OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 12Oś z dnia 18 listopada 2008 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2008


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 18 listopada 2008r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1.Rozstrzygnięcie w sprawie środków na salę sportową we Włoszakowicach.
2.Informacja o projekcie powiększenia sali gimnastycznej w Dłużynie.
3.Środki na świetlice socjoterapeutyczne oraz na wyjazdy uczniów kl. IV na basen.
4.Informacja na temat edukacji ekologicznej z miesięcznika “Problemy Oświaty i Wychowania”
5.Analiza materiałów na sesje:
dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
zmiana Uchwały XXI/164/2005 dotyczącej ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
zawarcia porozumienia międzygminnego.
zwiększenia wartości punktów do naliczania wynagrodzenia w gminnych jednostkach organizacyjnych.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym komunikacji we Włoszakowicach
podatki lokalne:
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.
zgoda na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim.
zmiana budżetu gminy na 2008 r.

6.Sprawy różne (notatki prasowe)

Ad. 1. Wójt przedstawił listę projektów po ocenie strategicznej wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego na “Budowę sali sportowo – środowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”.
W wyniku przeprowadzonego naboru z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej, dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 10.000.000 €, przyjęto 165 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 617.889.757,32 zł, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 436.669.562,66 zł.
Wniosek na budowę sali we Włoszakowicach przeszedł pozytywnie ocenę formalną i skierowany został do oceny strategicznej.
Dnia 29 października br. zamieszczono na stronie internetowej WRPO listę projektów po ocenie strategicznej. Wniosek Gminy Włoszakowice otrzymał 38 punktów i znalazł się na 24 pozycji, wśród 162 wniosków skierowanych do oceny strategicznej (najwyżej oceniony projekt otrzymał 44 punkty na 47 możliwych do zdobycia). Punktacja dla pierwszych wniosków przedstawia się następująco:
dwa wnioski po 44 punkty,
dwa wnioski po 43 punkty,
jeden wniosek 42 punkty;
trzy wnioski po 41 punktów,
jeden wniosek 40 punktów,
dwanaście wniosków po 39 punktów,
dwa wnioski po 38,5 punktów,
jedenaście wniosków po 38 punktów (w tym Gmina Włoszakowice).

W dalszej kolejności za Gminą Włoszakowice znalazły się projekty: Gmina Lipno (37 punktów), Gmina Pępowo (35 punktów) Gmina Wijewo (34 punkty) Gmina Święciechowa i Miasto Leszno (po 32 punkty). Gmina Krobia (31,5 punktów). Ostatni 162 wniosek uzyskał 23 punkty.
Kwota 10 mln Euro wystarczy na realizację ok. 10 - 12 pierwszych projektów z listy.
Do dnia dzisiejszego nie o uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego pisma informującego o punktach uzyskanych przez projekt i braku możliwości jego dofinansowania.
Komisja postanowiła wystąpić do Posłów RP o interwencję, aby racjonalniej podchodzić do przydziału środków na działania. Przy złożonym zapotrzebowaniu 165 wniosków na działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego dofinansowanie możliwe jest tylko w przypadku 10-12 wniosków, a koszty przygotowania dokumentów poniosło 165 jednostek.

