OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 16Oś z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Numer protokołu: 16Oś
Rok: 2009


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 20 kwietnia 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Grażyna Bułgaryn, Paweł Marcinek, Zygmunt Nędza, Leszek Jagodzik
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec

Porządek posiedzenia:
1.Działalność Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach.
2.Informacja o zajęciach w szkołach podczas ferii.
3.Analiza materiału na sesje:
- projekt regulaminu określającego wysokość stawek i warunków przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
- projekt regulaminu przyznawania stypendium na wyrównywanie szans uczniów
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miejscowości Krzycko Wielkie.
- zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok (Uchwała Nr XXIII /168/2009).
- zmiana budżetu gminy na 2009 r.
- sprawa absolutorium dla Wójta.
- zbycie nieruchomości gruntowych w Zbarzewie.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Sprawozdanie z działalności Ogniska Muzycznego przedstawił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Komisja ponadto na miejscu zapoznała się ze stanem i wyposażeniem ogniska.
Ad. 2. Komisja przeanalizowała informacje dyrektorów Szkół o przeprowadzonych zajęciach dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Informacje stanowią załącznik do protokołu. Komisja docenia zajęcia przeprowadzone w Szkole w Dłużynie tj. zorganizowanie kursu tańca, zajęcia prowadzone codziennie do południa.
Pozostałe placówki wg Komisji nie przedstawiły ciekawych propozycji spędzenia ferii. Informacje były mało szczegółowe – brak informacji o frekwencji.
Ad. 3. Komisja przeanalizowała:
projekt regulaminu określającego wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice. Wymóg uchwalenia regulaminu wynika ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa została ogłoszenia dnia 23 stycznia 2009 r. Projekt regulaminu został zaopiniowany przez organizację Związek Nauczycielstwa Polskiego. Komisja uwag nie zgłosiła.
projekt regulaminu przyznawania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Stypendium wypłacane będzie ze środków pomocowych. W przypadku Gminy Włoszakowice uprawnionymi do uzyskania stypendium są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.
Komisja zaakceptowała propozycję przystąpienia do programu i przedłoży pod obrady sesji projekt regulaminu przyznawania stypendium.
do pozostałych projektów uchwał komisja nie wniosła zastrzeżeń, zostaną one przedłożone na sesji.

Ad. 4. Sprawy bieżące:
Komisja zapoznała się pracami poprzedzającymi przystąpienie do budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym. Trzy osoby nie wyraziły zgody na odstąpienie gruntu pod rondo na końcu tej ulicy. Wójt poinformował, że sytuacja taka wymusza dokonanie wywłaszczenia. Komisja uwag nie zgłosiła.
Sprawdzenie funkcjonowania banków krwi, w związku z akcją przeprowadzoną podczas Biegu Sokoła i wykorzystania jednostek.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia

Krystyna John _____________________

Grażyna Bułgaryn ______________________

Nędza Zygmunt ______________________

Paweł Marcinek ____________________

Leszek Jagodzik _______________________

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06