OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach


OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOSZAKOWICE
ul.K.Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1.Wymagania niezbędne:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d)dobry stan zdrowia
e)wykształcenie wyższe ekonomiczne (szczególnie pożądane w kierunku finansowym)
f)minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości (preferowane doświadczenie w księgowości jednostki budżetowej)
g)wiedza specjalistyczna w zakresie ustaw o finansach publicznych i rachunkowości,
h)umiejętność obsługi komputera oraz programów księgowości komputerowej.
2.Wymagania dodatkowe:
a)samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i motywacja do pracy,
b)dokładność i komunikatywność,
c)umiejętność pracy w zespole,
d)dobra organizacja pracy.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
b)prowadzenie gospodarki finansowej GOPS,
c)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
d)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
e)dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
f)prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych,
g)wykonywanie pracy na danym stanowisku wiąże się z udziałem w wykonywaniu władzy publicznej
4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)list motywacyjny,
c)życiorys (CV),
d)dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu),
e)kopie świadectw z dotychczasowych miejsc pracy,potwierdzające wymagany staż pracy,
f)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
h)oświadczenie kandydata dot.zgody na przetwarzanie danych osobowych,
i)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Druki wymaganych dokumentów można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we Włoszakowicach http://gmina.wloszakowice.pl. lub w siedzibie Ośrodka ul.K.Kurpińskiego 29 przyziemie pałacu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w terminie do 5 października 2009r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy- tablica w holu budynku na parterze.
Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach informuje, że w wyniku otwartego

i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej nie dokonano wyboru pracownika.

UZASADNIENIE

Na ogłoszenie o naborze wpłynęły dwie oferty. Kandydaci posiadają wykształcenie wyższe. Jeden z

kandydatów posiadał wykształcenie wyższe ekonomiczne. Żaden z kandydatów nie posiadał

doświadczenia w pracy w księgowości co było warunkiem niezbędnym do zatrudnienia na wolnym

stanowisku.

Kierownik OPS-Anna Nowak

Włoszakowice, 12 październik 2009r.

 Autor informacji: Anna Nowak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-09-22 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06