OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 17K z dnia 17 lutego 2009 r.

Numer protokołu: 17K
Rok: 2009

P r o t o k ó ł
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 17 lutego 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Hanna Michalska, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Wójt Stanisław Waligóra
Członek Zarządu Spółki GZK Rafał Jagodzik
Pracownik Spółki GZK Roman Hałupka
Pracownicy UG: Eleonora Marciniak, Karolina Nowak.

Porządek posiedzenia:
1.Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2.Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice za lata 2007-2008.
3.Stan zaawansowania realizacji projektów pn “ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
4.Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.
5.Porozumienie z Gestam Ecolika Polska, dotyczące elektrowni wiatrowych.
6.Porozumienie z Wielkopolską Spółką Gazowniczą w Poznaniu.
7.Wniosek o odkupienie gruntu w Boszkowie 20m szerokości parkingu.
8.Wypowiedzenie porozumienia z Nadleśnictwem w sprawie użytkowania promenady.
9.Odpowiedź posła Wiesława Szczepańskiego w sprawie możliwości uzyskania rekompensat finansowych z tytułu uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej na terenach objętych ochroną przyrody.
10.Zaległości podatkowe.
11.Zaproszenie do Kropelin, korespondencja z Arnage.
12.Informacje różne.

Ad. 1. Komisja przeanalizowała wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
GZK sp. z o.o. we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem ścieków:
- za dostarczanie wody – 1,98 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne - 4,60 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,52 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 5,78 zł/m3 (netto)
Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków. Opłata abonamentowa proponowana jest w wysokości:
- 2,50 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 2,50 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Komisje po analizie zaproponowały obniżkę taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych z kwoty 4,60 zł/m3 do kwoty 3.80 zł/m3. Propozycja Komisji obniża opłatę ponoszoną przez mieszkańców Gminy, natomiast brakującą kwotę 0,80 zł/m3 do każdego m3 należy dopłacić z budżetu gminy, co jest uzależnione od zaplanowanych środków w budżecie gminy na bieżący rok. Pozostałe wnioskowane taryfy pozostały bez zmian. Do ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 7%.
Powyższą propozycję Komisja przedstawi na Sesji Rady Gminy.

Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice za lata 2007-2008 przedstawił członek Zarządu spółki GZK Rafał Jagodzik.
Selektywna zbiórka odpadów w 2008 r.
1)opakowania szklane – 193,37 tony,
2)opakowania z tworzyw sztucznych – 25,01 tony,
3)opakowania z metali – 1,5 tony,
4)papier i tektura – 36,26 tony,
5)zużyte baterie i akumulatory – 0,830 tony,
6)zużyte opony – 17,18 tony,
7)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 10,484 tony,
8)odpady resztkowe – 727,68 tony.
Komisja sprawozdanie przyjęła.

Ad. 3. Stan zaawansowania realizacji projektów pn “ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Informację przedłożył członek Zarządu spółki GZK Rafał Jagodzik.

Ad. 4. 5. 6. Wójt przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie, porozumienie z Gestam Ecolika Polska, dotyczące elektrowni wiatrowych oraz porozumienie z Wielkopolską Spółką Gazowniczą w Poznaniu.

Ad. 7. Wójt przedstawił wniosek o odkupienie gruntu w Boszkowie – Letnisko 20 m szerokości parkingu. Komisje nie wyraziły zgody na sprzedaż gruntu.

Ad. 8. Wypowiedzenie porozumienia z Nadleśnictwem w sprawie użytkowania promenady.
Użytkowanie przez Gminę za zgodą Nadleśnictwa promenady w Boszkowie-Letnisku i wymagania z zakresu porządku i bezpieczeństwa stwarza problemy i koszty z związane z użytkowaniem tego gruntu. Postanowiono zrezygnować z użytkowania promenady.

Ad. 9. Odpowiedź posła Wiesława Szczepańskiego w sprawie możliwości uzyskania rekompensat finansowych z tytułu uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej na terenach objętych ochroną przyrody. Komisja zapoznała się z treścią pisma.

Ad.10. Zaległości podatkowe. Materiał komisja przyjęła.

Ad. 11. Zaproszenie do Kropelin, korespondencja z Arnage.
Komisje zapoznały się z treścią korespondencji z Kropelin i Arnage i zaakceptowała zaproszenie delegacji z Kropelin i Chórem na dożynki do Włoszakowic.

Ad. 12. Informacje różne.
Komisja zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi:
nadania statusu miasta – propozycja podjęcia działań zmierzających do nadania praw miejskich Włoszakowicom,
posiedzenia Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior i podjęcie strategii rozwoju.
polecenia dokonania wyceny remontu budynku po szkole w Bukówcu Górnym,
sprawy dzieci ze szkoły w Starkowie,
polecenia przygotowania umowy na mieszkania w Krzycku Wielkim,
interpelacji w sprawie hałasujących samochodów,
pismo ośrodka profilaktyki i epidemiologii nowotworów w Poznaniu. Komisja akceptuje dalszy kontakt z ośrodkiem w celu organizacji badań profilaktycznych.
Komisja zaakceptowała prowadzone czynności w ww. sprawach.

Przewodniczący Komisji Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis Ryszard Lipowy ____________

Hanna Michalska _____________

Krzysztof Poprawski__________

Andrzej Czajka ____________

Tadeusz Szalewski __________

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06