OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 14R z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Numer protokołu: 14R
Rok: 2009


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 1 kwietnia 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Zenon Mejza – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Aleksy Zaremba – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Inspektor Urzędu Gminy Danuta Poloszyk

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola Komisji: podatki, naliczanie, pobór, zaległości, ulgi.
2.Pismo sołtysa Skarżynia.
3.Analiza materiału na sesje.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
4.Przygotowanie wniosku do Rady Gminy.
5.Zadania drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych.

Wnioski Komisji:
1.Komisja dokonała kontroli w zakresie naliczania i poboru podatków lokalnych. Uwag nie było.
2.Komisja zapoznała się z pismem sołtysa Skarżynia w sprawie wyasfaltowania drogi wewnątrz wsi i uznała, że obecnie nie Gmina nie posiada wolnych środków na budowę wnioskowanej drogi, biorąc pod uwagę inwestycje drogowe dla Skarżynia realizowane w ostatnich latach (połączenie Skarżynia z Dłużyną). Droga będzie sukcesywnie naprawiana.
3.Analiza materiału na sesje:
zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie,
uchwalenie mpzp dla Krzycka Wielkiego
Komisja projekty uchwał przyjęła i przedłoży je pod obrady sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik do protokołu. Wniosek zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Gminy celem przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Komisja przeanalizowała rodzaj i koszt zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Gminnych w 2008r. Uwag do przedstawionych zadań nie zgłoszono. Materiał stanowi załącznik do protokołu.


Komisja Rewizyjna


Zenon Mejza _______________________

Aleksy Zaremba ______________________

Bronisław Elimer ______________________


W n i o s e k

do Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice w składzie:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - członek

na swoim posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 roku
1)rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008,
2)porównała powiązania danych ze sprawozdaniami budżetowymi,
3)ustaliła powiązania z dokonywanymi przez Komisję w ciągu 2008 roku kontrolami wykonywania budżetu Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 r.
Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2008 według szczegółowości klasyfikacyjnej, odnosząc się przede wszystkim do rozdziałów.

Na planowane do uzyskania 21.110.835,00 zł dochodów wpłynęła kwota 21.286.560,05 zł; a wydatkowano 21.862.001,26 zł z planowanych 23.327.071,00 zł.
Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 575.441,21 zł, który został pokryty środkami uzyskanymi z kredytu pobranego w grudniu 2008 roku w kwocie 1.000.000,00 zł z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. Wykorzystano go również na spłatę rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych w kwocie 398.750,00 zł.

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Uznała, że wykonanie zgodne z planem w przypadku dochodów, który jest prognozą ich wielkości, może wahać się o około 10 % w obie strony. Zwróciła uwagę na pozycje, których wykonanie znacząco odbiega od planu i przyjęła wyjaśnienia powstałych rozbieżności, nie wracając już do pozycji szczegółowo i dokładnie wyjaśnionych w części opisowej. Podobną zasadę przyjęto do wydatków, z tą różnicą, że wykonanie zaniżone do 10 % przyjęto za prawidłowe, ponieważ ich plan jest nieprzekraczalnym limitem.

DOCHODY

1.W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 kwota 45.351 złotych stanowiąca wpływy za podłączenie się do sieci wodociągowej została zrealizowana w 113 %, a więc nieznacznie przekroczyła plan.
2.W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” , rozdział 70005 paragraf 0770 ze sprzedaży majątku uzyskano 60.816 złotych, co stanowi 55,29 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie wystąpiło w związku z przesunięciem sfinalizowania części transakcji na styczeń roku przyszłego.
3.W dziale „Administracja publiczna”, rozdział 75023 paragraf 0830 wpływy z usług (za ogrzewanie, telefony, energię elektryczną i wodę jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) wyniosły 18.097 złotych co stanowi 181 %. Wpływ na ponadplanowe wykonanie w tej wysokości miały przede wszystkim wpłaty jednorazowe, a podstawą planu jest wykonanie z lat ubiegłych.

4.W dziale „Pomoc społeczna” prawie wszystkie dochody przeznaczone na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej zostały zrealizowane w zakładanej wysokości, przy założeniu, że odchylenie wielkości 10-cio procentowe jest uważane za wykonanie prawidłowe i wynosi w różnych źródłach od 94,61% do 100% . Jedynie realizacja środków na wypłaty zasiłków, rozdział 85214, w tym zasiłków dla rolników należnych z powodu suszy wyniosła ¾ planowanej kwoty. Jednak wszystkim, którym zgodnie z przepisami pomoc się należała to ją otrzymali. Sytuacja taka spowodowana została przez zmianę interpretacji przepisów; początkowo procent nieurodzaju spowodowanego suszą odnoszono do powierzchni danej uprawy, później zaś do całości obszaru gospodarstwa i w tym momencie pewna grupa rolników odpadła.