Ad. 2. Wójt przedstawił propozycję rozbudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dłużynie. Projekt ten ma na celu zwiększenie funkcjonalności sali i poprawienie standardu do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w ramach podstawowego programu nauczania.
Spełnienie w/w celów wymagać będzie zwiększenia wysokości sali, powiększenia wymiarów boiska oraz wymianę podłogi. Dodatkowo w planowaniu inwestycji należy wziąć pod uwagę modernizację instalacji grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej.
Przygotowanie koncepcji obiektu zlecono do Biura Projektowego Pana Grzegorza Cencka z Poznania (ten sam architekt dokonywał adaptacji projektu budowy sali sportowo - środowiskowej we Włoszakowicach).
Projektant przygotował trzy warianty rozwiązań technicznych sali i w obecności Dyrektora Szkoły oraz samego architekta dokonaliśmy wyboru optymalnego naszym zdaniem rozwiązania.
Projektant przygotuje wstępną dokumentację rysunkową wybranego rozwiązania i po jego zakończeniu przedstawi ofertę wykonania właściwego już projektu wraz z pozwoleniem na budowę (projekt będzie obejmował rozbudowę sali gimnastycznej, modernizację budynku socjalnego szkoły oraz dość szeroki plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego m. in. boiska szkolne i zatoczkę autobusową).
Wybrana koncepcja sali spełnia podstawowe warunki szerokiej funkcjonalności obiektu, a mianowicie:
będzie spełniała podstawowe standardy dotyczące zajęć WF (rozmiar i rodzaj podłogi),
będzie dostępna poza godzinami pracy szkoły dla społeczności lokalnej (niezależne wejście),
będzie służyła organizacji okolicznościowych imprez lokalnych,
będzie wyposażona w niezależne pomieszczenia socjalno – sanitarne.

Postanowiono też, iż projekt ogólny będzie zawierał w sobie poszczególne projekty branżowe (elektryczny i instalacyjny – ogrzewanie, wod-kan, wentylacja). Komisja zaakceptowała powyższe działania.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą finansowania zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych oraz nauki pływania dla klas IV szkół podstawowych.
Komisja wnioskuje, aby szkoły po zakończeniu kursu pływania wydawać dyplom lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w nauce pływania.

Ad. 4. Komisja zapoznała sie z artykułem “Współpraca samorząd-szkoła w zakresie edukacji ekologicznej na przykładzie gminy Włoszakowice” zamieszczonym w miesięczniku “Problemy Oświaty i Wychowania”.

Ad. 5. Analiza materiałów na sesje:
dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska przedstawiła projekty uchwały nawiązując do uzgodnień i opinii związków zawodowych (jak w załączeniu). Komisja pozostała przy zapisach projektów uchwał.
rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
Komisja zaakceptowała projekt uchwały.

zmiana Uchwały XXI/164/2005 dotyczącej ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
Komisja zaakceptowała wprowadzenie zmiany w uchwale umożliwiającym Wójtowi udzielanie nagród dla dyrektorów i nauczycieli.

zawarcia porozumienia międzygminnego.
Komisja przyjęła projekt uchwały.

zwiększenia wartości punktów do naliczania wynagrodzenia w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Komisja zapoznała się ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów przedszkoli i kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Komisja pozytywnie zaakceptowała wnioski i przedłoży je na sesji.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym komunikacji we Włoszakowicach
Komisja zaakceptowała przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową w tym komunikacji w rejonie ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach. Temat przedstawił insp. Krzysztof Pluta.

podatki lokalne:
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych

Projekty uchwał omówiła insp. Danuta Poloszyk.
Do naliczania podatku rolnego wykorzystywana jest cena żyta podawana przez prezesa GUS podana w komunikacie. Obecnie wynosi ona 55,80 zł/1q. Komisja zaakceptowała wcześniejszą propozycję Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa postanawiając przyjąć cenę żyta do naliczania podatku rolnego na 2009 r. w wysokości – 45 zł/1q.
Podatek od środków transportowych dotyczy pojazdów powyżej 3,5 ton. Na rok 2009 proponuje się ujednolicenie tego podatku poprzez wykreślenie podziału na rok produkcji pojazdu. Komisja propozycję przyjęła.
zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Komisja wnioskuje o wyłączenie tego punktu z porządku obrad do dalszego szczegółowego rozpatrzenia.
zgoda na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim

Projekty powyższych uchwał zostały przyjęte i zostaną przedłożone na sesji.

zmiana budżetu gminy na 2008 r.
Komisja przyjęła projekt budżetu zmiany budżetu.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

(-) Krystyna John

(-) Leszek Jagodzik

(-) Paweł MarcinekAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06