OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice (Zmiana Nr 1 Studium)i zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Zmiany Nr 1 Studium


Włoszakowice, dnia 18 grudnia 2009 r.
7322-5/07/08/09

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Włoszakowice (Zmiana Nr 1 Studium)
i zapewnieniu
możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Zmiany Nr 1 Studium


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 30, art 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Włoszakowice (Zmiana Nr 1 Studium) wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu Zmiany Nr 1 Studium
i zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Zmiany Nr 1 Studium.
Wyłożone dokumenty obejmują tereny położone w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-
Letnisko, ul. Turystyczna przeznaczone pod planowaną zabudowę rekreacyjną (jednorodzinną).
Dokumenty wyłożone będą w dniach od 4 stycznia 2010 r. do 16 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29, w godzinach od 8 00 do 15 00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 1 Studium rozwiązaniami, Prognozą oddziaływania na środowisko oraz innymi elementami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29, 64- 140 Włoszakowice o godz. 13 00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Nr 1 Studium, Prognozy oddziaływania na środowisko oraz innych elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2010 r.
Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław Waligóra

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06