OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Stanowisko pracy – podinspektora d/s oświaty, ochrony zdrowia i promocji

Numer dokumentu: -
Rok: 2009Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice.

1. Stanowisko pracy – podinspektora d/s oświaty, ochrony zdrowia i promocji.

2.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze;
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
c) dobry stan zdrowia;
d) nieposzlakowana opinia;
e) obywatelstwo polskie;
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office, internet, explorer;
b) znajomość zagadnień z zakresu;
- administracji samorządowej;
- prawa oświatowego;
- znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu
gminnego;
c) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
d) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność;
e) prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)przygotowywanie dokumentacji do zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych;
2)kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów;
3)przygotowywanie do zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkoły zawodowej i licea;
4)przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowania w powierzaniu stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk;
5)przygotowywanie dokumentacji w celu oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
6)organizowanie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
7)sporządzanie zbiorczych sprawozdań z tego zakresu oświaty;
8)prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia – organizowanie badań profilaktycznych
dla mieszkańców gminy;
9) prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych;
10) prowadzenie spraw tworzenia, utrzymania oraz przekształcania i likwidowania
zakładów opieki zdrowotnej;
11) promocja gminy.
5.Wymagane dokumenty
a) życiorys (CV)
b) oferta z wnioskiem o zatrudnienie
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji ( ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

6. Inne informacje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego29 lub pocztą na adres urzędu 64- 140 Włoszakowice z dopiskiem : Nabór pracownika na stanowisko podinspektora d/s oświaty, ochrony zdrowia i promocji gminy w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu to jest do dnia 8 czerwca 2009 r.

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy Włoszakowice po terminie nie będą rozpatrywane.Wójt

Stanisław Waligóra


Włoszakowice,18 maja 2009 r.

 

INFORMACJA

 

 

 

 

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach do zatrudnienia na stanowisko podinspektora do spraw oświaty, ochrony zdrowia i promocji został wybrany Pan Marek Wodawski.

Na ogłoszenie o naborze wpłynęły dwie oferty. Żaden z kandydatów nie posiadał wykształcenia wyższego ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego. Kandydaci posiadają wyższe wykształcenie magisterskie innych specjalności. Wzięto pod uwagę doświadczenie zawodowe i postanowiono zatrudnić Pana Marka Wodawskiego

 

Wójt

Stanisław Waligóra

 

 

Włoszakowice, 15 lipca 2009 r.

 

 


Autor informacji: Monika Klemenska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-27
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-05-18 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2009-07-09 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06