OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 14K z dnia 15 października 2008 r.

Numer protokołu: 14
Rok: 2008P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 15 października 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Pracownik UG Mateusz Mroziński

Porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego – stanowisko komisji
2.Sprawozdanie z wizyty delegacji Gminy Włoszakowice w Kropelin.
3.Pismo/wniosek w sprawie gazyfikacji.
4.Sprawozdanie z Jarmarku Rolniczego – nagrody dla sołtysów.
5.Wyłączenie oświetlenia ulicznego w Boszkowie – Letnisku.

Ad. 1. Komisja zapoznała się szczegółowo z projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego (jak w załączniku nr 1 do protokołu).
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Włoszakowice postanawia zrezygnować z udziału w spotkaniu w Urzędzie Gminy Przemęt zwołanym – jak wynika treści z zaproszenia - w celu zapoznania się z wykonanym na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego planem ochrony tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego (PPK).
Przypominamy, że Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą z dnia 28 marca 1996 r. wycofała swoje poparcie dla idei tzw. PPK i od tego momentu nie uznaje struktur powołanych przez Wojewodę. Konsekwentnie przypominamy też, że największym zagrożeniem dla ochrony środowiska są właśnie struktury administracyjne tzw. PPK utworzone wbrew opinii Gminy Włoszakowice przez wojewodę. Uważamy tak na tej podstawie, że ich kilkunastoletnia już działalność spowodowała ogromne wydatki środków publicznych (a więc środków społeczeństwa) i chaos w ładzie przestrzennym, jakiego nigdy dotąd nie było w obrzeżach jezior. Naszym zdaniem twórcy i realizatorzy tego niewątpliwego marnotrawstwa publicznych pieniędzy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
W tym miejscu godzi się także podkreślić, że według nas poprzez funkcjonowanie tzw. PPK Pan Wojewoda ogranicza - skądinąd zagwarantowane konstytucją jako dobro najwyższego rzędu - prawo własności, powodując znaczące obniżenie wartości gruntów, a także uniemożliwia swobodne z nich korzystanie. Ponadto takim działaniem Wojewoda całkowicie blokuje rozwój gospodarczy gminy Włoszakowice i gmin sąsiednich, a także próbuje utworzyć na prywatnych gruntach swego rodzaju państwowy skansen dotowany z środków publicznych. Radni, wyrażając w ten sposób wolę swoich wyborców, nigdy na tego typu działania nie wyrażą zgody. Przypominamy także, że w sprawie zamiaru wprowadzenia ograniczenia prawa własności przez Wojewodę już wcześniej wielokrotnie się wypowiadaliśmy. Przypominamy więc tylko, że jeśli Wojewoda chce utworzyć tego typu skansen, powinien wpierw za satysfakcjonująca kwotę wykupić grunty, które mają wchodzić w obręb projektowanego tzw. PPK, od ich obecnych właścicieli. Gminy natomiast powinny otrzymać godziwą rekompensatę. Z oczywistych powodów właściciele gruntów znajdujących się na terenie projektowanego tzw. PPK nie poświęcą swoich własności dla realizacji celów Wojewody. Jeśli wojewoda potrzebuje takiego skansenu, aby np. oprowadzać po nim wycieczki, nie może się to odbyć kosztem obecnych właścicieli gruntów znajdujących się na tym obszarze.
Przy tym zapłata za grunty powinna być określona według cen przed wspomnianą istotną ingerencją Wojewody w prawo własności. Według nas na podstawie szacunkowych wyliczeń powinna to być cena powyżej 400 zł za metr kwadratowy. Odszkodowanie dla gmin za utworzenie na ich terenie i wbrew ich woli takiej państwowej strefy powinno wynosić natomiast ponad 100 mln zł dla każdej.
Ponadto czujemy się w obowiązku przypomnieć, o co tak naprawdę chodzi Wojewodzie. Gmina Włoszakowice od kilku już lat wzywa mianowicie wojewodę, aby sprzątał należące do niego jeziora. Bez skutku. Pomimo że obowiązek sprzątania jeziora wynika z ustawy o porządku na terenie gmin, wojewoda w tym zakresie całkowicie lekceważy obowiązujące prawo. Jak się jednak okazuje, ma on pieniądze na administrację tzw. PPK, na plany jego rzekomej ochrony itd.
Podobnie postępuje niestety także Marszałek Województwa. Oto gdy redaktor z gazety ABC wezwał Pana Marszałka za pośrednictwem swojej gazety do odmulenia jednego z kanałów, Pan Marszałek niezwłocznie wyasygnował na ten cel z kasy województwa 250 tys. zł. A wszystko tylko po to, aby mniej więcej 50 osób w sezonie mogło popłynąć wspomnianym kanałem. Tymczasem na systematyczne sprzątanie jezior Pan Marszałek nie ma środków, tak jak Pan Wojewoda, a ostatnio najwidoczniej przejął także od Pana Wojewody nieładny obyczaj nieodpowiadania na nasze pisma.
W Boszkowie - Letnisku brak jest miejsc parkingowych, dróg, chodników. Tymczasem owych wysokich urzędników fakt ten – wydaje się – nie interesuje. Do czego prowadzi taka polityka, mamy już tego widoczne, wręcz sztandarowe przykłady: podjęto próbę likwidacji żwirowni we Włoszakowicach, zablokowano rozwoju kompleksu wypoczynkowego w Boszkowie-Letnisku, zamknięto żwirownię w Górsku, a w Osłoninie rozpoczęto likwidację gospodarstw rolnych za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Słowem – z jednej strony hamuje się rozwój przedsiębiorczości, z drugiej - próbuje się odebrać prawowitym właścicielom ich dobra pod pozorem ochrony środowiska.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Sprawozdanie z wizyty delegacji Gminy Włoszakowice w Kropelin przedstawił Wójt Stanisław Waligóra. Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3. Komisja zapoznała się ze sprawą dotyczącą gazyfikacji.

