OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 13Oś z dnia 11 grudnia 2008 r.

Numer protokołu: 13
Rok: 2008


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 grudnia 2008r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Grażyna Bułgaryn, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek, Zygmunt Nędza
członkowie Komisji Rewizyjnej: Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
skarbnik Gminy Maria Rolka

Porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu budżetu Gminy na 2009 r.
2.Protest dotyczący oceny strategicznej projektu pn. “Budowa sali sportowo-środowiskowej”
3.Wyniki oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania w 2009 r w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
4.Zajęcia pozalekcyjne – dofinansowanie.
5.Analiza materiałów na sesje.
6.Sprawy różne.

Przed realizacją porządku obrad Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zapoznała się z pracownią gospodarstwa domowego w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim przeprowadzonymi pracami adaptacyjnymi w przedszkolu Krzycku Wielkim (adaptacja mieszkania na oddział przedszkolny).

Ad. 1. Komisje dokonały szczegółowej analizy budżetu gminy na 2009 rok. Wszelkie wątpliwości wyjaśniła skarbnik Gminy Maria Rolka. Komisje pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt.

Ad. 2. i 3. Komisje zapoznały się treścią protestu dotyczącego projektu pn. Budowa sali sportowo-środowiskowej oraz oceną projektów zgłoszonych do dofinansowania w 2009 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Materiał w załączeniu.

Ad. 4. Wójt przedstawił wniosek o dofinansowanie zajęć pozaszkolnych z rytmiki (1 godziny tygodniowo) nauczycielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Komisja pozostawiła rozwiązanie do decyzji Wójta w ramach posiadanych środków.

Ad. 5. Komisje przeanalizowały następujące projekty uchwał na sesję:
- sprawa zamiaru likwidacji przedszkola w Bukówcu Górnym i w Krzycku Wielkim.
Zamiar likwidacji placówek w Bukówcu Górnym i w Krzycku Wielkim przedstawiła sekretarz Gminy Monika Klemenska, stwierdzając, że zamiar podyktowany jest względami organizacyjnymi. Zmiana ta wpłynie na usprawnienie zarządzanie przedszkolem (jednym) w gminie. Przedszkola w Bukówcu Górnym i w Krzycku Wielkim będą wchodzić w skład Przedszkola we Włoszakowicach, a zarządzał będzie nimi jeden dyrektor. Będzie prowadzona jedna księgowość, jedna sprawozdawczość. Planowane zmiany organizacyjne nie wpłyną na sytuację dzieci.
W przedszkolach na terenie Gminy w z dniam 31 sierpnia 2009 r. upływa okres powierzenia stanowisk dyrektorom. Okoliczność ta sprzyja przystąpienia do likwidacji jednostek w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim.
- zgoda na oddanie przez Wójta w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.
- górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości;
Od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku (Dz.U. z 2008r. Nr 196 poz. 1217). Wzrastają opłaty za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi oraz opłaty za pobór 1m3 wody podziemnej. Wysoką podwyżkę opłat przewidziano po raz kolejny za składowanie odpadów na składowisku - z 75,00 zł za tonę do 100,00 zł za tonę. Może to spowodować ponowny wzrost cen usług wywozu odpadów.
- zaciągnięcie zobowiązania wekslowego;
- ekwiwalent wypłacany członkowi ochotniczej straży pożarnej
- jednorazowe diety dla sołtysów
Pozostałe projekty zostaną przedłożone na sesji.
Ad. 6. Sprawy bieżące.
- pismo Komendanta Miejskiego Policji,
Komisje zapoznały sie z treścią pisma Komendanta Miejskiego Policji (załącznik do protokołu).
- wyjaśnienia dyrektora Przedszkola Nr 2,
- podziękowania za pomoc w festynie szkolnym,
- artykuły prasowe.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Krystyna John
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek Zaremba
Grażyna Bułgaryn
Zygmunt Nędza

Komisja Rewizyjna
Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06