy, że Gmina Włoszakowice obiecała dopłatę, ale do drogi o jezdni szerokiej na 7 metrów i z szerokimi poboczami.
W przypadku realizacji przez powiat swoich zapowiedzi o budowie jezdni o szerokości asfaltu 6 metrów i wąskim poboczu gmina Włoszakowice czuje się zwolniona z wcześniej złożonej obietnicy dofinansowania przebudowy.
Do ewentualnych rozmów o dofinansowaniu możemy przystąpić pod warunkiem zmiany decyzji władz powiatu i podjęciu takiej przebudowy drogi, aby powstała asfaltowa jezdnia o szerokości 7 metrów wraz z szerokimi poboczami oraz pod warunkiem, że władze miasta Leszna i gminy Święciechowa jako beneficjenci już wykonanego odcinka drogi, którzy jak już wcześniej wspomniano - do tej budowy nie dołożyli złotówki, dopłacą znaczącą kwotę do przebudowy jej dalszego odcinka.
Ad. 7. Komisja zapoznała się z projektem uchwał w sprawie zbycia nieruchomości w Zbarzewie o pow. łącznej powierzchni 2,2 ha. Projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji.

Ad. 8. W związku z informacją o niedotrzymywaniu terminów przez pracowników urzędu wójt przedstawił otrzymane wyjaśnienie w tej sprawie otrzymane od dyr. Ryszarda Pietka z ENEA Operator – Rejon Dystrybucji Leszno.
Wójt poinformował, że otrzymał pisemną informację od kierownika Kontraktu Stanisława Jazgary – Budownictwo Urządzeń Gazowych CAZOBUDOWA spółka z o.o. o rozpoczęciu z dniem 14.04.2008 roku realizacji inwestycji p.n. „Gazociąg oraz światłowód wraz z infrastrukturą na trasie Kościan - Polkowice/Żukowice w granicach Gminy Włoszakowice. Baza materiałowo – sprzętowa oraz zakwaterowanie pracowników nastąpiło na terenie gospodarstwa rolnego (...) w Boguszynie. Według nieoficjalnych informacji budowa ma trwać 6 miesięcy. O rozpoczęciu inwestycji wójt poinformował firmy najbardziej zainteresowane dostawą gazu.
Wójt poinformował o otrzymaniu z starostwa obszernego opracowania na temat możliwości budowy na terenie powiatu, w tym naszej gminy, elektrowni wiatrowych. O opracowaniu jak i o adresie strony internetowej powiatu skąd można bezpłatnie to opracowanie ściągnąć wójt pisemnie poinformował właścicieli większych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.
Wójt poinformował o wysłanym piśmie do wojewody i marszałka z wezwaniem pod sankcją kary do dokonania sprzątnięcia wszystkich jezior znajdujących się na terenie gminy, a należących do Skarbu Państwa.
Wójt poinformował, że działający w imieniu gminy Zarząd Dróg Gminnych wybudował przed „Biegiem Sokoła” drugi odcinek jezdni z kostki na ul. Marcinka w Bukówcu Górnym. Koszt wyniósł 260.596,27 zł wykonawcą z przetargu była firma Zakład Betoniarski Piotr Riedel Włoszakowice. Obecnie ZDG prowadzi przebudowę odcinka o długości 242 metry ul. Dominickiej w Boszkowie – Letnisku. Zakres budowy obejmuje chodnik, pas zieleni i jezdnię. Wcześniej wybudowano ścieżkę przez park (zwierzyniec) oraz tymczasowy chodnik na ul. Zalesie i odcinek przez park. Także na odcinku jezdni, naprzeciw pałacu – ul. Kurpińskiego, na drodze należącej do powiatu kosztem 59.447 zł Zarząd Dróg Gminnych dokonał frezowania nierównego asfaltu i ułożono nową nawierzchnię. Wykonano wysepkę regulującą wjazd na most kolejowy w Ujazdowie, przy Grotnikach.
Ponadto wójt poinformował, że Gminny Zakład Komunalny, działając jako inwestor zastępczy przygotował i złożył w imieniu Gminy do Marszałka wniosek o dofinansowanie planowanej przebudowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym.
W przygotowywanym wniosku o dofinansowanie budowy Sali sportowej zmniejszono wymiary boiska do wymiarów określonych przez Zarząd Województwa. Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy od Marszałka pisemną informację o zarezerwowaniu pieniędzy dla gminy w kwocie do 150.000,- zł na dalszą przebudowę drogi powiatowej do Skarżynia. Jeśli powiat uruchomi na tą inwestycje obiecane 250.000,- zł., to wydaje się, że w tym roku droga pomiędzy wsią Dłużyna a wsią Skarżyń będzie na całej długości przebudowana.

Gminny Zakład Komunalny, działając jako inwestor zastępczy przygotował i złożył wniosek w imieniu Gminy do marszałka o dofinansowanie planowanej przebudowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym. W przygotowywanym wniosku o dofinansowanie budowy Sali sportowej zmniejszono wymiary boiska do wymiarów określonych przez Zarząd Województwa.

W dniach od 2 do 4 kwietnia br. przeprowadzane były badania mammograficzne kobiet z naszej gminy. Informacje na temat planowanego badania i zapisy były prowadzone od miesiąca grudnia ubiegłego roku. Badaniom bezpłatnym mogły się poddać kobiety w wieku od 50 do 69 lat . Koszty tego badania pokrywa NFZ.
Gmina podpisała z Ośrodkiem Profilaktyki Nowotworów w Poznaniu umowę na dokonanie dodatkowych 150 badań kobiet młodszych w wieku od 35 do 49 lat.
Ogółem zapisały się 194 kobiety: 134 kobiet młodszych i 60 kobiet starszych.
Natomiast z badań skorzystało 91 kobiet młodszych co kosztowało Gminę 5.460, zł ( 60 zł za 1 kobietę ) i 38 kobiet starszych.

Nie wszystkie kobiety zgłaszające się do badania mogły się im poddać, ponieważ badanie wykonuje się w określonych dniach cyklu.

Z badań skorzystać mogło 240 osób, a skorzystało 129 kobiet.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06