OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 19K/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.

Numer protokołu: 19K
Rok: 2009


P r o t o k ó ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 31 lipca 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Komisja Rewizyjna: Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Pracownicy UG: Mateusz Mroziński

Porządek posiedzenia:
1.Zmiany Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (WPI).
2.Dokumenty z kontroli stanu budynków folwarku w Zbarzewie.
3.Inwestycje drogowe – 2010-2012.
4.Protokół z kontroli czasu pracy pracowników przedszkola.
5.Protokół z przeprowadzonej kontroli kosztów funkcjonowania pracowni kuchennej w ZS w Krzycku Wielkim.
6.Analiza ilości odpadów resztkowych gromadzonych w czarnych workach.
7.Dowóz dzieci do szkół – interpelacja (skierowanie do komisji przetargowej A. Zaremby).


Ad. 1. Główne zadania w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka i tak:
1)budowa ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym wyszacowany koszt – 9.083.873 zł w tym 170.800 na wykup gruntów. Przy maksymalnym dofinansowaniu wydatki z budżetu gminy mogą stanowić nawet: 5.286.071 zł. Ostateczną kwota będzie znana po przetargu,
2)sala środowiskowo-sportowa we Włoszakowicach - 6.410.500 zł,
3)udział w budowie składowiska w Trzebani,
4)stała regulacja należności za modernizację oświetlenia ulicznego. Komisje zaproponowały w ramach oszczędności wrócić do nocnych wyłączeń oświetlenia ulicznego (na 5 godzin),
5)termomodernizacja - sprawa wróciła po uwzględnieniu odwołania gminy. W związku z tym do ostatecznej decyzji instytucji przyznającej środki zadanie zostaje w wieloletnim planie inwestycyjnym,
6)zadania inwestycyjne dot. budowy mieszkań socjalnych,
7)oczyszczalnia ścieków – rozszerzenie zakresu o zadania dot. budowy sieci sanitarnej.

Ad. 2. Komisje zapoznały się z nałożonymi na Gminę decyzjami nakazowymi dotyczącymi remontu pałacu, budynków gospodarczych, stodoły w Zbarzewie. Komisje zaproponowały wyrażenie zgody na zbycie pałacu i parku w Zbarzewie.

Ad. 3. Niezbędne drogowe zadania inwestycyjne na najbliższe lata przedstawił Wójt. Zadania te wcześniej analizowano i uzupełniano na spotkaniu ze sołtysami. Wycena tych zadań opiewa na kwotę ok. 24 mln. zł. Zadania stanowią załącznik do protokołu.
Wójt przedstawił także szacunkowe koszty budowy innych dróg na terenie gminy oraz pismo sołtysa, rady sołeckiej i radnej z Jezierzyc Kościelnych w sprawie powrotu do tematu obwodnicy miejscowości. Należy przede wszystkim zabezpieczyć grunt pod obwodnicę. Jeśli będzie to konieczne to również w tym przypadku zamiast Powiatu - Gmina powinna zająć się tym tematem wykupując grunt. Zdania Komisji były podzielone. Radni stwierdzili, że jest to zadanie Powiatu, ale z drugiej strony brak zainteresowania Gminy i nieprzeprowadzenie wykupu gruntu będzie jednoznaczne z rezygnacją z budowy obwodnicy.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Zarządu Powiatu Leszczyńskiego dotyczące podjęcia przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na zadanie “Przebudowa drogi powiatowej Włoszakowice- Jezierzyce Kościelne” w kwocie 190.000 zł.

Ad. 4. 5. Komisje dokonały kontroli czasu pracy pracowników przedszkola i kontroli kosztów funkcjonowania pracowni kuchennej w ZS w Krzycku Wielkim na podstawie materiału przygotowanego Komisji przez pracownika UG Karolinę Nowak. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Komisje przyjęły materiał. Cel jest osiągany. Należy jedynie przyglądać się ilości uczestników nauki gotowania.

Ad. 6. Analiza ilości odpadów resztkowych gromadzonych w czarnych workach. Stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonej analizy ilości gromadzonych w czarnych workach i wywożonych na składowisko odpadów resztkowych stwierdza się co następuje:
ilość odpadów wywiezionych na składowisko wyniosła w poszczególnych latach: 2006r. – 602,02 Mg, 2007r. – 856,90 Mg, 2008r. – 757,68 Mg,
ilość wywiezionych w 2008 roku wypełnionych czarnych worków wyniosła 7239 szt., w tym 3315 szt. z Boszkowa-Letniska, a więc wśród stałych mieszkańców rozprowadzono 3924 worki,
przyjmując średnią wagę worka na poziomie 40 kg, na składowisko powinno trafiać (licząc wyłącznie stałych mieszkańców) 1020 Mg odpadów, a w tej chwili trafia tylko około 300 Mg (bowiem reszta odpadów resztkowych pochodzi z Boszkowa-Letniska i z firm, które mają podpisane umowy z firmą wywozową),
średnia produkcja odpadów na mieszkańca na terenach wiejskich w Polsce wynosi około 260 kg, a w naszej gminie na poziomie około 50 kg,
umowy na wywóz odpadów ma podpisanych z firmą wywozową około 56% mieszkańców,
dobrze funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów, bowiem ilości zebranych surowców wtórnych są zadowalające.
Ponadto ponownie wrócono tematu do utrzymania czystości i porządku w obrębie Jeziora Dominickiego. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Komisje po zapoznaniu się z materiałem, stwierdziły że brak znajomości tematu powoduje kierowanie pretensji do Gminy za bałagan w obrębie jeziora.

Ad. 7. Komisje zapoznały się z tematem dowozu uczniów do szkoły we Włoszakowicach z Boszkowa. W związku z tym zaproponowano udział w komisji przetargowej dyrektora ZSO i radnego A. Zaremby.

Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis _____________________

Ryszard Lipowy _________________

Krzysztof Poprawski__________

Andrzej Czajka ____________

Tadeusz Szalewski __________


Komisja Rewizyjna

Zenon Mejza _______________________

Bronisław Elimer ________________________

Aleksy Zaremba ___________________________
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06