OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach


OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOSZAKOWICE
ul.K.Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:
KSIĘGOWY
1.Wymagania niezbędne:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe
d)dobry stan zdrowia
e)wykształcenie wyższe o kierunku związanym z ekonomią lub rachunkowością lub
f)średnie związane z ekonomią lub rachunkowością i 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości
(preferowane doświadczenie w księgowości jednostki budżetowej)
g)wiedza specjalistyczna w zakresie ustaw o finansach publicznych i rachunkowości,
h)umiejętność obsługi komputera oraz programów księgowości komputerowej.
2.Wymagania dodatkowe:
a)samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność
i motywacja do pracy,
b)dokładność i komunikatywność,
c)umiejętność pracy w zespole,
d)dobra organizacja pracy.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami,
b)dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym, z zakładem ubezpieczeń społecznych
c)dokonywanie przelewów
d)sporządzanie deklaracji i sprawozdań z wyżej wymienionego zakresu
e)prowadzenie gospodarki finansowej GOPS,
f)prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych
4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)list motywacyjny,
c)życiorys (CV),
d)dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu),
e)kopie świadectw z dotychczasowych miejsc pracy,potwierdzające wymagany staż pracy,
f)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
h)oświadczenie kandydata dot.zgody na przetwarzanie danych osobowych,
i)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Druki wymaganych dokumentów można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we
Włoszakowicach http://gmina.wloszakowice.pl. lub w siedzibie Ośrodka ul.K.Kurpińskiego 29 przyziemie
pałacu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą pod adresem
Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko księgowy w terminie do
13 listopada 2009r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy- tablica w holu budynku na parterze.
Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu
rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały
się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku w Pomocy Społecznej do zatrudnienia został wybrany Pan Sebastian Marcinkowski.

Na ogłoszenie o naborze wpłynęły cztery oferty. Wzięto pod uwagę posiadane wykształcenie ekonomiczne i zdobyte doświadczenie w pracy w księgowości i postanowiono zatrudnić na stanowisko księgowego Pana Sebastiana Marcinkowskiego.

Kierownik OPS-Anna Nowak

Włoszakowice, 2 grudzień 2009r.Autor informacji: Anna Nowak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-11-02 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06