OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 18R z dnia 23 listopada 2009 r.

Numer protokołu: 18R
Rok: 2009


P r o t o k ó ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 23 listopada 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Komisja Rewizyjna: Zenon Mejza, Aleksy Zaremba
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Zarząd GZK sp. z o.o. Edwin Woźniak, Rafał Jagodzik, Monika Biernacik
Pracownik Urzędu Gminy Danuta Poloszyk


Porządek posiedzenia:

1. GZK spółka z o.o. - kontrola środków pochodzących z dofinansowania z budżetu Gminy.
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
3. Dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
4. Rekultywacja wysypiska w Krzycku Wielkim.
5. Sprawozdanie z kontroli podatkowej przeprowadzonej w Boszkowie –Letnisku.
6. Analiza wykonania budżetu za 2009 (półrocze) oraz projektu budżetu na 2010.
7. Sprawy bieżące:
- propozycja Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie Roberta Barana i Komendanta Gminnego Józefa Samola zakupu do OSP Włoszakowice nowego samochodu strażackiego za kwotę ponad 600 tys. zł – przy dopłacie połowy wartości z budżetu gminy,
- pismo Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie Henryka Kasińskiego o pomoc finansową.
pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji Pawła Grześkowiaka w sprawie zwolnień z podatku,
pismo Środowiskowego Domu Samopomocy o dodatkowe środki finansowe,
pismo Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o udzielenie przez gminę pomocy finansowej powiatowi przy pokryciu kosztów planowanej przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic.
pismo Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych o dodatkowe środki finansowe.

8. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości we Włoszakowicach.


Ad. 1. Komisja dokonała kontroli środków GZK sp. z o.o. pochodzących z dofinansowania z budżetu Gminy tj.:
- 107.594,72 zł dopłata do oczyszczania ścieków liczona do metra sześciennego co skutkuje, że mieszkańcy za oczyszczanie ścieków płacą mniej.
- 24.717,00 zł dopłata do utrzymania czystości i porządku w Boszkowie-Letnisku;
- 20.876,00 środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną i selektywną zbiórkę śmieci.
Komisje nie wniosły uwag do wydatkowania wyżej wymienionych środków.

Ad. 2. Komisje zapoznały się z koncepcją rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach wykonaną przez dr inż. Tymoteusza Jaroszyńskiego. Obecnie średnia przepustowość oczyszczalni ścieków kształtuje się na poziomie 610 m3ścieków/dobę, a w sezonie letnim 800 m3ścieków /dobę. Jest to skutkiem budowy sieci kanalizacji sanitarnych do roku 2006 w większym zakresie niż planowano. Zaprojektowana przed 10 laty oczyszczalnia była przystosowana na przerób dzienny ponad 1200m3 ścieków/dobę w 4 SBR-ach, jednakże ze względu na koszty wybudowano 2 SBR–y i o mocy przerobowej o połowę mniejszą co wystarczyło przez kilka lat. Aktualnie, aby dokonać dalszych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej należy zwiększyć moc przerobową oczyszczalni do wielkości pierwotnie zaproponowanej. Obecnie stosowane rozwiązania techniczne ze względu na znaczny postęp techniczny są inne od tych, które stosowano przed 10 laty, stąd nie ma sensu realizować dalej pierwotny projekt. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków jest konieczna, aby dalej prowadzić rozbudowę sieci kanalizacyjnych i w pierwszej kolejności umożliwić podłączenie Sądzi, Krzycka Wielkiego, Dłużyny. Dylematem komisji i dalej rady jest podjęcie decyzji jakie przyjąć optymalne rozwiązanie.
Komisje po analizie i dyskusji potwierdziły konieczność modernizacji oczyszczalni wg przedstawionej koncepcji, która zakłada koszt budowy oczyszczalni w wysokości: 4.680.500 zł (netto). Tym samym odstąpiono od projektu modernizacji oczyszczalni ścieków z 2006 r. której szacunkowy koszt na dzień dzisiejszy wynosi: 7.139.990 zł (netto).

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej może zostać przeprowadzony w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Ad. 3. Komisje przyjęły informację o uzyskaniu przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 642.243,00 zł z przeznaczeniem na:
modernizację stacji wodociągowej w Boguszynie;
połączenie magistralne sieci wodociągowej Boguszyn-Bukówiec Górny;
budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach na ul. Spokojnej.
Ogólny koszt wynosi 1,5 mln. zł.