Ad. 4. Sprawozdanie z Jarmarku Rolniczego zostało przyjęte i stanowi załącznik 4 do protokołu. Postanowiono o przyznaniu jednorazowej diety dla sołtysów za wkład za zorganizowanie stoisk wiejskich na Jarmarku tj. dla sołtysów:
Bukówca Górnego – 300 zł , Jezierzyc Kościelnych, Dłużyny, Krzycka Wielkiego po 200 zł.

Ad. 5. Komisja zaakceptowała wyłączanie oświetlenia ulicznego w Boszkowie-Letnisku w nocy od 24.00 do 4.00 poza letnim sezonem wypoczynkowym.


Komisja Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Stefan Lis
(-) Ryszard Lipowy
(-) Krzysztof Poprawski
(-) Andrzej Czajka
(-) Tadeusz SzalewskiS T A N O W I S K O
---------------------
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z dnia 15 października 2008 r.

Działając na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Gminy Włoszakowice przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz. z 2004 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 133 poz. 2723 ze zmianami)

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Włoszakowice postanawia zrezygnować z udziału w spotkaniu w Urzędzie Gminy Przemęt zwołanym – jak wynika treści z zaproszenia - w celu zapoznania się z wykonanym na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego planem ochrony tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego (PPK).
Przypominamy, że Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr XIII/89/1996 z dnia 28 marca 1996 r. wycofała swoje poparcie dla idei tzw. PPK i od tego momentu nie uznaje struktur powołanych przez Wojewodę. Konsekwentnie przypominamy też, że największym zagrożeniem dla ochrony środowiska są właśnie struktury administracyjne tzw. PPK utworzone wbrew opinii Gminy Włoszakowice przez wojewodę. Uważamy tak na tej podstawie, że ich kilkunastoletnia już działalność spowodowała ogromne wydatki środków publicznych (a więc środków społeczeństwa) i chaos w ładzie przestrzennym, jakiego nigdy dotąd nie było w obrzeżach jezior. Naszym zdaniem twórcy i realizatorzy tego niewątpliwego marnotrawstwa publicznych pieniędzy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
W tym miejscu godzi się także podkreślić, że według nas poprzez funkcjonowanie tzw. PPK Pan Wojewoda ogranicza - skądinąd zagwarantowane konstytucją jako dobro najwyższego rzędu - prawo własności, powodując znaczące obniżenie wartości gruntów, a także uniemożliwia swobodne z nich korzystanie. Ponadto takim działaniem Wojewoda całkowicie blokuje rozwój gospodarczy gminy Włoszakowice i gmin sąsiednich, a także próbuje utworzyć na prywatnych gruntach swego rodzaju państwowy skansen dotowany z środków publicznych. Radni, wyrażając w ten sposób wolę swoich wyborców, nigdy na tego typu działania nie wyrażą zgody. Przypominamy także, że w sprawie zamiaru wprowadzenia ograniczenia prawa własności przez Wojewodę