WYDATKI

1.Dział 600 rozdział 60016 paragraf 4260 plan 1490 złotych wykonanie 205 złotych ( 14% ) - obciążenie z Urzędu za energię zużytą w roku 2008 w pomieszczeniu Zarządu Dróg Gminnych nastąpiło w roku 2009.
2.Dział 700 rozdział 70005 plan 187.150 zł, wykonanie 100.494 zł ( 54 % ) - nie dokonano planowanych wykupów gruntów pod drogi oraz nie zakupiono gruntu w Krzycku Wielkim, w związku z przesuwającymi się w czasie procedurami.
3.Dział 750 rozdział 75011 paragraf 4300 plan 350 zł, wykonanie 0 zł - wykonanie zerowe lub bardzo niskie w stosunku do planu w większości przypadków jest wynikiem niewystąpienia tego typu wydatków w realizowanych zadaniach.
4.Dział 754 rozdział 75403 plan 16.000 zł, wykonanie 14.277 zł ( 89 % ) - wydatki dotyczące ostatniego rachunku za paliwo dla Policji realizowano w roku następnym.
5.Dział 754 rozdział 75421 plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł - nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
6.Dział 758 rozdział 75818 plan 2.265 zł, wykonanie 0 zł ( 0 % ) - nie wykorzystano środków z rezerwy w całości.
7.Dział 852 rozdziały 85214, 85115, 85219, 85228 i 85295 ( a więc wszystkie poza 85212 i 85213 w których to swą działalność klasyfikuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ) plan ogółem 850.424 zł, wykonanie 632.597 zł ( 74 % ) - wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w wysokości występujących potrzeb, a niektóre sytuacje, na które musiały być zabezpieczone środki, w ogóle nie wystąpiły (pomoc sąsiedzka).
8.Dział 901 rozdział 90001 plan 204.802 zł, wykonanie 161.582 zł ( 79 % ) - nie rozpoczęto prac związanych z planowaną przebudową oczyszczalni ścieków.
Ponadto zwrócono uwagę, że w pozycji dział 852 rozdział 85203 paragraf 4300 mylnie wskazano procent realizacji wydatków względem planu. Skarbnik Gminy wyjaśniła przyczynę powstania pomyłki.

DOTACJE I ICH WYDATKOWANIE
Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, odzwierciedla je plan. W związku z niemożliwością wykorzystania pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się realne, wykorzystane kwoty. Zwroty nastąpiły w obowiązującym okresie, niektóre jeszcze w roku 2008, ostatnie, których realizacja przebiegała do końca roku, do 12 stycznia roku 2009.

Sprawozdania budżetowe ( tabelaryczne )
Komisja zaznajomiła się ze sporządzanymi sprawozdaniami budżetowymi w ciągu roku 2008 (Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-N – o stanie należności, Rb- UN – uzupełniające o stanie należności, Rb- Z – o stanie zobowiązań, Rb- UZ – uzupełniające o stanie zobowiązań, Rb- NDS – o nadwyżce/deficycie, Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych), Rb- ST o stanie środków na rachunkach bankowych i stwierdziła, że dane w nich wykazane są zgodne z budżetem gminy. Ponadto zapoznała się ze złożonymi bilansami jednostek organizacyjnych oraz bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie sprawozdania ( kwartalne, półroczne i roczne ) zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


Kontrole Komisji
W ciągu 2008 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w zakresie prawidłowości realizacji budżetu Gminy nie wnosząc uwag do prowadzonej gospodarki finansowej kontrolowanych jednostek.
Przeprowadzono kontrole:
biura wymiaru podatków w zakresie naliczania, poboru, zaległości, umorzeń;
zadań realizowanych przez biuro planowania inwestycji;
planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury;
kosztów administracji w szkołach.


Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów opiniuje całościowe wykonanie budżetu Gminy za 2008 rok pozytywnie i wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.

Przewodniczący Komisji
_____________________ Członkowie Komisji
Zenon Mejza
_________________
Bronisław Elimer

_________________
Aleksy Zaremba
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06