Ad. 4. Informację na temat rekultywacji składowiska odpadów w Krzycku Wielkim przedstawił członek Zarządu GZK sp. z o.o. Rafał Jagodzik. Składowisko zostało zamknięte decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 19 marca 2003 r. i poddane rekultywacji. Komisje dokonały wizji składowiska w terenie i stwierdziły, że teren jest przykryty i w 10% zalesiony. Komisja wnioskuje o dalsze jego zalesianie.

Ad. 5. Sprawozdanie z kontroli podatkowej przeprowadzonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Danuta Poloszyk.
Kontrolą objęto 54 nieruchomości, w wyniku czego dokonano korekt naliczonego podatku.

Ad. 6. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009 r. oraz projekt budżetu gminy na 2010 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka
Ponadto Wójt Gminy poinformował Komisje, że po analizie środków Zarządu Dróg Gminnych przeprowadzonej z kierownikiem ZDG Jerzym Michalskim i pracownikiem Urzędu Gminy Karoliną Nowak stwierdzono oszczędności na realizowanych zadaniach.
W ramach tych środków zaproponowano wykonanie:
chodnika przy sali w Jezierzycach Kościelnych i wyznaczonymi pasami do parkowania oraz barierkami ochronnymi uniemożliwiającymi wjazd samochodów ciężarowych,
przedłużenie chodnika w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wlkp. (na wysokości ul. Machcińskiej – droga powiatowa),
przedłużenie ul. L. Marcinka w Bukówcu Górnym (z kostki),
W sprawie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w Bukówcu Górnym zostanie wcześniej podpisane porozumienie z władzami Powiatu Leszczyńskiego oraz podjęta uchwała Rady Gminy o udzieleniu Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy rzeczowej. Członkowie Komisji zmiany do budżetu zaakceptowali.

Ad. 7. Sprawy bieżące:
- propozycja Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie Roberta Barana i Komendanta Gminnego Józefa Samola zakupu do OSP Włoszakowice nowego samochodu strażackiego za kwotę ponad 600 tys. zł – przy dopłacie połowy wartości z budżetu gminy,

Wójt przekazał Komisjom propozycję Komendanta Miejskiego PSP i Komendanta Gminnego Związku OSP dotyczącą zakupu nowego samochodu dla OSP Włoszakowice za kwotę ok. 630 tys. zł. Jest możliwe dofinansowanie w wysokości 50%. Przyjęcie propozycji wymagałoby zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok przyszły których nie ma. Radni i wójt są za dalszym podnoszeniem zdolności operacyjnej wszystkich jednostek OSP na terenie gminy jednakże obecne możliwości finansowe gminy na takie decyzje nie pozwalają. O problemie radni będą pamiętać. Korespondencja stanowi załącznik do protokołu.
Komisje wniosek o kupno samochodu strażackiego w 2010 r. za 630 tys. zł. zaopiniowały negatywnie.

pismo Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie Henryka Kasińskiego o pomoc finansową
Wójt przedstawił pismo Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie o zarezerwowanie w budżecie gminy na 2010 kwoty przynajmniej 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Rewiru Dzielnicowych we Włoszakowicach. Komisje wniosek zaopiniowały negatywnie.

pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji Pawła Grześkowiaka w sprawie zwolnień z podatku
Radni zapoznali się z pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2010 nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rada Gminy w dniu 30 września 2009 r. uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 obniżając stawki maksymalne dla wszystkich podatników. Rada nie wprowadziła innych, jednostkowych zwolnień. Odmawia się indywidualnego zwolnienia.

pismo Środowiskowego Domu Samopomocy
Wójt przedstawił pismo Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach o zarezerwowanie środków w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników placówki. Komisje postanowiły o dofinansowaniu po dokonaniu analizy finansowej.

pismo Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Wójt przedstawił pismo Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o podjęcie uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Leszczyńskiemu deklarowanej wcześniej kwoty w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice.
Wcześniej rada obiecała pomoc. Przed podjęciem decyzji postanowiono o sprawdzenie dofinansowania od strony prawnej. W szczególności chodzi o sprawdzenie czy taka pomoc powiatowi nie zaszkodzi gminie w pozyskiwaniu środków unijnych.

pismo Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych o dodatkowe środki finansowe
Wójt zapoznał Komisje z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w sprawie zwiększenia środków na rok 2009 o 45.000 zł na bieżące wydatki placówki. Komisje wniosek zaakceptowały.

Ad. 8. Komisje przyjęły projekt uchwały w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości we Włoszakowicach i przedłożą projekt na sesji Rady Gminy.


Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis

Ryszard Lipowy

Krzysztof Poprawski

Andrzej Czajka

Tadeusz Szalewski


Komisja Rewizyjna

Zenon Mejza

Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06