już wcześniej wielokrotnie się wypowiadaliśmy. Przypominamy więc tylko, że jeśli Wojewoda chce utworzyć tego typu skansen, powinien wpierw za satysfakcjonująca kwotę wykupić grunty, które mają wchodzić w obręb projektowanego tzw. PPK, od ich obecnych właścicieli. Gminy natomiast powinny otrzymać godziwą rekompensatę. Z oczywistych powodów właściciele gruntów znajdujących się na terenie projektowanego tzw. PPK nie poświęcą swoich własności dla realizacji celów Wojewody. Jeśli wojewoda potrzebuje takiego skansenu, aby np. oprowadzać po nim wycieczki, nie może się to odbyć kosztem obecnych właścicieli gruntów znajdujących się na tym obszarze.
Przy tym zapłata za grunty powinna być określona według cen przed wspomnianą istotną ingerencją Wojewody w prawo własności. Według nas na podstawie szacunkowych wyliczeń powinna to być cena powyżej 400 zł za metr kwadratowy. Odszkodowanie dla gmin za utworzenie na ich terenie i wbrew ich woli takiej państwowej strefy powinno wynosić natomiast ponad 100 mln zł dla każdej.
Ponadto czujemy się w obowiązku przypomnieć, o co tak naprawdę chodzi Wojewodzie. Gmina Włoszakowice od kilku już lat wzywa mianowicie wojewodę, aby sprzątał należące do niego jeziora. Bez skutku. Pomimo że obowiązek sprzątania jeziora wynika z ustawy o porządku na terenie gmin, wojewoda w tym zakresie całkowicie lekceważy obowiązujące prawo. Jak się jednak okazuje, ma on pieniądze na administrację tzw. PPK, na plany jego rzekomej ochrony itd.
Podobnie postępuje niestety także Marszałek Województwa. Oto gdy redaktor z gazety ABC wezwał Pana Marszałka za pośrednictwem swojej gazety do odmulenia jednego z kanałów, Pan Marszałek niezwłocznie wyasygnował na ten cel z kasy województwa 250 tys. zł. A wszystko tylko po to, aby mniej więcej 50 osób w sezonie mogło popłynąć wspomnianym kanałem. Tymczasem na systematyczne sprzątanie jezior Pan Marszałek nie ma środków, tak jak Pan Wojewoda, a ostatnio najwidoczniej przejął także od Pana Wojewody nieładny obyczaj nieodpowiadania na nasze pisma.
W Boszkowie-Letnisku brak jest miejsc parkingowych, dróg, chodników. Tymczasem owych wysokich urzędników fakt ten – wydaje się – nie interesuje. Do czego prowadzi taka polityka, mamy już tego widoczne, wręcz sztandarowe przykłady: podjęto próbę likwidacji żwirowni we Włoszakowicach, zablokowano rozwoju kompleksu wypoczynkowego w Boszkowie-Letnisku, zamknięto żwirownię w Górsku, a w Osłoninie rozpoczęto likwidację gospodarstw rolnych za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Słowem – z jednej strony hamuje się rozwój przedsiębiorczości, z drugiej - próbuje się odebrać prawowitym właścicielom ich dobra pod pozorem ochrony środowiska.

Przewodniczący Komisji Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-)Stefan Lis

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06