OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 11Oś z dnia 17 czerwca 2008 r.

Numer protokołu: 11
Rok: 2008

P r o t o k ó ł
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego dnia 17 czerwca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Leszek Jagodzik, Zygmunt Nędza.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
I. Analiza projektów uchwał na sesje:
1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice.
2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Włoszakowice.
3. Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Krzycku Wielkim oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości i zastosowania innej stopy procentowej dla rat ceny nieruchomości.
4. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
5. Zmiany budżetu gminy Włoszakowice.
6. Wystąpienie ze stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna Leszno-Region”.
7. Diety sołtysów.
II. Sprawy bieżące:
1. Wniosek dot. ul. Zachodniej we Włoszakowicach.
2. Wnioski w sprawie m.p.z.p. Włoszakowice ul. Leszczyńska (stacja benzynowa)


Ad. 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice.
W związku z tym, że z dniem 30 czerwca 2008 r. traci moc program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy do zadań Gminy należy uchwalenie nowego programu.
Projekt programu składa się z działów:
- prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
- analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali,
- planowana sprzedaż lokali,
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszów,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
- wysokość wydatków (koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, koszty modernizacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,
- inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem.

Ad. 2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Włoszakowice.
Zasady wynajmowania obejmują:
- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu,
- warunki zamieszkiwania,
- kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu,
- warunki dokonywania zamiany lokali,
- zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę.
Komisje postanowiły przedłożyć propozycje zasad wynajmowania lokali mieszkalnych pod obrady sesji.

Ad. 3. Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Krzycku Wielkim oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości i zastosowania innej stopy procentowej dla rat ceny nieruchomości.
Komisje po analizie postanowiły nie przedkładać pod obrady sesji.

Ad. 4. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach. Komisje zaakceptowały wykazanie do sprzedaży gruntu przy byłej cegielni. Grunt zostanie sprzedany w drodze przetargu.

Ad. 5. Zmiany budżetu gminy. Komisje zaakceptowały zmianę budżetu jak w załączniku do protokołu.

Ad. 6. Komisje zaproponowały wystąpienie ze stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna Leszno-Region”.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie diet sołtysów została zostanie przedłożony pod obrady sesji.
Ad. 8. Komisje zapoznały się z wnioskiem dot. bezpieczeństwa ruchu na ul. Zachodniej. Przyjęto propozycję założenia progów zwalniających.
Komisje zapoznały z uwagami do projektu m.p.z.p. we Włoszakowicach przy ul. Leszczyńskiej.Komisja Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Stefan Lis
Hanna Michalska
Tadeusz Szalewski
Ryszard Lipowy
Andrzej Czajka
Krzysztof Poprawski


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Krystyna John
Leszek Jagodzik
Zygmunt Nędza


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06